Reklama a propagácia

Reklama a propagácia

Tepláreň Košice, a. s. podporuje projekty, ktorých miestom realizácie sú Košice a sú určené pre odbornú i širokú verejnosť mesta Košice.

 

KOHO PODPORUJEME?

Uprednostňujeme žiadateľov z Košíc, respektíve žiadateľov, ktorí plánujú realizovať atraktívny program pre obyvateľov mesta Košice.  

KTO ROZHODUJE O PRIDEĽOVANÍ PROSTRIEDKOV NA REKLAMU A PROPAGÁCIU?

O použití finančných prostriedkov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti priebežne počas celého roka v závislosti od termínu konania akcie. Po schválení pridelenia prostriedkov na reklamu a propagáciu uzavrie TEKO, a. s. so žiadateľom zmluvu o reklame.

AKO POŽIADAŤ O PODPORU PROJEKTU?

V prípade záujmu o podporu projektu, adresujte žiadosť o podporu na jednu z uvedených kontaktných adries. 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na reklamu a propagáciu:

  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, IČO, DIČ, číslo účtu
  • názov  a termín plánovanej akcie
  • návrh a rozsah reklamného plnenia 
  • podmienky inštalácie reklamy (na náklady objednávateľa/na náklady zhotoviteľa)
  • podmienky fakturácie
  • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o príspevok na reklamu alebo propagáciu:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská  č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
informácie Mgr. Diana Kozáková
riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva
tel. č. +421 55 2010
mobil: +421 918 494 076

 

Čerpanie prostriedkov na reklamu a propagáciu v roku 2019:

Žiadateľ Číslo zmluvy darcu Trvanie zmluvy  Účel Poskytnutý príspevok (€)
Futbalový klub Internacionáli VSS Košice 46002113 1.5.2019-30.4.2020 propagácia TEKO počas podujatí klubu a v bulletinoch k podujatiam 700
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky 46002092 16.-18.9.2019 10. medzinárodné vedecké sympózium "Elektroenergetika" 500
Turisktický klub FLOKY 46002088 27.4.2019 9. ročník Memoriálu M. Bajkaya (býv. zamestnanec TEKO) 250

Nadácia profesora Čolláka

pre:

Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Podnikovohospodársku fakultu v Košiciach

46002073 2019 zabezpečenie reklamy počas 2. medzinárodnej vedeckej konferencie 1000
OZ Košická aréna 46001080 od 2013 na dobu neurčitú umiestnenie veľkoplošnej reklamy na Steel aréne 4980 €/rok
FK VSS Internacionáli Košice 46001923 1.5.2018-30.4.2019 propagácia TEKO počas podujatí klubu a v bulletinoch k podujatiam 700
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 46002007 2019 - 2023 umiestnenie bannera na oplotení Botanickej záhrady 500/rok
Good angels, s.r.o. 46002049 1.1.2019-31.12.2019 umiestnenie bigboardu na Angels aréne a propagácia TEKO v mediálnych výstupoch k podujatiam 7200
Basketbalový klub UVL Košice 46002054 2018/2019 propagácia TEKO v sezóne 2018/2019 500