Vybrané hospodárske ukazovatele

Vybrané hospodárske ukazovatele za rok 2018
Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2018 k 31.3.2018 k 30.6.2018 k 30.9.2018 k 31.12.2018
Výroba elektrickej energie MWh 254 850        
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 195 725        
Výroba tepla MWh 787 016        
Predaj tepla MWh 749 999        
Tržby a výnosy celkom EUR 69 640 938        
Náklady celkom EUR 69 606 085        
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR  34 853        
Počet zamestnancov osoby 383        
Celková dĺžka rozvodov tepla km 132        
Počet spravovaných OST ks 89        
Inštalovaný tepelný výkon MWt 501        
Inštalovaný elektrický výkon MWe 113