Rozbory akreditovaného laboratória

ROZBORY AKREDITOVANÉHO LABORATÓRIA

Tepláreň Košice, a. s. pri zabezpečení svojej základnej činnosti, ktorou je výroba a distribúcia tepla a TÚV využíva samostatné akreditované skúšobné laboratórium pre získanie operatívnych informácií o účinnosti a efektívnosti výrobného procesu. Rovnako dôležité je sledovanie parametrov indikujúcich úroveň ochrany životného prostredia.


V rámci vedľajších produktov a služieb ponúka Tepláreň Košice, a. s. analýzy v oblasti vôd, olejov a uhlia pre verejnosť. Analýzy sú vykonávané štandardnými postupmi stanovenými v STN, ISO, EN alebo internými predpismi, ktoré sú verifikované podľa najmodernejších postupov a princípov.

  • Rozbory vody
  • Analýzy olejov
  • Rozbory uhlia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSAH PONÚKANÝCH ROZBOROV

Laboratórium spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. vykonáva :

  • Fyzikálno-chemický rozbor pitnej vody v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z.

         Minimálnu analýzu pitných vôd -  základný fyzikálno-chemický rozbor
         Úplnú analýzu pitných vôd - fyzikálne a chemické ukazovatele: anorganické, organické, doplnkové

  • Fyzikálno-chemický rozbor odpadových a povrchových vôd
  • Odber vzoriek odpadových vôd: kvalifikovaná bodová vzorka, zlievaná časovo a objemovo proporcionálna

         Rozbor povrchovej vody v zmysle Nariadenia vlády SR č.296/2005 Z. z.

         Analýzy strojných (turbínových , mazacích) a izolačných olejov

  • Analýzy tuhých palív (čierne uhlie, hnedé uhlie, koks)

 Cenník výkonov služobného laboratória pre rok 2018

 

AKREDITOVANÉ SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM 


Spoločnosť prevádzkuje samostatné akreditované skúšobné laboratórium v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025:2005. Skúšobné laboratórium prešlo v auguste 2015 úspešným reakreditačným posudzovaním Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), ktorá laboratóriu udelila akreditáciu pre oblasti: výkon fyzikálnych a fyzikálno-chemických skúšok izolačných olejov, turbínových a mazacích olejov, uhlia, vôd a odber vzoriek odpadových vôd podľa rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe Osvedčenia o akreditácii č. S-126 (Reg. No. 030/S-126). Laboratórium spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO/IEC 27001.

Skúšobné laboratórium vykonáva celkovo 40 akreditovaných skúšok, neakreditované skúšky a odbery vzoriek odpadových vôd. Akreditácia je udelená skúšobnému laboratóriu s platnosťou do októbra 2020. V mene akreditovaného subjektu koná a za správnosť skúšobných protokolov zodpovedá vedúca oddelenia.

 

                                                                  Osvedčenie                                                       Príloha k osvedčeniu

                             

 

 

Kontakt na zaslanie žiadosti o vykonanie rozboru:

Kontaktná osoba Funkcia Telefón E-mail

Ing. Aneta Čapová

 

vedúca oddelenia

+421 55 619 2244

+421 918 380 232

capova_aneta@teko.sk