Reklama a propagácia

Reklama a propagácia

Tepláreň Košice, a. s. podporuje projekty, ktorých miestom realizácie sú Košice a sú určené pre odbornú i širokú verejnosť mesta Košice.

 

1.    KOHO PODPORUJEME?

Uprednostňujeme žiadateľov z Košíc, respektíve žiadateľov, ktorí plánujú realizovať atraktívny program pre obyvateľov mesta Košice.  

2.    KTO ROZHODUJE O PRIDEĽOVANÍ PROSTRIEDKOV NA REKLAMU A PROPAGÁCIU?

O použití finančných prostriedkov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti priebežne počas celého roka v závislosti od termínu konania akcie. Po schválení pridelenia prostriedkov na reklamu a propagáciu uzavrie TEKO, a. s. so žiadateľom zmluvu o reklame.

3.    AKO POŽIADAŤ O PODPORU PROJEKTU?

V prípade záujmu o podporu projektu, adresujte žiadosť o podporu na jednu z uvedených kontaktných adries. 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na reklamu a propagáciu:

  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, IČO, DIČ, číslo účtu
  • názov  a termín plánovanej akcie
  • návrh a rozsah reklamného plnenia 
  • podmienky inštalácie reklamy (na náklady objednávateľa/na náklady zhotoviteľa)
  • podmienky fakturácie
  • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o príspevok na reklamu alebo propagáciu:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská  č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
informácie Mgr. Diana Kozáková
riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva
tel. č. +421 55 2010
mobil: +421 918 494 076

 

Čerpanie prostriedkov na reklamu a propagáciu v roku 2018:

Žiadateľ Číslo zmluvy darcu Trvanie zmluvy  Účel Poskytnutý príspevok (€)
OZ Košická aréna 46001080 na dobu neurčitú umiestnenie veľkoplošnej reklamy na Steel aréne 4980 €/rok
Good angels, s.r.o. 46001844 1.1.2017-31.12.2017 umiestnenie bigboardu na Angels aréne a propagácia TEKO v mediálnych výstupoch k podujatiam 7200
FK VSS Internacionáli Košice 46001758 1.5.2017-30.4.2018 umiestnenie reklamného panela počas podujatí a propagácia TEKO v bulletinoch k podujatiam 700
Športovostrelecký klub Podhradová 46001901 rok 2018 umiestnenie reklamného banneru v priestoroch klubu 500
Turistický klub FLOKY 46001911 21.4.2018 turistický pochod "Memoriál Mikyho Bajkaya" (býv. zamestnanec TEKO) 250
Nadácia prof. Čolláka 46001913 2018 príspevok na medzinárodný vedecký workshop 1000

Súvisiaca dokumentácia:

Čerpanie prostriedkov na reklamu a propagáciu v roku 2017
Čerpanie prostriedkov na reklamu v roku 2016