Prieskumy trhu

OBSTARÁVANIE FORMOU PRIESKUMU TRHU

 

Z dôvodu efektívneho vynakladania finančných prostriedkov realizuje Tepláreň Košice, a. s. obstarávanie tovarov a služieb do stanoveného limitu formou prieskumu trhu. Jeho cieľom je uspokojiť potreby žiadateľov vyhľadaním predmetov zákaziek s preukázanou kvalitou a cenou od dodávateľov s adekvátnymi zdrojmi a overenými schopnosťami plnenia ponúkaných dodacích podmienok, kvality a ceny predmetu zákazky. Touto formou sa obstarávajú tovary a služby do finančného limitu 85 600 €, čo je 20 % finančného limitu pre nadlimitné zákazky pri obstarávaní tovarov a služieb v zmysle vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie. Prieskum trhu realizujeme prostredníctvom e-mailovej aplikácie „Prieskum trhu“. 


OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PRIESKUMU TRHU:

  • špecifikácia požadovaného predmetu zákazky,
  • dátum a čas očakávaného doručenia ponúk,
  • očakávania obstarávateľa ohľadom platnosti ponúk, platobných a dodacích podmienok a  povinnosť dodávateľa  potvrdzovať objednávky v zmysle Všeobecných zmluvných  podmienok TEKO, a. s.,
  • dátum zostavenia formulára prieskumného dopytu a meno toho, kto formulár vyplnil,
  • telefonický kontakt  na zostavovateľa a na najbližšieho nadriadeného,
  • centrálnu emailovú adresu PONUKY@TEKO.SK určenú na prijímanie všetkých emailových ponúk,
  • došlé ponuky sú automaticky aplikáciou „Prieskum trhu“ párované s aktuálnymi dopytmi na základe totožnosti kódu dopytu a ponuky.

    V odôvodnených prípadoch nie je potrebné vykonávať prieskum trhu a ani sa nevyžaduje písomná forma zmluvy. 
    

KEDY SA PRIESKUM TRHU NEUPLATŇUJE?

Sú to prípady keď obstarávateľská réžia by prekročila predpokladaný prínos v úspore nákladov; keď naliehavosť požadovaného termínu dodania nedáva dostatočný časový interval na vykonanie prieskumu trhu a objednanie písomnou formou; keď výška potenciálnych škôd, ktorým je potrebné zabrániť prevyšuje potenciálne úspory získateľné vykonaním prieskumu trhu a objednaním písomnou formou; v ostatných prípadoch, keď výhody realizácie obstarávania bez prieskumu trhu prevyšujú potenciálne úspory získateľné vykonaním prieskumu trhu a objednaním písomnou formou.
 

AKTUÁLNE REALIZOVANÉ PRIESKUMY TRHU

Predmet obstarávania Označenie prieskumu trhu Dátum vyhlásenia obstarávania Termín na predloženie ponuky Stav  
Oprava – výmena poklopov na horúcovodných šachtách SCZT, TEKO, a. s. ID 4589 19.05.2021 04.06.2021 09:00 hod. vyhlásené  
Opravy tepelných izolácií technologického zariadenia ID 4590 20.05.2021 07.06.2021 09:00 hod. vyhlásené  
Demontáž  a preloženie existujúcich  potrubných rozvodov chladiacich vôd a struskovodov ID:4606 20.05.2021 07. 06. 2021 do 1600 hod. vyhlásené  

 

PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH PRIESKUMOV TRHU v roku 2019-2020

Predmet prieskumu trhu Dátum zverejnenia prieskumu trhu Termín na predkladanie ponúk

Elektronická aukcia

Víťaz prieskumu trhu

Objednávka/Zmluva

Grafické spracovanie Výročnej správy za rok 2019 6.2.2020 21.2.2020 nie KPK Print s.r.o.

objednávka:

4500025312

Nákup osobných a úžitkových automobilov 22.7.2019 26.7.2019 áno Auto Gábriel s.r.o.

objednávky:

4500024240

4500024241

4500024145

4500024146

Zabezpečenie stravovacích služieb formou veľkoobjemového rozvozu a pitného režimu pre objednávateľa v priestoroch objednávateľa v období 1.9.-30.11.2019 16.7.2019 30.7.2019 nie Gastromila, spol. s r.o. zmluva neuzavretá, prieskum trhu neúspešný.

VŠEOBECNÉ POKYNY PRE SPRACOVANIE PONUKY

1. Vašu  ponuku vo forme emailu s prílohami (prijateľné formáty priložených súborov sú : *.doc, *.xls, *.txt, *.pdf, *.jpg) zašlite na našu emailovú adresu ponuky@teko.sk . Vyhradzujeme si právo neakceptovať ponuky zaslané na iné emailové adresy. Maximálna veľkosť emailu vrátane príloh je 7 MB. V prípade potreby zaslania väčšieho emailu kontaktujte autora prieskumného dopytu.

2. Do predmetu (Subjectu) Vašej emailovej odpovede  je nutné uviesť presné znenie značky nášho prieskumného dopytu (správna štruktúra značky v tvare 0000-00-0-X-Priezvisko-00000 má byť s pomlčkami, s nezmenšeným počtom číslic vrátane núl, bez medzier a bez interpunkčných znamienok), ktorá je uvedená v predmete (Subjecte) tohoto nášho emailového dopytu!  Inak nebude možné Vašu ponuku automaticky priradiť k nášmu dopytu a Vaša ponuka nebude našim automatizovaným systémom postúpená na ďalšie vyhodnotenie! Ak bude ponuka úspešne priradená k nášmu dopytu, automatizovaný systém odošle emailom notifikáciu obsahujúcu poradové číslo, pod ktorým bola Vaša ponuka priradená.

3. Najjednoduchší doporučený spôsob zaslania Vašej emailovej ponuky s nepozmenenou značkou nášho dopytu je použitie funkcie „Odpovedať odosielateľovi (Re:)“ vo Vašom emailovom programe, ktorá zvyčajne automaticky do predmetu (Subjectu) skopíruje značkunášho prieskumného dopytu. Vzhľadom na individuálne nastavenia Vašich emailových programov Vám doporučujeme  prekontrolovať si správnosť tejto funkcie (nepozmenená štruktúra značky má byť bez medzier, bez interpunkčných znamienok, s pomlčkami a s nezmenšeným počtom číslic, t.j ani núl).