Povinné zverejňovanie

Povinné zverejňovanie

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) Tepláreň Košice, akciová spoločnosť je povinnou osobou, ktorá podľa § 3 ods. 2 sprístupní informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

 

  • Faktúry, Zmluvy, Objednávky, Vybrané hospodárske ukazovatele, Obstarávanie 
  • Štandardy kvality, Faktor primárnej energie/emisií, Informácie o vplyve na životné prostredie
  • Poskytovanie informácií zmysle zákona č.211/2000 Z.z.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tepláreň Košice, a. s. v rebríčku hodnotenia Transparency International Slovensko na 7. mieste


Transparency International Slovensko zrealizovalo v roku 2015 prieskum zameraný na hodnotenie transparentnosti verejných firiem, ktorých stopercentným vlastníkom je štát alebo samosprávy. Prieskum hodnotil mieru otvorenosti v šiestich oblastiach. Z celkového počtu 81 spoločností, ktoré Transparency International Slovensko posudzovalo, sa Tepláreň Košice, a. s. umiestnila na 7. mieste s hodnotením B-.