Výsledky bezplatnej analýzy vody

V pondelok 21. marca 2016 sa v priestoroch Skúšobného laboratória spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. už po ôsmykrát uskutočnila akcia pod názvom „Svetový deň vody“, ktorá bola zameraná na analýzy obsahu dusičnanov vo vzorkách pitných vôd. V skúšobnom laboratóriu bolo analyzovaných spolu 250 vzoriek. Od roku 2009 túto službu využilo spolu 1 805 záujemcov.

 

>> VÝSLEDKY ANALÝZ <<        >> CELKOVÉ ZHODNOTENIE <<

Skúšobné laboratórium

V rámci vedľajších produktov a služieb spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. prevádzkuje samostatné akreditované skúšobné laboratórium v zmysle normy ISO/IEC 17025:2005. Skúšobné laboratórium prešlo v auguste 2015 úspešným reakreditačným posudzovaním Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), ktorá laboratóriu udelila akreditáciu pre oblasti: výkon fyzikálnych a fyzikálno-chemických skúšok izolačných olejov, turbínových a mazacích olejov, uhlia, vôd a odber vzoriek odpadových vôd podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-126 ( Reg. No. 030/S-126). Skúšobné laboratórium vykonáva celkovo 40 akreditovaných skúšok, neakreditované skúšky a odbery vzoriek odpadových vôd. Akreditácia je udelená skúšobnému laboratóriu s platnosťou do októbra 2020.

 

V roku 2015 prešlo laboratórium v rámci recertifikačného procesu spoločnosti ceritikáciou v zmysle požiadaviek noriem ISO 90001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a ISO/IEC 27001:2013..

  

                                                          Osvedčenie                    Príloha k osvedčeniu

 

Cenník výkonov skúšobného laboratória pre rok 2017 >>

 

V mene akreditovaného subjektu koná a za správnosť skúšobných protokolov zodpovedá Ing. Čapová Aneta (kontakt >>).

Notifications