Rozbory akreditovaného laboratória

ROZBORY AKREDITOVANÉHO LABORATÓRIA

Tepláreň Košice, a. s. pri zabezpečení svojej základnej činnosti, ktorou je výroba a distribúcia tepla a TÚV využíva samostatné akreditované skúšobné laboratórium pre získanie operatívnych informácií o účinnosti a efektívnosti výrobného procesu. Rovnako dôležité je sledovanie parametrov indikujúcich úroveň ochrany životného prostredia.


V rámci vedľajších produktov a služieb ponúka Tepláreň Košice, a. s. analýzy v oblasti vôd, olejov a uhlia pre verejnosť. Analýzy sú vykonávané štandardnými postupmi stanovenými v STN, ISO, EN alebo internými predpismi, ktoré sú verifikované podľa najmodernejších postupov a princípov.

  • Rozbory vody
  • Analýzy olejov
  • Rozbory uhlia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHODNOTENIE BEZPLATNEJ ANALÝZY VODY 2019

 

Výsledková listina analýz vôd z akcie "Svetový deň vody 2019" (vysvetlivky: N - nespĺňa limit na dusičnany, V - vyhovuje)

Vyhodnotenie jedenásteho ročníka "Svetový deň vody"

Vyhodnotenie analýz vzoriek vody 2019 Počet vzoriek Percentuálne vyhodnotenie
Celkový počet analyzovaných vzoriek 275  
Vzorky vyhovujúce limitu pre pitné vody 178 65
Vzorky nevyhovujúce limitu pre pitné vody 97 35
  • koncentračné rozpätie 50- 100 mg/l
77  
  • koncentračné rozpätie 100-250 mg/l
20  
  • koncentračné rozpätie nad 250 mg/l
0  
Prítomnosť dusitanov vo vzorkách 1  

 

ROZSAH PONÚKANÝCH ROZBOROV

 

Laboratórium spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. vykonáva :

  • Fyzikálno-chemický rozbor pitnej vody v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z.

         Minimálnu analýzu pitných vôd -  základný fyzikálno-chemický rozbor
         Úplnú analýzu pitných vôd - fyzikálne a chemické ukazovatele: anorganické, organické, doplnkové

  • Fyzikálno-chemický rozbor odpadových a povrchových vôd
  • Odber vzoriek odpadových vôd: kvalifikovaná bodová vzorka, zlievaná časovo a objemovo proporcionálna

         Rozbor povrchovej vody v zmysle Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z. z.

         Analýzy strojných (turbínových , mazacích) a izolačných olejov

  • Analýzy tuhých palív (čierne uhlie, hnedé uhlie, koks)

Cenník výkonov skúšobného laboratória pre rok 2019

 

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM 


Spoločnosť prevádzkuje samostatné akreditované skúšobné laboratórium v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025:2005. Skúšobné laboratórium prešlo v auguste 2015 úspešným reakreditačným posudzovaním Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), ktorá laboratóriu udelila akreditáciu pre oblasti: výkon fyzikálnych a fyzikálno-chemických skúšok izolačných olejov, turbínových a mazacích olejov, uhlia, vôd a odber vzoriek odpadových vôd podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-126 (Reg. No. 030/S-126). Laboratórium spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO/IEC 27001.

Skúšobné laboratórium vykonáva celkovo 40 akreditovaných skúšok, neakreditované skúšky a odbery vzoriek odpadových vôd. Akreditácia je udelená skúšobnému laboratóriu s platnosťou do októbra 2020. V mene akreditovaného subjektu koná a za správnosť skúšobných protokolov zodpovedá vedúca oddelenia.

 

                                                                  Osvedčenie                                                       Príloha k osvedčeniu

                             

 

 

Kontakt na zaslanie žiadosti o vykonanie rozboru:

Kontaktná osoba Funkcia Telefón E-mail

Ing. Aneta Čapová

 

vedúca oddelenia

+421 55 619 2244

+421 918 380 232

capova_aneta@teko.sk