Reklama a propagácia

Reklama a propagácia

Tepláreň Košice, a. s. podporuje projekty, ktorých miestom realizácie sú Košice a sú určené pre odbornú i širokú verejnosť mesta Košice.

 

KOHO PODPORUJEME?

Uprednostňujeme žiadateľov z Košíc, respektíve žiadateľov, ktorí plánujú realizovať atraktívny program pre obyvateľov mesta Košice.  

KTO ROZHODUJE O PRIDEĽOVANÍ PROSTRIEDKOV NA REKLAMU A PROPAGÁCIU?

O použití finančných prostriedkov rozhoduje vedenie spoločnosti priebežne počas celého roka v závislosti od termínu konania akcie. Po schválení pridelenia prostriedkov na reklamu a propagáciu uzavrie TEKO, a. s. so žiadateľom zmluvu o reklame.

AKO POŽIADAŤ O PODPORU PROJEKTU?

V prípade záujmu o podporu projektu, adresujte žiadosť o podporu na jednu z uvedených kontaktných adries. 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na reklamu a propagáciu:

  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, IČO, DIČ, číslo účtu
  • názov  a termín plánovanej akcie
  • návrh a rozsah reklamného plnenia 
  • podmienky inštalácie reklamy (na náklady objednávateľa/na náklady zhotoviteľa)
  • podmienky fakturácie
  • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o príspevok na reklamu alebo propagáciu:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info.ke@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská  č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
informácie Mgr. Diana Kozáková
manažér kancelárie generálneho riaditeľa
tel. č. +421 55 2010
mobil: +421 918 494 076

 

Čerpanie prostriedkov na reklamu a propagáciu v roku 2022

Žiadateľ Číslo zmluvy darcu Trvanie zmluvy  Účel Poskytnutý príspevok (€)
         
         

 

Neschválené žiadosti o príspevok 

Žiadateľ Účel Dôvod zamietnutia
     

 

 

Zoznam príspevkov na reklamu za predchádzajúce roky