Vyhodnotenie za rok 2016

Informácie o vplyve TEKO na životné prostredie za rok 2016

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  2,295
 SO2  213,861
 NOx  241,468 
 CO  31,815
 ∑Corg  7,946
 CO2  370 382

  

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií
- priemerné hodnoty za rok 2016:

 

Zariadenie TEKO I 

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  1,0  5
 SO2  0,0  35
 NOx  79,8  100
 CO  0,9  100

 


Zariadenie TEKO II

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  1,0  20
 SO2  173  183
 NOx  178  188
 CO  24  233

 

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.

 

II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd - priemerné hodnoty

Výustný objekt do Seligovho Jazera 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2016
 Fe  mg/l  2  0,152

 NL /105oC/

 mg/l  30  9,0
 pH    6,0 - 9,0

 8,16

 t

 oC

 28  19,6

 CHSKCR

 mg/l  35  11,7
 NEL  mg/l  0,5  0,002


 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2016

 BSK5

 mg/l  30  1,26
 NL  mg/l  30  4,5
 pH    6,0 - 9,0  7,74

 RL/550o/

 mg/l  1000  539
 CHSKCR  mg/l  70  9,9
 NEL  mg/l  0,4  0,003
 Fe  mg/l  2  0,092
 t  oC  28  16,8


 

Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2016
 RL/550o/  mg/l  640  225
 NL /105oC/  mg/l  40  1,0
 pH    6,0 - 9,0  8,07

 

 III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

Druh odpadu v tonách [t] limit / rok [t]
nebezpečný odpad 8,45   ---
ostatný odpad 30 935,36   ---

30 943,81   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.