Predstavenstvo spoločnosti

 

Ing. Ladislav Koch - predseda predstavenstva 


Doterajšie zamestnanie:
od 14. 6. 2012 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
2011-2012     Mesto Košice – zástupca riaditeľa magistrátu a vedúci oddelenia riadenia mestských podnikov, príspevkových 
                      a rozpočtových a iných organizácii s účasťou mesta
2006-2010     podpredseda predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
2000-2006     predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločnosti Kapitál a.s. o.c.p
1995-1999     ekonóm - Kapitál, s. r. o.

Vzdelanie:
1991-1996     Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
1986-1990     Gymnázium Šrobárova, Košice

Bez politickej príslušnosti.

Cudzie jazyky: anglický jazyk - aktívne, ruský jazyk - aktívne

Záujmy:
literatúra, šport, cestovanie

 

Ing. František Hazala - člen predstavenstva

 

 

Doterajšie zamestnanie:

od 15. 5. 2015 člen predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.

2012              riaditeľ finančného úseku spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.

2003-2012     ekonomický riaditeľ spoločnosti Auto Gábriel, s.r.o. Košice
1996-2003     vedúce pozície v spoločnosti VSŽ Servis, s.r.o. Košice

 

Vzdelanie:
1991-1996     Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
1985-1989     Gymnázium Poštová 9, Košice

Bez politickej príslušnosti.

Cudzie jazyky: anglický jazyk - aktívne, ruský jazyk - pasívne

Záujmy:
šport, cestovanie, ekonómia

 

Mgr. Vladimír Vágási - člen predstavenstva

 

Doterajšie zamestnanie:

od 22. 9. 2016 člen predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.

1989-2016     podnikateľ, tlačiareň MKV PRESS, Košice

1985-1989     manažér, Remesloslužba Košice
1982-1984     technický pracovník, Výskumný ústav hutníckej keramiky (VÚHK)

 

Vzdelanie:
2009-2013     Národná univerzita Užhorod, Fakulta medzinárodných vzťahov
1976-1980     Stredná polygrafická škola, Bratislava

Je členom politickej strany MOST-HID.

Schopnosti a znalosti:
komunikatívnosť, flexibilita, asertivita

Záujmy:
cestovanie, lyžovanie, čítanie kníh

 

Zasadnutia Predstavenstva TEKO, a. s. v roku 2016

Predstavenstvo spoločnosti zasadá v zmysle čl. II, bod 1 štatútu predstavenstva podľa potreby, spravidla raz za mesiac.

 

Prehľad zrealizovaných rokovaní predstavenstva v roku 2016:

 

1. štvrťrok 2016

3 zasadnutia

100% účasť

2. štvrťrok 2016

7 zasadnutí

100% účasť

3. štvrťrok 2016

5 zasadnutí

100% účasť

4. štvrťrok 2016

4 zasadnutia

100% účasť

 

Štatút Predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. 

 

Odmena za výkon funkcie člena predstavenstva

Členovia Predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. majú uzatvorenú zmluvu o výkone člena predstavenstva v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 3 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a čl. X bod 16 stanov spoločnosti.

Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi členom predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. a touto spoločnosťou, pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti.

Podľa tejto zmluvy sa člen predstavenstva zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony súvisiace s výkonom funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to v mene spoločnosti a na jej účet. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za to odmenu dohodnutú v tejto zmluve.

Odmena za výkon funkcie predsedu predstavenstva je vyplácaná mesačne v sume 1.161,79 EUR. Člen predstavenstva poberá mesačnú odmenu vo výške 929,43 EUR.

 

Notifications