Vybrané hospodárske ukazovatele 2017

Vybrané hospodárske ukazovatele za rok 2017
Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2017 k 31.3.2017 k 30.6.2017 k 30.9.2017 k 31.12.2017
Výroba elektrickej energie MWh 260 580 114 832 154 633 182 188 270 602
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 200 910 93 027 122 504 141 457 211 442
Výroba tepla MWh 774 998 368 700 483 966 560 976 856 030
Predaj tepla MWh 738 478 368 544 472 320 526 035 794 943
Tržby a výnosy celkom EUR 67 879 218 27 506 133 40 293 951 50 777 053 73 320 062
Náklady celkom EUR 67 858 034 19 194 787 33 316 823 47 449 326 71 115 070
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR  21 184 8 311 346 6 977 128 3 327 727 2 204 992
Výsledok hospodárenia
po zdanení
EUR 16 735 8 311 344 6 977 125 3 327 724 1 499 564
Počet zamestnancov osoby 383 385 385 382 381
Celková dĺžka rozvodov tepla km 129 129 129 130 131
Počet spravovaných OST ks 84 84 84 85 86
Inštalovaný tepelný výkon MWt 501 501 501 501 501
Inštalovaný elektrický výkon MWe 113 113 113 113 113

Komentár k výsledkom hospodárenia za rok 2017 je súčasťou zverejnenej tlačovej správy zo dňa 19. 3. 2018.