Súťaže podľa interných pokynov

SÚŤAŽE USKUTOČŇOVANÉ PODĽA INTERNÝCH POKYNOV

Zákazky s predpokladanou hodnotou zákazky od 83 600 do finančného limitu pre nadlimitné zákazky, t.j. do 418 000 € (v prípade tovarov a služieb) a do 5 225 000 € (v prípade stavebných prác) realizuje TEKO, a. s.najmä formou súťaží podľa interných pokynov. Súťažné podklady podliehajú schváleniu predstavenstva spoločnosti. Priebeh súťaže sa riadi schválenými súťažnými podkladmi a spoločnosť informuje účastníkov obstarávania podľa pravidiel, ktoré sú každému účastníkovi obstarávania poskytnuté.  Tie obsahujú všetky informácie ako sú postupy pri žiadosti o vysvetľovanie súťažných ponúk, doručovanie ponúk, spôsoby vyhodnocovania, termíny a kontakty nevyhnutné pre spracovanie a predloženie ponúk zo strany účastníka. 


AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ SÚŤAŽE PODĽA INTERNÝCH POKYNOV

Opravy tepelných izolácií technologického zariadenia

Zabezpečenie stravovacích služieb pre TEKO, a. s. v priestoroch obstarávateľa