Poskytovanie finančných a vecných darov

Poskytovanie finančných a vecných darov

OZNAM : POZASTAVENIE PRIJÍMANIA ŽIADOSTÍ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Vážení žiadatelia, dovoľte nám informovať Vás, že prostriedky vyčlenené na podporu humanitárnych, sociálnych, charitatívnych a iných projektov v roku 2017 boli už rozdelené žiadateľom. Z uvedeného dôvodu pozastavuje TEKO prijímanie žiadostí o finančný príspevok do konca kalendárneho roka. Prehľad úspešných žiadateľov o finančné prostriedky v roku 2017 uvádzame v súvisiacej dokumentácii nižšie na stránke.

Žiadosti o finančnú podporu je možné opätovne zasielať v novom roku.

 

Myšlienka humanitnej pomoci a finančnej podpory organizáciám, zdravotne a sociálne znevýhodneným jednotlivcom sprevádza Tepláreň Košice, a. s. už dlhé roky. TEKO, a. s. každoročne podporuje projekty so zameraním na humanitárnu, sociálnu a charitatívnu oblasť. 

1.    KOHO PODPORUJEME?

Lokálny charakter podnikania TEKO, a. s. predurčuje prístup vedenia spoločnosti k posudzovaným žiadostiam. Pri schvaľovaní finančných darov zohľadňuje miesto bydliska žiadateľa a uprednostňuje práve Košičanov. Každoročný objem finančných prostriedkov určený na dary umožňuje spoločnosti podporiť hlavne individuálnych žiadateľov o finančné a vecné dary, ktorých cieľom je skvalitnenie života telesne či mentálne postihnutých ľudí. V menšom rozsahu podporuje TEKO, a. s. aj finančne menej náročné projekty škôl, občianskych združení a neziskových organizácií.

2.    KTO ROZHODUJE O PRIDEĽOVANÍ DAROV?

O použití finančných prostriedkov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti jeden krát za kalendárny štvrťrok na základe výsledkov hospodárenia. 
Po schválení finančnej podpory uzavrie s individuálnym žiadateľom či podporenou organizáciou darovaciu zmluvu. Spoločnosť požaduje zdokladovanie použitia finančného príspevku.

3.    AKO POŽIADAŤ O FINANČNÚ PODPORU?

V prípade záujmu o finančnú podporu adresujte žiadosť o podporu s vymedzením účelu použitia prostriedkov na jednu z uvedených kontaktných adries spoločnosti.


Náležitosti žiadosti o poskytnutie finančného daru: 

fyzické osoby:

 • meno a priezvisko žiadateľa a obdarovaného/-ných 
 • dátumy narodenia a rodné čísla žiadateľov a obdarovaného/-ných
 • adresa trvalého pobytu prípadne korešpondenčná adresa 
 • číslo účtu
 • aktuálnu lekársku správu nie staršiu ako 3 mesiace
 • vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov
 • požadovaná suma
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

právnické osoby: (neziskové organizácie..)

 • názov alebo obchodné meno žiadateľa
 • sídlo žiadateľa prípadne korešpondenčná adresa,
 • IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo účtu
 • zriaďovateľskú listinu alebo doklad z príslušného registra organizácií
 • vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov
 • požadovaná suma
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o finančný alebo vecný dar:

Sposob kontaktovania  
E-mailom info@teko.sk
písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
informácie Mgr. Diana Kozáková
riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva
tel. č. +421 55 619 2010
mobil: +421 918 494 076

 

Súvisiaca dokumentácia:

Prehľad poskytnutých finančných a vecných darov v roku 2017