Tvorba ceny tepla

Omrvinkové navigácie

Tvorba ceny tepla

Cenu tepla delíme na fixnú a variabilnú zložku.

Od roku 2009 sa platba za fixnú zložku určuje podľa regulačného príkonu na odbernom mieste v eur/kW a počas roka sa nemení. Regulačný príkon na odbernom mieste sa vypočíta podľa predchádzajúcej ročnej spotreby tepla alebo u nových odberateľov podľa objednaného množstva tepla. V podstate je to platba odberateľa tepla za pripojenie do siete.

Odberateľ svojím správaním ovplyvňuje spotrebu tepla (zateplenie, termostatizácia, teplota v miestnostiach), čo sa prejaví na spotrebe kWh na merači tepla a následne vo faktúre za variabilnú zložku ceny tepla (v eur/kWh).

Platbu za odobraté teplo na konečných spotrebiteľov rozúčtuje správca objektu podľa Vyhlášky MH SR 240/2016 Z. z. (pôvodná vyhláška ÚRSO 630/2005 Z.z.)

Tvorba ceny tepla sa riadi platným Výnosom URSO, ktorý stanovuje reguláciu cien tepla. Bližšie informácie je možné nájsť na stánkach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

 

PRÍKLAD VÝPOČTU PLATBY ZA TEPLO

Príklad výpočtu platby za odobraté teplo pre akúkoľvek budovu napojenú na primárny rozvod tepla spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. za predpokladu, že namerané množstvo tepla bude rovnaké ako objednané:

 

Dohodnutá objednávka na rok 2019

 Objednané teplo  120 000 kWh
 Regulačný príkon  22,0055 kW

 

 Mesačná potreba tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody

Mesiac Počet kWh Variabilná zložka ceny  (€/kWh bez DPH) Platba (€ bez DPH) Regulačný príkon 1/12 (kWh) Fixná zložka ceny (€/kW bez DPH) Platba (€ bez DPH)
január 21 120 0,0406 857,47 1,8338 158,8082 291,22
február 17 400 0,0406 706,44 1,8338 158,8082 291,22
marec 16 800 0,0406 682,08 1,8338 158,8082 291,22
apríl 10 800 0,0406 438,48 1,8338 158,8082 291,22
máj 2 400 0,0406 97,44 1,8338 158,8082 291,22
jún 1 920 0,0406 77,95 1,8338 158,8082 291,22
júl 1 920 0,0406 77,95 1,8338 158,8082 291,22
august 1 920 0,0406 77,95 1,8338 158,8082 291,22
september 2 400 0,0406 97,44 1,8338 158,8082 291,22
október 9 600 0,0406 389,76 1,8338 158,8082 291,22
november 14 400 0,0406 584,64 1,8338 158,8082 291,22
december 19 320 0,0406 784,39 1,8337 158,8082 291,21
SPOLU 120 000   4 871,99 22,0055   3 494,63

 

Ročná platba za teplo bez DPH: 8366,62 €

Priemerná platba za teplo: 19,367 €/GJ

Priemerná cena za teplo: 69,722 €/MWh

 

Sadzby pre ktoré sa určuje cena tepla:   

  •  pre domácnosti - teplom pre domácnosti je potrebné ozumieť  teplo, ktoré je dodávané do bytov v bytových domoch a rodinných domoch, vrátane tepla, ktoré je dodávané do príslušenstva bytov a do spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov, okrem tých bytov, pri ktorých bol udelený súhlas na ich užívanie na nebytové účely. Teplom pre domácnosti sa ďalej rozumie teplo, ktoré je dodávané do detských domovov, študentských domovov, domovov dôchodcov a do útulkov pre bezdomovcov.
  • pre odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem domácností - teplo dodávané do hotelov, motelov, penziónov a ostatných ubytovacích zariadení na krátkodobé pobyty, do budov pre administratívu, správu a na riadenie, do bánk a pôšt, do budov pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc, do dopravných a telekomunikačných budov, staníc, hangárov, diep, garáží a krytých parkovísk, do priemyselných budov a skladov, budov pre kultúru a na verejnú zábavu, do múzeí, knižníc a galérií, budov pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, do nemocníc, do zdravotníckych a sociálnych zariadení, do krytých budov pre šport, do poľnohospodárskych budov a skladov, do stajní a maštalí, do budov a miest na vykonávanie náboženských aktivít, do krematórií, do kultúrnych pamiatok, ktoré nie sú bytovými budovami, a do nápravných zariadení alebo kasární.