Poskytnuté dary 2016

Poskytnuté finančné a vecné dary v roku 2016
Žiadateľ Číslo zmluvy darcu Trvanie zmluvy  Účel Poskytnutý príspevok (€)

Ladislav Boháč,
(zamestnanec TEKO)
Košice

46001665 

2016

príspevok na kúpeľnú liečbu
pre manželku s ťažkým zdravotným stavom

500

Martina Lipová,
Košice

46001666

2016

príspevok na rehabilitáciu dcéry so zdravotným obmedzením

500

INTERNATIONAL POLICE  ASSOCIATION (IPA) – Slovenská sekcia, Košice

46001667

9.-10.12.2016

príspevok na 19. ročník medzinárodného
Vianočného turnaja

600

SENIOR DOM Košice, občianske združenie, Košice

46001670

2016

príspevok na vzdelávacie aktivity klubu seniorov

500

Miroslav Perún,
Košice

46001671   

2016

príspevok na starostlivosť o syna so zdravotným obmedzením

1000

Katarína Kurňavová,
Košice

46001672   

2016

príspevok na liečbu pre syna so zdravotným obmedzením – centrum Liberta Košice

1000

Andrea Hlebová,
Košice

46001673   

2016

príspevok na liečebný pobyt pre dcéru so zdravotným obmedzením v Šoproni

1000

Roman Tomečko,
(zamestnanec TEKO)
Košice

46001574   

21.5.2016

príspevok na organizáciu športového podujatia "Putovný pohár Vlada Bozogáňa“
(býv. zamestnanec TEKO)

250

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar n. o.

46001675   

11.12.2016

príspevok na podporu akcie
Večer dobra

500

Knižnica pre mládež mesta Košice

46001678

2016

príspevok na vydanie informačného bulletína odporúčanej literatúry pre deti
a mládež

500