Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. v Košiciach prevádzkuje kogeneračný zdroj tepla o inštalovanom tepelnom výkone 501 MWt a inštalovanom elektrickom výkone 121 MWe. Kogeneračným spôsobom výroby sú pri maximálnom využití výhrevnosti paliva súčasne vyrábané tepelná aj elektrická energia, čím je výrazne znížená produkcia emisií na území mesta. Ako palivo spoločnosť používa zemný plyn a čierne uhlie.
 

Primárny horúcovodný a parný rozvod systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach má dĺžku vyše 160 km, z toho vo vlastníctve TEKO, a. s. je 97,312 km. Na túto sieť bolo k 31. 12. 2014 napojených vyše 600 odovzdávacích staníc tepla, z nich viac ako 70 vlastní (alebo má v dlhodobom prenájme) TEKO a. s. Spoločnosť ich nadobudla v prevažnej miere vlastnou investičnou činnosťou. 
 

 

 

 

Notifications