Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000

 

Prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 z. z.

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) Tepláreň Košice, akciová spoločnosť je povinnou osobou , ktorá podľa § 3 ods. 2 sprístupní informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

 

Tepláreň Košice, a. s. v záujme transparentnosti sprístupňuje na svojom webovom sídle aj informácie v širšom rozsahu než ukladá zákon. Je možné, že Vami požadované informácie sú Vám už teraz k dispozícii. Pred zaslaním žiadosti Vám odporúčame overiť si dostupnosť požadovanej informácie na webovom portáli spoločnosti. 
 

Náležitosti správne podanej žiadosti o sprístupnenie informácií:

1. adresovaná spoločnosti Tepláreň Košice, a. s v skratke TEKO, a. s.,
2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
3. adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
4. požadované informácie,
5. navrhovaný spôsob sprístupnenia informácií.
 
Tepláreň Košice, a. s. vybavuje žiadosti o sprístupnenie informácií bezodkladne, najneskôr v lehote určenej zákonom. 
 
Úhrada nákladov:
 
elektronicky a do 5 €                                           zdarma
nad 5 €                                                                podľa sadzobníka úhrad na účet povinnej osoby
osobe so zmyslovým postihnutím                       náklady znáša TEKO, a. s. 
 
Súvisiace informácie:
 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií >>

 

KONTAKTY na podanie žiadosti o poskytnutie informácií:

elektronickou poštou

zaslaním žiadosti alebo formulára žiadosti na adresu: info@teko.sk

písomne na adresu spoločnosti

 

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Teplárenská 3

042 92 Košice

osobne do podateľne povinnej osoby

na Teplárenskej ulici č. 9

(pondelok až piatok v čase od 8:30 do 15:00)

ústne

v kancelárii predsedu predstavenstva:

pondelok a streda v čase medzi 9,00 a 14,00 na Teplárenskej ulici č. 9

faxom

zaslaním na číslo: +421 55 674 2816

 
 
 

 

Notifications