Vzťah k životnému prostrediu

Tepláreň Košice, a. s. dbá na ochranu životného prostredia, zodpovedne monitoruje environmentálne aspekty v celom výrobnom procese a snaží sa kontinuálne znižovať zaťaženie životného prostredia. Riadenie spoločnosti je v súlade so zavedeným a certifikovaným systémom environmentálneho riadenia podľa medzinárodného štandardu ISO 14 001. 

Zariadenia Tepláreň Košice, a. s. prevádzkuje v zmysle Integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia Košice, podľa rozhodnutia č. 2506-23798/2007/Kov/570840106 zo dňa 31. 7. 2007 a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Environmentálna politika spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.

Ochrana vôd

Nakladanie s vodami je v súlade s platnými internými predpismi, legislatívou a inými právnymi požiadavkami. Kvalita a objem vypúšťaných vôd sú kontrolované tak, aby boli k dispozícii potrebné údaje o množstve týchto vôd a o vypúšťanom znečistení v ukazovateľoch stanovených rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu a integrovaným povolením.

Pitnú vodu spoločnosť odoberá z vlastného zdroja. V súlade s legislatívnymi požiadavkami sú vykonávané kontrolné rozbory vody v Skúšobnom laboratóriu TEKO, a. s. a externom akreditovanom laboratóriu.

Množstvo odobratej povrchovej vody na technologické a chladiace účely súvisí s výrobou tepla a elektriny a klimatickými podmienkami.

Ochrana ovzdušia

K hlavným cieľom v oblasti ochrany ovzdušia v spoločnosti patrí trvalé znižovanie plynných a tuhých emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na takú úroveň, akú je možné technicky a ekonomicky dosiahnuť. Spôsoby realizácie tohto cieľa sú extenzívne a intenzívne. K extenzívnym spôsobom patrí zlepšenie kvality spaľovaného uhlia, na základe výberu podľa fyzikálno-chemických analýz. Lepšia kvalita spaľovaného paliva prispieva k znižovaniu produkcie emisií škodlivín do ovzdušia zo zdroja.

V podmienkach TEKO, a. s. je zabezpečená optimalizácia a riadenie spaľovacích procesov a je trvalo sledovaná kvalita spaľovaného uhlia s cieľom eliminovať uhlie s vysokým obsahom síry a popolovín, čo bezprostredne súvisí s tvorbou oxidov síry a emisií tuhých znečisťujúcich látok škváry a popolčeka.

Spoločnosť optimalizovala a riadi spaľovacie procesy a pravidelne sleduje kvalitu spaľovaného uhlia, na základe výberu podľa fyzikálno-chemických analýz. Lepšia kvalita spaľovaného paliva prispieva k znižovaniu produkcie emisií škodlivín do ovzdušia zo zdroja.

Odpadové hospodárstvo

Cieľom spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva je predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov v rámci možností a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie, ako aj nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko TEKO, a. s. neprevádzkuje zariadenia na zhodnocovanie odpadov, resp. na zneškodňovanie odpadov, odber nebezpečných, ako aj ostatných odpadov je zabezpečený oprávnenými organizáciami, ktoré na základe zmluvného vzťahu zabezpečujú ďalšie nakladanie so vzniknutými odpadmi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.

Notifications