Vybrané hospodárske ukazovatele

Vybrané hospodárske ukazovatele za rok 2018
Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2018 k 31.3.2018 k 30.6.2018 k 30.9.2018 k 31.12.2018
Výroba elektrickej energie MWh 254 850 116 582 155 473    
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 195 725 94 992 122 768    
Výroba tepla MWh 787 016 366 993 448 590    
Predaj tepla MWh 749 999 361 140 434 554    
Tržby a výnosy celkom EUR 69 640 938 27 320 153 39 057 851    
Náklady celkom EUR 69 606 085 20 532 357 34 160 460    
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR  34 853 6 787 796 4 897 391    
Počet zamestnancov osoby 383 364 363    
Celková dĺžka rozvodov tepla km 132 131 131    
Počet spravovaných OST ks 89 87 87    
Inštalovaný tepelný výkon MWt 501 501 501    
Inštalovaný elektrický výkon MWe 113 113 113