Vybrané hospodárske ukazovatele 2016

Hospodárske ukazovatele za rok 2016
Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2016 k 31.3.2016 k 30.6.2016 k 30.9.2016 k 31.12.2016
Výroba elektrickej energie MWh 262 500 110 523 151 265 179 158 269 148
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 193 080 89 038 118 923 138 588 209 498
Výroba tepla MWh 801 569 337 965 436 687  509 801 825 452
Predaj tepla MWh 757 173 336 098 426 371 479 581 780 445
Tržby a výnosy celkom EUR 72 959 315 26 288 511 39 088 425 49 827 135 72 582 745
Náklady celkom EUR 73 953 793  20 173 247 33 948 342 47 408 111 71 252 849
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR  -994 478 6 115 264 5 140 083  2 419 024 1 329 896
Výsledok hospodárenia
po zdanení
EUR -994 478 6 115 256 5 140 070 2 419 010 1 059 047
Počet zamestnancov osoby 461  455 410 391 387
Celková dĺžka rozvodov tepla km 128 128 128 128 129
Počet spravovaných OST ks 83 78 81 82 84
Inštalovaný tepelný výkon MWt 501 501 501 501 501
Inštalovaný elektrický výkon MWe 113 113 113 113 113