Postup pripojenia do sústavy CZT Košice

V prípade, že sa chcete pripojiť do sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach, postup je nasledovný:


1. Podanie „Žiadosti o pripojenie"

  • Na základe žiadosti zhodnotíme možnosti pripojenia a s žiadateľom prerokujeme podmienky pripojenia a ďalšie záležitosti. Žiadosť je k dispozícii tu (na stiahnutie >>). 

2. Odsúhlasenie projektu

  • Žiadateľ v rámci spracovania projektovej dokumentácie požiada o upresnenie bodu napojenia  do sústavy CZT a odsúhlasenie projektu (horúcovodná prípojka, odovzdávacia stanica tepla).

3. Napojenie na sústavu CZT

  • Vysadenie odbočky, resp. ostrého prepoja zabezpečuje dodávateľ (Tepláreň Košice, a. s.) alebo odberateľ.
  • Osadenie určených meradiel na dodávku tepla zabezpečuje v rámci vlastných nákladov Tepláreň Košice a. s. na zmluvne dohodnutom odbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.

4. Podpísanie zmluvy o odbere tepla medzi odberateľom a dodávateľom

  • Na základe podpísanej zmluvy spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. začne dodávať teplo.

 

Žiadosti na posúdenie projektovej dokumentácie a zakreslenie inžinierskych sietí do situácie so záujmovým územím stavby je potrebné doručiť na:
Oddelenie Obchod s teplom a rozvoj SCZT
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3
042 92 Košice
 

Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Peter Pitoňák (kontakt >>).

Notifications