Posúdenie projektovej dokumentácie

Posúdenie projektovej dokumentácie

Ako získať vyjadrenie MHTH Košice k projektovej dokumentácii?

  • Požiadať o vyjadrenie k projektovej dokumentácii a zaslať projekt poštou na adresu spoločnosti alebo doručiť osobne do podateľne spoločnosti


VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU

  • Projekt zariadenia k odberu tepla spracovaný oprávnenou osobou. 
  • Projekt ešte v koncepte v priebehu vypracovania predloží projektant odberateľa na prekonzultovanie dodávateľovi tepla. 
  • Ak má dodávateľ tepla k tomuto projektu oprávnené pripomienky, projektant opraví projekt podľa požiadaviek dodávateľa tepla. 
  • Po dokončení projektu predloží odberateľ dodávateľovi tepla tento projekt ku konečnému schváleniu. Dodávateľ si ponechá jednu kópiu projektu. 
  • Po dokončení tepelno-technických zariadení odberateľ tepla predloží dodávateľovi tepla schému sekundárnych rozvodov tepla. 
  • V prípade nesplnenia požiadaviek dodávateľa tepla pri vypracovaní projektu, má právo dodávateľ tepla od predaja tepla ustúpiť bez nároku odberateľa na úhradu škody týmto postupom vzniknutej.

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o posúdenie projektovej dokumentácie:

Spôsob kontaktovania  
Písomne

MH Teplárenský holding, a.s. 

závod Košice
Teplárenská 3
042 92 Košice

Osobne

Teplárenská ulica č. 9 
(pondelok - piatok od 8:30 do 15:00)

Telefonicky - informácie

Ing. Peter Pitoňák
špecialista služieb zákazníkom a obchodného rozvoja
+421 55 619 2380

+421 905 201433

Ing. Peter Dula

špecialista služieb zákazníkom

+421 55 619 2381

+421 918 800 259