Súťaže podľa interných pokynov

SÚŤAŽE USKUTOČŇOVANÉ PODĽA INTERNÝCH POKYNOV

Zákazky s predpokladanou hodnotou zákazky od 88 600 do finančného limitu pre nadlimitné zákazky, t.j. do 443 000 € (v prípade tovarov a služieb) a do 5 548 000 € (v prípade stavebných prác) realizuje TEKO, a. s.najmä formou súťaží podľa interných pokynov. Súťažné podklady podliehajú schváleniu predstavenstva spoločnosti. Priebeh súťaže sa riadi schválenými súťažnými podkladmi a spoločnosť informuje účastníkov obstarávania podľa pravidiel, ktoré sú každému účastníkovi obstarávania poskytnuté.  Tie obsahujú všetky informácie ako sú postupy pri žiadosti o vysvetľovanie súťažných ponúk, doručovanie ponúk, spôsoby vyhodnocovania, termíny a kontakty nevyhnutné pre spracovanie a predloženie ponúk zo strany účastníka. 

 

PREHĽAD VYHLÁSENÝCH OBSTARÁVANÍ V ROKU 2019

Predmet obstarávania Označenie súťaže dátum vyhlásenia obstarávania termín na predloženie ponuky

stav riešenia

k 13.5.2019

Dodávka zemného plynu pre účel výroby tepla a elektrickej energie v roku 2020 S 389 30.4.2019 21.5.2019 aktuálne vyhlásené
Poskytovanie bezpečnostných služieb pri ochrane objektov TEKO, a. s. S 390 11.4.2019 10.5.2019 vyhodnocovanie ponúk
Oprava spalinových ventilátorov horúcovodného kotla výmenným spôsobom S 391 11.4.2019 10.5.2019 vyhodnocovanie ponúk
Generálna oprava guľových mlynov kotla PK4s s označením BM 270/400 S 386 19.3.2019 8.4.2019

vyhodnocovanie ponúk

Zváracie  práce v TEKO, a. s. S 385 19.3.2019 11.4.2019 zmluva v pripomienkovaní

 

PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH OBSTARÁVANÍ V ROKU 2019

Predmet obstarávania dátum vyhlásenia obstarávania termín ukončenia obstarávania

elektronická aukcia

víťaz obstarávania zmluva
Inovácia riadenia spalinových ventilátorov PK4s 12.2.2019 29.3.2019 áno M - D - J, spol. s r.o. 46002097
Demontáž starých, dodávka a montáž nových náhradných vložiek katalyzátora DeNOx na kotol PK4s 12.2.2019 25.3.2019 áno ENERGYCO, s.r.o. 46002086
Zabezpečenie rekreačných poukazov, stravných lístkov a darčekových poukážok 29.1.2019 5.3.2019

nie

(cena nebola hlavným kritériom)

GGFS, s.r.o. 46002094
Správa údajov aplikácie TGIS 29.1.2019 25.2.2019 áno CORA GEO, s.r.o. 46002078
Stavebné práce v TEKO, a. s. 18.12.2018 12.2.2019 áno

MULLDEX s.r.o

46002065