Prieskumy trhu

OBSTARÁVANIE FORMOU PRIESKUMU TRHU

 

Z dôvodu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov realizuje Tepláreň Košice, a. s. obstarávanie tovarov a služieb do stanoveného limitu formou prieskumu trhu. Jeho cieľom je uspokojiť potreby žiadateľov vyhľadaním predmetov zákaziek s preukázanou kvalitou a cenou od dodávateľov s adekvátnymi zdrojmi a overenými schopnosťami plnenia ponúkaných dodacích podmienok, kvality a ceny predmetu zákazky. Touto formou sa obstarávajú tovary a služby do finančného limitu 88 600 €, čo je 20 % finančného limitu pre nadlimitné zákazky pri obstarávaní tovarov a služieb v zmysle vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie. Prieskum trhu realizujeme prostredníctvom e-mailovej aplikácie „Prieskum trhu“. 


OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PRIESKUMU TRHU:

  • špecifikácia požadovaného predmetu zákazky,
  • dátum a čas očakávaného doručenia ponúk,
  • očakávania obstarávateľa ohľadom platnosti ponúk, platobných a dodacích podmienok a  povinnosť dodávateľa  potvrdzovať objednávky v zmysle Všeobecných zmluvných  podmienok TEKO, a. s.,
  • dátum zostavenia formulára prieskumného dopytu a meno toho, kto formulár vyplnil,
  • telefonický kontakt  na zostavovateľa a na najbližšieho nadriadeného,
  • centrálnu emailovú adresu PONUKY@TEKO.SK určenú na prijímanie všetkých emailových ponúk,
  • došlé ponuky sú automaticky aplikáciou „Prieskum trhu“ párované s aktuálnymi dopytmi na základe totožnosti kódu dopytu a ponuky.

    V odôvodnených prípadoch nie je potrebné vykonávať prieskum trhu a ani sa nevyžaduje písomná forma zmluvy. 
    

KEDY SA PRIESKUM TRHU NEUPLATŇUJE?

Sú to prípady keď obstarávateľská réžia by prekročila predpokladaný prínos v úspore nákladov; keď naliehavosť požadovaného termínu dodania nedáva dostatočný časový interval na vykonanie prieskumu trhu a objednanie písomnou formou; keď výška potenciálnych škôd, ktorým je potrebné zabrániť prevyšuje potenciálne úspory získateľné vykonaním prieskumu trhu a objednaním písomnou formou; v ostatných prípadoch, keď výhody realizácie obstarávania bez prieskumu trhu prevyšujú potenciálne úspory získateľné vykonaním prieskumu trhu a objednaním písomnou formou.