CELOSYSTÉMOVÁ ODSTÁVKA 2018 - Tlačové správy

CELOSYSTÉMOVÁ ODSTÁVKA 2018
Celosystémová odstávka 2018

Celosystémová odstávka je zameraná na preverenie stavu a údržbu všetkých zariadení na výrobu tepla a teplej vody a ich distribúciu do jednotlivých rozvodných uzlov prostredníctvom tzv. primárnej teplovodnej siete. Len celosystémovým odstavením výrobných kapacít je možné vykonať komplexnú revíziu systému tak, aby boli vytvorené predpoklady bezporuchovej dodávky tepla a teplej vody počas celého roka, predovšetkým v chladných mesiacoch roka.

V pláne nie sú zahrnuté odstávky spôsobené nepredvídanými okolnosťami (tzv. poruchy). Snahou spoločnosti je minimalizovať dobu odstávky a aj preto budú tepelné siete uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Predbežný harmonogram odstávok dodávky tepla z centrálneho zásobovania teplom v Košiciach je zverejnený na www.teko.sk.

Vykurovacia sezóna 2017/2018 sa v zmysle Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z. z. oficiálne skončila 31. mája 2018. Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. dodávala teplo 201 dní, od 22. septembra 2017 do 10. apríla 2018. Celkovo najnižšia priemerná denná teplota nameraná v tomto období v Košiciach bola dňa 27. februára 2018, kedy dosiahla hodnotu -9,9°C.

Plnenie dodávok tepla spolu bolo ovplyvnené klimatickými podmienkami, pričom percentuálny rozptyl plánovaného plnenia bol od 88 % v mesiaci január 2018, 131 % v mesiaci február 2018 a 128 % v mesiaci marec. V mesiaci apríl 2018 bolo plnenie dodávky tepla spolu na 68 %. Vykurovacia sezóna 2017/2018 bola oproti vykurovacej sezóne 2016/2017 kratšia o 29 dní.