Rozbory akreditovaného laboratória

ROZBORY AKREDITOVANÉHO LABORATÓRIA

MHTH Košice pri zabezpečení svojej základnej činnosti, ktorou je výroba a distribúcia tepla a TÚV využíva samostatné akreditované skúšobné laboratórium pre získanie operatívnych informácií o účinnosti a efektívnosti výrobného procesu. Rovnako dôležité je sledovanie parametrov indikujúcich úroveň ochrany životného prostredia.


V rámci vedľajších produktov a služieb ponúka MH Teplárenský holding, a. s. analýzy v oblasti vôd, olejov a uhlia pre verejnosť. Analýzy sú vykonávané štandardnými postupmi stanovenými v STN, ISO, EN alebo internými predpismi, ktoré sú verifikované podľa najmodernejších postupov a princípov.

  • Rozbory vody
  • Analýzy olejov
  • Rozbory uhlia

 

 

 

 

 

 

 

BEZPLATNÁ ANALÝZA VODY 2022 - Vyhodnotenie

Pri príležitosti Svetového dňa vody sme vám ponúkli bezplatnú analýzu vody, ktorá bola zameraná na obsah dusičnanov vo vzorkách odobranej vody. 

Ak ste sa akcie zúčastnili prinášame výsledok aj vašej vzorky, ktorú nájdete vo výsledkovej listne pod prideleným kódovým označením. 

Celkové vyhodnotenie akcie.

Stručné zhodnotenie:

Z celkového počtu 205 analyzovaných vzoriek bol limit do 50 mg/l dodržaný pri 134 vzorkách, čo predstavuje 65 % z celkového počtu. V 71 prípadoch bol zákonný limit prekročený t. j. 35% z celkového počtu. V koncentračnom rozpätí 50-100 mg/l bol počet vzoriek 60 a v rozpätí 100-250 mg/l počet vzoriek 11. Najvyššia nameraná hodnota koncentrácie dusičnanov 104 mg/l bola z obce Čaňa. 
 
 

 

ROZSAH PONÚKANÝCH ROZBOROV

Laboratórium spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. vykonáva :

  • Fyzikálno-chemický rozbor pitnej vody v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z.

         Minimálnu analýzu pitných vôd -  základný fyzikálno-chemický rozbor
         Úplnú analýzu pitných vôd - fyzikálne a chemické ukazovatele: anorganické, organické, doplnkové

  • Fyzikálno-chemický rozbor odpadových a povrchových vôd
  • Odber vzoriek odpadových vôd: kvalifikovaná bodová vzorka, zlievaná časovo a objemovo proporcionálna

         Rozbor povrchovej vody v zmysle Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z. z.

         Analýzy strojných (turbínových , mazacích) a izolačných olejov

  • Analýzy tuhých palív (čierne uhlie, hnedé uhlie, koks)

Cenník výkonov skúšobného laboratória pre rok 2022

 

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM 


Spoločnosť prevádzkuje samostatné akreditované skúšobné laboratórium v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025:2005. Skúšobné laboratórium prešlo v auguste 2015 úspešným reakreditačným posudzovaním Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), ktorá laboratóriu udelila akreditáciu pre oblasti: výkon fyzikálnych a fyzikálno-chemických skúšok izolačných olejov, turbínových a mazacích olejov, uhlia, vôd a odber vzoriek odpadových vôd podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-126 (Reg. No. 030/S-126). Laboratórium spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO/IEC 27001.

Skúšobné laboratórium vykonáva celkovo 40 akreditovaných skúšok, neakreditované skúšky a odbery vzoriek odpadových vôd. Akreditácia je udelená skúšobnému laboratóriu s platnosťou do októbra 2025. V mene akreditovaného subjektu koná a za správnosť skúšobných protokolov zodpovedá vedúca oddelenia.

 

                                                                  Osvedčenie                                                       Príloha k osvedčeniu

                             

 

 

Kontakt na zaslanie žiadosti o vykonanie rozboru:

Kontaktná osoba Funkcia Telefón E-mail

Ing. Aneta Čapová

 

manažér skúšobného laboratória

+421 55 619 2244

+421 918 380 232

aneta.capova@mhth.sk