TEPLÁREŇ KOŠICE UKONČILA AJ ROK 2017 SO ZISKOM - Tlačové správy

TEPLÁREŇ KOŠICE UKONČILA AJ ROK 2017 SO ZISKOM
TEPLÁREŇ KOŠICE UKONČILA AJ ROK 2017 SO ZISKOM

Hlavný podiel na kladnom výsledku hospodárenia malo prekročenie plánov výroby a distribúcie tepla a elektrickej energie. Dodávku tepla na vykurovanie realizovala tepláreň po dobu 235 dní. Oproti plánu dosiahlo TEKO plnenie dodávky tepla vo výške 110,46 %. Svojim odberateľom dodala 794.943 MWh tepla. Plán výrobných úloh dosiahlo TEKO aj pri dodávke elektrickej energie, ktorej dodala 211.442 MWh, čo predstavuje 103,85 % oproti plánu na rok 2017. Dodávkou podporných služieb a regulačnej energie pomáhalo TEKO zabezpečovať stabilitu elektrizačnej a prenosovej sústavy v Slovenskej republike.

Kladné výsledky hospodárenia bolo možné dosiahnuť vďaka efektívnemu prevádzkovaniu sústavy. Veľkú pozornosť venovala spoločnosť diagnostike stavu rozvodov prostredníctvom moderných technických zariadení i pochôdzok. Priebežne boli monitorované zraniteľné miesta sústavy, a preto sa darilo predchádzať vzniku havárií, ktoré by viedli k rozsiahlym obmedzeniam dodávky tepla našim odberateľom.

V roku 2017 bolo na vonkajšom rozvode tepla odstránených 18 porúch, 12 porúch bolo odstránených mimo vykurovacieho obdobia v mesiacoch máj až september 2017. Poruchy boli identifikované v počiatočnom štádiu, kedy z pohľadu prevádzky, prípravy opravy a údržby bolo možné vykonať riadenú opravu poruchy v čo najpriaznivejšom čase pre prevádzkovateľa pri minimálnych dopadoch na odberateľov tepla.

Budúcnosť teplárne vidí TEKO v zabezpečení výroby zdravého, bezpečného a spoľahlivého tepla za prijateľnú cenu. Preto aj v roku 2017 realizovalo projekty pripojenia do sústavy centrálneho zásobovania teplom a umožnilo tým jej ďalší rozvoj. Medzi nových odberateľov TEKO sa zaradili polyfunkčné objekty Park Anička „C“, Business Centrum T2, bytový komplex Pri radnici či bytový dom Vojenská a hotel Club pri Steel aréne.

Spoločnosť si splnila všetky zákonom stanovené povinnosti a aj záväzky vo vzťahu k zamestnancom vyplývajúce z platnej podnikovej kolektívnej zmluvy. Uvedené výsledky hospodárenia boli potvrdené audítorskou spoločnosťou.

Pre porovnanie, za rok 2016 vykázala Tepláreň Košice, a. s. zisk pred zdanením vo výške 1.329.896 eur, po zdanení vo výške 1.059.047 eur, pri výnosoch vo výške 72.582.745 eur a nákladoch vo výške 71.252.849 eur.