Vybrané hospodárske ukazovatele

Vybrané hospodárske ukazovatele za rok 2018
Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2018 k 31.3.2018 k 30.6.2018 k 30.9.2018 k 31.12.2018
Výroba elektrickej energie MWh 254 850 116 582 155 473 182 941  
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 195 725 94 992 122 768 142 294  
Výroba tepla MWh 787 016 366 993 448 590 521 580  
Predaj tepla MWh 749 999 361 140 434 554 485 429  
Tržby a výnosy celkom EUR 69 640 938 27 320 153 39 057 851 49 508 964  
Náklady celkom EUR 69 606 085 20 532 357 34 160 460 47 795 167  
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR  34 853 6 787 796 4 897 391 1 713 797  
Počet zamestnancov osoby 383 364 363 365  
Celková dĺžka rozvodov tepla km 132 131 131 131  
Počet spravovaných OST ks 89 87 87 87  
Inštalovaný tepelný výkon MWt 501 501 501 501  
Inštalovaný elektrický výkon MWe 113 113 113 113

 

 

Komentár k hodnoteniu výsledkov hospodárenia spoločnosti za príslušný rok, účtovná závierka a správa nezávislého audítora sú súčasťou výročnej správy. Prehľad výročných správ spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. nájdete v sekcii Výročné správy.