Projekty ekologizácie

Projekty ekologizácie
  • Ekologizácia parného kotla TEKO, a. s. (2009 - 2014)  

Zabezpečila sa ekologická prevádzka spaľovania zemného plynu a vyvedenie spalín do komína TEKO I. Uvedeným kotlom bol nahradený technicky zastaralý horúcovodný kotol HK4.

 

  • Rekonštrukcia kotla PK4 (2011 - 2014)

Parný kotol PK4 bol rekonštruovaný na dostupnejšie a lacnejšie uhlie, ktoré umožnilo zmeniť výtavný režim spaľovania uhoľného prášku na granulačný, s čím je spojený aj nižší nedopal v popolovinách a nižšia tvorba oxidu dusíka v spaľovacej komore. 

 

  • Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín (2013 - 2015)

Projekt spočíva v realizácii katalytickej denitrifikácie spalín na báze keramických katalyzátorov a aktívneho činiteľa amoniaku a realizácii odsírovacieho zariadenia. Pre odsírenie bola použitá tzv. polosuchá metóda odsírenia, ako sorbent je používané pálené vápno CaO. Zníženie obsahu tuhých znečisťujúcich látok v spalinách je zabezpečené v prvom stupni elektrostatickými odlučovačmi a v druhom stupni látkovými filtrami, ktoré sú súčasťou technológie odsírenia. 

 

  • Zásadná zmena výrobného procesu - rekonštrukcia a denitrifikácia kotla PK4s (2014 - 2015)

Projekt spočíva v realizácii katalytickej denitrifikácie spalín na báze keramických katalyzátorov a aktívneho činiteľa amoniaku a zavedení spalín do odsírovacieho zariadenia. S tým bola spojená úprava nosnej konštrukcie kotla a základov a náhrada rotačného ohrievača vzduchu rúrkovým. 

 

  • Ukončenie prevádzky zariadení PK2 a HK3 (2015)

Ukončenie prechodného režimu 20 000 hodín pre prevádzku parného kotla PK2 a horúcovodného kotla HK3 do 31.12.2015.

 

  • Náhrada technológie TEKO I (2017 - )

Vybudovanie plynových motorov ako náhrada za dožívajúce technologické zariadenia TEKO I. Štyri motory budú zabezpečovať produkciu elektriny a tepla podľa potrieb s možnosťou rýchleho nábehu do prevádzky pre poskytovanie podporných služieb a potreby dodávky do horúcovodnej siete a elektrizačnej sústavy.