Poskytovanie informácií

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O AKTUÁLNOM DIANÍ V SPOLOČNOSTI

Stanoviská a vyjadrenia spoločnosti o aktuálnom dianí poskytuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TEKO, a. s.  Ing. Ladislav Koch.

KONTAKTY na zaslanie žiadosti o informácie:

elektronickou poštou
info@teko.sk
kozakova_diana@teko.sk
telefonicky
 
Mgr. Diana Kozáková
riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva
tel. č. +421 55 619 2010
mobil: +421 918 494 076

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ V ZMYSLE ZÁKONA č. 211/2000 Z. z. 

Náležitosti k podaniu žiadosti o sprístupnenie informácií >>

KONTAKTY na podanie žiadosti o poskytnutie informácií:
 
 
 
elektronickou poštou
zaslaním žiadosti alebo formulára žiadosti na adresu: info@teko.sk
písomne na adresu spoločnosti
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, 042 92 Košice
osobne do podateľne
povinnej osoby
na Teplárenskej ulici č. 9
(pondelok až piatok v čase od 8:30 do 15:00)
 
ústne
v kancelárii predsedu predstavenstva:
pondelok a streda v čase medzi 9,00 a 14,00 na Teplárenskej ulici č. 9
faxom
zaslaním na číslo: +421 55 674 2816
Notifications