Valné zhromaždenie

Omrvinkové navigácie

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie  je najvyšším orgánom spoločnosti, prostredníctvom ktorého akcionári uplatňujú svoje práva v spoločnosti. Jeho pôsobnosť upravujú Stanovy spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. Valné zhromaždenie je povinné zvolať predstavenstvo spoločnosti najmenej raz za rok. Jediným akcionárom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. je MH Manažment, a. s.

 

Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Tepláreň Košice bolo predstavenstvom spoločnosti zvolané na 10. mája 2019 s týmto programom:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa o činnosti Dozornej rady Tepláreň Košice, a. s. za rok 2018
4. Vyjadrenie dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31. 12. 2018 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018 a schválenie návrhu na rozdelenie zisku rok 2018
6. Schválenie výročnej správy za rok 2018
7. Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte na rok 2019
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019
9. Záver

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 2019

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 2018

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 2017

 

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí predovšetkým:

  • zmena stanov,
  • voľba a odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a určenie predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva,
  • voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,
  • schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,
  • schválenie výročnej správy, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
  • schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom predstavenstva a rozhodnutie o odmenách členov predstavenstva,
  • schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady a rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady,
  • schválenie a odvolanie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy,
  • schválenie podmienok pracovného pomeru podľa § 43 ods. 1 Zákonníka práce, vrátane schválenia návrhu znenia pracovných zmlúv a ich zmien, a to u zamestnancov, ktorí sú zároveň aj vo funkcii člena štatutárneho orgánu spoločnosti,
  • schválenie obstarania poistenia hradeného spoločnosťou pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú členom predstavenstva, resp. dozornej rady