Predstavenstvo

Omrvinkové navigácie

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť pred tretími osobami. Predstavenstvo má troch členov. Predsedu predstavenstva menuje akcionár.

Postavenie, pôsobnosť, zásady činnosti a rokovania predstavenstva vymedzuje Štatút predstavenstva Tepláreň Košice, a. s.

Ing. Ladislav Koch
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
životopis

Doterajšie zamestnanie:

2012 -              predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
2011 - 2012    Mesto Košice – zástupca riaditeľa magistrátu a vedúci oddelenia riadenia mestských podnikov,
                          príspevkových a rozpočtových a iných organizácii s účasťou mesta
2006 - 2010    podpredseda predstavenstva a finančný riaditeľ spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
2000 - 2006    predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločnosti Kapitál a.s. o.c.p
1995 - 1999    ekonóm - Kapitál, s. r. o.

Vzdelanie:

1991 - 1996   Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
1986 - 1990   Gymnázium Šrobárova, Košice

Cudzie jazyky: anglický jazyk - aktívne, ruský jazyk - aktívne

Bez politickej príslušnosti.

Ing. František Hazala
člen predstavenstva a riaditeľ finančného úseku
životopis

Doterajšie zamestnanie:

2015 -            člen predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
2012 -            riaditeľ finančného úseku spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
2003 - 2012  ekonomický riaditeľ spoločnosti Auto Gábriel, s.r.o. Košice
1996 - 2003  vedúce pozície v spoločnosti VSŽ Servis, s.r.o. Košice

 
Vzdelanie:
1991 - 1996  Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
1985 - 1989  Gymnázium Poštová 9, Košice

Cudzie jazyky: anglický jazyk - aktívne, ruský jazyk - pasívne

Bez politickej príslušnosti.

Mgr. Vladimír Vágási
člen predstavenstva
životopis

Doterajšie zamestnanie:

2016 -            člen predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
1989 - 2016  podnikateľ, tlačiareň MKV PRESS, Košice
1985 - 1989  manažér, Remesloslužba Košice
1982 - 1984  technický pracovník, Výskumný ústav hutníckej keramiky (VÚHK)


Vzdelanie:
2009 - 2013  Národná univerzita Užhorod, Fakulta medzinárodných vzťahov
1976 - 1980  Stredná polygrafická škola, Bratislava

Schopnosti a znalosti:
komunikatívnosť, flexibilita, asertivita

Je členom politickej strany MOST-HID.

KONANIE ZA SPOLOČNOSŤ

Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s  členom predstavenstva spoločnosti.

 

ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

Predstavenstvo spoločnosti zasadá v zmysle čl. II, bod 1 štatútu predstavenstva podľa potreby, spravidla raz za mesiac.

 

Prehľad zasadnutí predstavenstva v roku 2019

 Rok 2019  Počet zasadnutí  Účasť Materiály a uznesenia
 1. štvrťrok 3 100 %

Uznesenia 1.Q

 2. štvrťrok  1

100 %

Plán činnosti na 2.Q

 3. štvrťrok  

 

Plán činnosti na 3.Q

 4. štvrťrok  

 

Plán činnosti na 4.Q

 

 

Prehľad zasadnutí predstavenstva v roku 2018

 Rok 2018  Počet zasadnutí  Účasť Materiály a uznesenia
 1. štvrťrok 3 100 %

Uznesenia 1.Q

 2. štvrťrok  4

2x neúčasť Mgr. Vágási (4.5.2018 a 22.5.2018)

Uznesenia 2.Q

 3. štvrťrok 4

2x neúčasť Mgr. Vágási (9.7.2018 a 24.9.2018)

Uznesenia 3.Q

 4. štvrťrok 5

2x neúčasť Mgr. Vágási (15.10.2018 a 19.11.2018)

Uznesenia 4.Q

 

Prehľad zasadnutí predstavenstva v roku 2017

 Rok 2017  Počet zasadnutí  Účasť Materiály a uznesenia
 1. štvrťrok  4   1x neúčasť Mgr. Vágási (3.2.2017)

Uznesenia 1. Q

 2. štvrťrok   5  1x neúčasť Mgr. Vágási (15.5.2017)

Uznesenia 2. Q

 3. štvrťrok  4  100 %

Uznesenia 3. Q

 4. štvrťrok  3  100%

Uznesenia 4. Q

 

Predstavenstvo najmä: 

 • vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,
 • vykonáva zamestnávateľské práva,
 • zvoláva valné zhromaždenie,
 • vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,
 • zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,
 • predkladá valnému zhromaždeniu po posúdení dozornou radou na schválenie: návrhy na zmeny stanov; návrhy na zvýšenie alebo zníženie základného imania a vydanie dlhopisov; riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku alebo úhradu strát, vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém; návrh na zrušenie spoločnosti a návrh na zmenu jej právnej formy; návrhy v zmysle článku XIX. stanov; predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v článku XI., body 11 a 12 stanov,
 • informuje valné zhromaždenie: o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok; obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka schválenom dozornou radou; 
 • Predstavenstvo je povinné pri predložení týchto informácií zabezpečiť zachovanie obchodného tajomstva a zamedziť úniku informácií a               skutočností, ktorých prezradením by mohla spoločnosti vzniknúť škoda.
 • pri akciách na meno vedie zoznam akcionárov, ktorý obsahuje číselné označenie akcie, jej druh a menovitú hodnotu, obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené.

Pôsobnosť a postavenie Predstavenstva je upravené Stanovami a Štatútom Predstavenstva TEKO, a. s.
 

 • Členovia Predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. majú uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva v súlade s ustanoveniami § 66 ods. 3 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka a čl. X bod 16 stanov spoločnosti.
 • Predmetom tejto zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi členom predstavenstva spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. a touto spoločnosťou, pri zriaďovaní záležitostí spoločnosti.
 • Podľa tejto zmluvy sa člen predstavenstva zaväzuje, že bude pre spoločnosť vykonávať všetky úkony súvisiace s výkonom funkcie člena predstavenstva spoločnosti, a to v mene spoločnosti a na jej účet. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za to odmenu dohodnutú v tejto zmluve.
 • Odmena za výkon funkcie predsedu predstavenstva je vyplácaná mesačne v sume 1.161,79 EUR. Člen predstavenstva poberá mesačnú odmenu vo výške 929,43 EUR.