Vyhodnotenie za rok 2017

INFORMÁCIE O VPLYVE TEKO NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA ROK 2017

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  2,113
 SO2  229,150
 NOx  275,270
 CO  31,806
 ∑Corg  8,807
 CO2  406 623

  

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií
- priemerné hodnoty za rok 2017:

 

Zariadenie TEKO I 

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,8  5
 SO2  0,3  35
 NOx  83,6  100
 CO  0,8  100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)


Zariadenie TEKO II

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,6  20
 SO2  155  200
 NOx  182  200
 CO  24  250

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania TEKO II mimo ODS z automatizovaného meracieho systému (AMS)

 

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.

 

II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd - priemerné hodnoty

Výustný objekt do Seligovho Jazera 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2017
 Fe  mg/l  2  0,090

 NL /105oC/

 mg/l  30  4,0
 pH    6,0 - 9,0

 8,25

 t

 oC

 28  22,40

 CHSKCR

 mg/l  35  9,0
 NEL  mg/l  0,5  0,003


 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2017

 BSK5

 mg/l  30  1,54
 NL  mg/l  30  7,0
 pH    6,0 - 9,0  7,97

 RL/550o/

 mg/l  1000  564
 CHSKCR  mg/l  70  10,6
 NEL  mg/l  0,4  0,005
 Fe  mg/l  2  0,109
 t  oC  28  20,9


 

Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2017
 RL/550o/  mg/l  640  427
 NL /105oC/  mg/l  40  4,0
 pH    6,0 - 9,0  8,36

 

 III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

Druh odpadu v tonách [t] limit / rok [t]
nebezpečný odpad 9,82   ---
ostatný odpad 32 855,92   ---

35 865,74   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.