Valné zhromaždenie

Omrvinkové navigácie

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie  je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého akcionári uplatňujú svoje práva v spoločnosti. Jeho pôsobnosť upravujú Stanovy spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. Valné zhromaždenie je povinné zvolať predstavenstvo spoločnosti najmenej raz za rok. Jediným akcionárom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. je MH Manažment, a. s.

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí predovšetkým:

  • zmena stanov,
  • voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva,
  • voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
  • schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
  • schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
  • schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom predstavenstva a rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva,
  • schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
  • schválenie a odvolanie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy,
  • schválenie podmienok pracovného pomeru podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce, vrátane schválenia návrhu znenia pracovných zmlúv a ich zmien, a to u zamestnancov, ktorí sú zároveň aj vo funkcii člena štatutárneho orgánu spoločnosti,
  • schválenie obstarania poistenia hradeného spoločnosťou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva, resp. dozornej rady