Zákaznícky servis

Omrvinkové navigácie

Zákaznícky servis

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 2017

Dovoľte nám informovať Vás, že Tepláreň Košice, a. s. pripravila pri príležitosti 50. výročia prvej dodávky tepla pre mesto Košice Dni otvorených dverí v termíne od 21. do 23. septembra 2017.

Tepláreň Košice, a. s. pripravila moderované prehliadky výrobných a prevádzkových priestorov, ktoré sú inak verejnosti neprístupné. Záujemcovia o problematiku teplárenstva môžu využiť príležitosť konzultácie s odborníkmi, odberatelia tepla sa môžu informovať o fakturáciách či pripojeniach do sústavy centrálneho zásobovania teplom. Nahliadnite do histórie výstavby najväčšej slovenskej teplárne a porovnajte technológiu včera a dnes na vystavených exponátoch.
Prosíme všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa prehliadky, aby nahlásili svoj záujem na telefónnom čísle 055-619 2011. Ponúkame možnosť prehliadok pre organizované skupiny. Výnimočne umožníme vstup aj deťom od 7 rokov v sprievode rodičov alebo pedagogického dozoru.

Termíny a časy moderovaných prehliadok:
21. 9. 2017 štvrtok        školy                vstupy o  9:00   10:30    13:30
22. 9. 2017 piatok        verejnosť        vstupy o 9:00  10:30    13:30    15:00
23. 9. 2017 sobota        TEKO (rodinní príslušníci a dôchodcovia) vstupy o 9:00    11:00   13:00

                   sobota        verejnosť        vstupy o 9:00   13:00  

Pre plynulý priebeh podujatia Vás prosíme, aby ste sa registrovali na hlavnej vrátnici TEKO, a. s. s dostatočným časovým predstihom (odporúčame 15 minút pred začiatkom samotnej prehliadky). Prehliadky po teplárni organizujeme v skupinách, preto oneskorenci sa budú môcť zúčastniť prehliadky len v inom, náhradnom termíne.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Tepláreň Košice a. s. v snahe zabezpečiť maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov pri dodávke tepla pre účely vykurovania, vzduchotechniky a dodávky teplej úžitkovej vody zo sústavy centralizovaného zásobovania tepla spracovala postupy pre uplatňovanie požiadaviek odberateľov na úpravu zmluvne dohodnutej vykurovacej krivky alebo požiadavky na zmenu parametrov pri dodávke TÚV. Tie je možné vykonať len u odberateľov tepla napojených sekundárne na odovzdávacie stanice tepla v správe TEKO, a. s.
Zmenu parametrov dodávaného média môže požadovať iba oprávnená osoba (odberatelia alebo nimi poverené osoby), ktoré sú uvedené v prihláške zmluvy o dodávke a odbere tepla, alebo osoby písomne poverené odberateľom tepla.

 

POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ POŽIADAVIEK NA ZMENU PARAMETROV

 • Požiadavku o vykonanie zmeny hlásia odberatelia tepla telefonicky na dispečing TEKO a následne to potvrdia svojim e-mailom, ktorého súčasťou je žiadosť na zmenu parametrov.
 • Po telefonickom nahlásení požiadavky na zmenu parametrov, dodávateľ zabezpečí zmenu parametrov čo najskôr, s prihliadnutím na prevádzkové možnosti  sústavy centralizovaného zásobovania teplom.
 • Odberateľ tepla môže požiadať o zmenu parametrov len raz denne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Pri riešení mimoriadnych a havarijných stavov čas nie je rozhodujúci.
 • Nasledujúca zmena parametrov môže byť požadovaná po uplynutí 24 hodín od realizácie predchádzajúcej zmeny parametrov.
 • Počas dní prac. voľna a sviatkov je možná zmena parametrov operatívne telefonicky so zamestnancom dispečingu, následne požadujeme, aby bola žiadosť zaslaná písomne najneskôr nasledujúci pracovný deň do 9:00 hod.
 • Požiadavky našich odberateľov tepla a TÚV riešime operatívne a ústretovo. Určením pravidiel sledujeme okrem spokojnosti zákazníkov aj skvalitnenie štandardov kvality pri dodávke tepla a odstránenie nekorektných alebo nadštandardných požiadaviek.

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.

Pred ďalším krokom si prosím overte, či je Vašim dodávateľom tepla Tepláreň Košice, a. s. Zmeny parametrov vykurovania je možné vykonať len u odberateľov, ktorých OST máme v správe. 

Kontakty na dispečing teplárenskej sústavy

Kontaktná osoba Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk

Podnikanie je v dnešnej dobe považované za veľmi dynamické. Pomerne často dochádza k zmenám ako zmena sídla, názvu spoločnosti, kontaktných osôb čo môže mať za následok nežiadúci šum pri výmene informácii. Aktualizácia zoznamu kontaktných osôb a telefónnych čísiel oprávnených osôb má zásadný význam pre komunikáciu s dispečingom teplárenskej sústavy a s pracovníkmi rozvodu tepla. 

V zmysle platnej energetickej legislatívy je zákazník povinný oznámiť zmeny súvisiace so zmenou vlastníckych vzťahov. 

 • Na uzatvorenie novej zmluvy potrebujeme údaje o novom vlastníkovi / odberateľovi. Túto zmenu nám obe strany hlásia formou spoločnej písomnej „Žiadosti o zmenu odberateľa na odbernom mieste“ 
 • Zašlite žiadosť poštou alebo e-mailom na energeticke_poradenstvo@teko.sk, kde uvediete všetky potrebné informácie a doplníte podklady, na základe ktorých proces zmeny odberateľa začne
   

Kontakty na starostlivosť o zákazníkov:

 Kontaktná osoba Funkcia  Telefón  E-mail
 Mgr. Vladimír Arbet ekonóm oddelenia
obchodu s teplom a rozvoja SCZT
 +421 55 619 2923   arbet_vlado@teko.sk
Vykurovacia sezóna

Podľa zákona o tepelnej energetike a vykonávacej vyhlášky MH SR o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a končí 31. mája.
Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, teplo na vykurovanie dodáva TEKO, a. s. svojim odberateľom, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
 • vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC.


Pred začiatkom dodávky tepla na vykurovanie v rámci kontroly pripravenosti zariadení a sústavy požadujeme súčinnosť zodpovednej osoby (správcu, energetika..) na strane odberateľa, aby sa predišlo vzniku havarijných situácii.

 

Požiadavky na odberateľov tepla pred začiatkom vykurovacej sezóny 2017/2018