Vytýčenie inžinierských sietí

VYTÝČENIE INŽINIERSKYCH SIETÍ

V prípade, že sa v záujmovom území plánovanej realizácie investičného zámeru nachádzajú siete v správe alebo majetku MHTH Košice je potrebné pred začatím výkopových prác požiadať o ich vytýčenie.

Vytýčenie inžinierskych sietí v správe MHTH Košice a realizujeme za poplatok podľa platného cenníka.  

 

cena za vytýčenie HV sietí
€/h (bez DPH)

dopravné náklady
€/km (bez DPH)

70 0,70

 

Ako požiadať o vytýčenie sietí v správe a majetku MHTH Košice?

  • Zaslať žiadosť a objednávku na vytýčenie sietí MHTH Košice. Žiadosť musí obsahovať informácie: lokalita, katastrálne územie, číslo parcely, účel použitia. Prílohou žiadosti musí byť 2x prehľadná situácia alebo kópia katastrálnej mapy s farebným vyznačením záujmového územia.
  • Zaslať žiadosť a objednávku poštou na adresu spoločnosti alebo doručiť osobne do podateľne spoločnosti
  • Dohodnúť termín a čas so zamestnancami MHTH Košice na uvedených kontaktných adresách.

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o vytýčenie sietí:

Spôsob kontaktovania  
Písomne

MH Teplárenský holding, a.s.

závod Košice
Teplárenská 3
042 92 Košice

Osobne Teplárenská č. 9
(pondelok - piatok od 8:30 do 15:00)
Elektronicky

info@mhth.sk