Reklama a propagácia

Reklama a propagácia

Tepláreň Košice, a. s. podporuje projekty, ktorých miestom realizácie sú Košice a sú určené pre odbornú i širokú verejnosť mesta Košice.

 

KOHO PODPORUJEME?

Uprednostňujeme žiadateľov z Košíc, respektíve žiadateľov, ktorí plánujú realizovať atraktívny program pre obyvateľov mesta Košice.  

KTO ROZHODUJE O PRIDEĽOVANÍ PROSTRIEDKOV NA REKLAMU A PROPAGÁCIU?

O použití finančných prostriedkov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti priebežne počas celého roka v závislosti od termínu konania akcie. Po schválení pridelenia prostriedkov na reklamu a propagáciu uzavrie TEKO, a. s. so žiadateľom zmluvu o reklame.

AKO POŽIADAŤ O PODPORU PROJEKTU?

V prípade záujmu o podporu projektu, adresujte žiadosť o podporu na jednu z uvedených kontaktných adries. 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku na reklamu a propagáciu:

  • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa, IČO, DIČ, číslo účtu
  • názov  a termín plánovanej akcie
  • návrh a rozsah reklamného plnenia 
  • podmienky inštalácie reklamy (na náklady objednávateľa/na náklady zhotoviteľa)
  • podmienky fakturácie
  • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o príspevok na reklamu alebo propagáciu:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská  č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
informácie Mgr. Diana Kozáková
riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva
tel. č. +421 55 2010
mobil: +421 918 494 076

 

Čerpanie prostriedkov na reklamu a propagáciu v roku 2018:

Žiadateľ Číslo zmluvy darcu Trvanie zmluvy  Účel Poskytnutý príspevok (€)
International Police Association (IPA) - Slovenská sekcia v spracovaní 7.-8.12.2018 reklama a propagácia počas vianočného turnaja 600
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 46002007 2019 - 2023 umiestnenie bannera na oplotení Botanickej záhrady 500/rok
OZ Košická aréna 46001080 na dobu neurčitú umiestnenie veľkoplošnej reklamy na Steel aréne 4980 €/rok
Good angels, s.r.o. 46001844 1.1.2018-31.12.2018 umiestnenie bigboardu na Angels aréne a propagácia TEKO v mediálnych výstupoch k podujatiam 7200
FK VSS Internacionáli Košice 46001923 1.5.2018-30.4.2019 umiestnenie reklamného panela počas podujatí a propagácia TEKO v bulletinoch k podujatiam 700
Športovostrelecký klub Podhradová 46001901 rok 2018 príspevok na činnosť klubu 500
Turistický klub FLOKY 46001911 21.4.2019 turistický pochod "Memoriál Mikyho Bajkaya" (býv. zamestnanec TEKO) 250
Nadácia prof. Čolláka 46001913 2018 príspevok na medzinárodný vedecký workshop 1000
RIM Basket o.z. 46001974 2018 príspevok na činnosť klubu 500
BK Wolves 46001983 2018 príspevok na činnosť klubu 500
Steel Monkey, s.r.o. 46002006 22.11.2018 príspevok na akciu "Svetlo porozumenia 2018" 500

Súvisiaca dokumentácia:

Čerpanie prostriedkov na reklamu a propagáciu v roku 2017
Čerpanie prostriedkov na reklamu v roku 2016