Vybrané hospodárske ukazovatele

Vybrané hospodárske ukazovatele za rok 2018
Ukazovateľ Merná jednotka Plán 2018 k 31.3.2018 k 30.6.2018 k 30.9.2018 k 31.12.2018
Výroba elektrickej energie MWh 254 850 116 582      
Čistá dodávka
elektrickej energie
MWh 195 725 94 992      
Výroba tepla MWh 787 016 366 993      
Predaj tepla MWh 749 999 361 140      
Tržby a výnosy celkom EUR 69 640 938 27 320 153      
Náklady celkom EUR 69 606 085 20 532 357      
Výsledok hospodárenia
pred zdanením
EUR  34 853 6 787 796      
Počet zamestnancov osoby 383 364      
Celková dĺžka rozvodov tepla km 132 131      
Počet spravovaných OST ks 89 87      
Inštalovaný tepelný výkon MWt 501 501      
Inštalovaný elektrický výkon MWe 113 113