Vybrané hospodárske ukazovatele

Vybrané hospodárske ukazovatele za rok 2019
Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2019 k 31.3.2019 k 30.6.2019 k 30.9.2019 k 31.12.2019
Výroba elektrickej energie MWh 321 760        
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 262 759        
Výroba tepla MWh 805 243        
Predaj tepla MWh 766 601        
Tržby a výnosy celkom EUR 84 091 489        
Náklady celkom EUR 85 356 968        
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR -1 265 479        
Výsledok hospodárenia po zdanení EUR -2 015 479        
Počet zamestnancov osoby 366        
Celková dĺžka rozvodov tepla km 133        
Počet spravovaných OST ks 89        
Inštalovaný tepelný výkon MWt 501        
Inštalovaný elektrický výkon MWe 113      

 

 

Komentár k hodnoteniu výsledkov hospodárenia spoločnosti za príslušný rok, účtovná závierka a správa nezávislého audítora sú súčasťou výročnej správy. Prehľad výročných správ spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. nájdete v sekcii Výročné správy.