Vyhodnotenie za rok 2018

INFORMÁCIE O VPLYVE TEKO NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA ROK 2018

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL 2,434
 SO2 193,868
 NOx 254,682
 CO 29,248
 ∑Corg 8,576
 CO2 412 351

  

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií
- priemerné hodnoty za rok 2018:

 

Zariadenie TEKO I 

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 1,2 5
 SO2 0,0 35
 NOx 88,9 100
 CO 0,4 100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1 z automatizovaného meracieho systému (AMS)


Zariadenie TEKO II

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 0,4 20
 SO2 127 200
 NOx 163 200
 CO 19 250

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK4n z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK4s z automatizovaného meracieho systému (AMS)

 

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.

 

II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd - priemerné hodnoty

Výustný objekt do Seligovho Jazera 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2018
 Fe  mg/l 2 0,087

 NL /105oC/

 mg/l 30 6
 pH   6,0 - 9,0

7,96

 t

 oC

28 21,8

 CHSKCR

 mg/l 35 8,1
 NEL  mg/l 0,5 0,004


 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2018

 BSK5

 mg/l 30 1,04
 NL  mg/l 30 4
 pH   6,0 - 9,0 7,83

 RL/550o/

 mg/l 1000 483
 CHSKCR  mg/l 70 8,70
 NEL  mg/l 0,4 0,006
 Fe  mg/l 2 0,092
 t  oC 28 21,2


 

Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2018
 RL/550o/  mg/l 640 277
 NL /105oC/  mg/l 40 3
 pH   0,6 - 0,9 8,03

 

 III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

Druh odpadu v tonách [t] limit / rok [t]
nebezpečný odpad 5,62   ---
ostatný odpad 43 187,67   ---

43 193,29   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.