Poruchy/odstávky

PORUCHY

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.,

z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom rozvode 2xDN500 na Jantárovej ulici došlo dňa 19. 07. 2017 od 07:10 hod. k dočasnému prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre lokality: Námestie osloboditeľov (OST 07191), Južná trieda (OST 07192), Palárikova (OST 07130, OST 07131, OST 07132), Partizánska (OST 07110), Požiarnícka (07120).

Po vykonaní provizórnej opravy je pre uvedené OST zabezpečená obmedzená dodávka tepla dnes od 10:55 hod.

Zajtra bude pre uvedené OST prerušená dodávka tepla od 04:00 hod z dôvodu vykonania konečnej opravy.

Naši zamestnanci na odstraňovaní poruchy nepretržite pracujú a dodávky tepla a teplej vody by mali byť obnovené najneskôr zajtra do 22:00 hod.

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla a teplej vody obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.,

z dôvodu havárie na horúcovodnom rozvode 2xDN150 došlo dňa 19.7.2017 od 8:40 hod. k dočasnému prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre lokality Staničné námestie (OST 07080), Thurzova (OST 07030).
Naši zamestnanci na odstraňovaní poruchy nepretržite pracujú a dodávky tepla a teplej vody by mali byť obnovené najneskôr do 18:00 hod.

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla a teplej vody obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

 

POSTUP PRI ZISTENÍ ZHORŠENIA KVALITY TEPLA A TÚ

  • Overiť, či nie je porucha spôsobená v rámci Vášho objektu nezávisle od dodávateľa tepla (napr. uzavretá stupačka, zle nastavený termostatický ventil a pod.)
  • Kontaktovať najskôr svojho správcu, ktorý je zodpovedný za dodávku tepla a teplej vody v rámci objektu.
  • Ak ste správca objektu a ste zákazníkom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., kontaktovať dispečing s 24-hodinovou službou na telefónnom čísle +421 55 619 2444.

 

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.
 

Kontakty na oznámenie poruchy:

Oddelenie Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk
PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Plánované odstávky tepla a TÚV sú realizované s cieľom zaistenia bezporuchových a stabilných dodávok aj nasledujúcom období. Plánované prerušena dodávky tepla pre odberateľov realizujeme v čo najkratšom čase pri dodržaní všetkych technologických postupov. Ďakujeme za porozumenie.

INFORMÁCIA O ODSTÁVKACH A PLÁN ODSTÁVOK NA ROK 2017

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod. posledného dňa.

Našou snahou je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. číslo +421 55 619 2444 alebo +421 55 674 1749.

REAKCIA TEKO, A. S. NA PODNETY O OBOHACOVANÍ SA POČAS CELOSYSTÉMOVEJ ODSTÁVKY

Každý rok počas celosystémovej odstávky horúcovodného systému, to je odstávka teplej vody v Košiciach v mesiaci jún, dostávame od našich odberateľov pravidelne tú istú otázku: „Obohacuje sa tepláreň na úkor nás, odberateľov? Platíme za teplú vodu, aj keď z červeného kohútika vyteká studená voda?“ Odpoveď je jednoznačná: „Nie“. Počas odstávky sú všetky zariadenia na výrobu tepla odstavené, tepláreň v tomto čase nevyrába a nedodáva teplo. Fakturačné merače tepla, ktoré sú namontované na odberných miestach (na vstupe do odovzdávacej stanice tepla) žiadne odobraté teplo nezaznamenajú.

 

 

Termín odstávky Tepelný rozvod
- etapa
Prerušenie dodávky tepla pre OST
18.07.- 19.07.2017 časť  8. etapy
medzi  šachtami
š. 07010 a š. 08100
 

časť OST na 8. etape OST 08100, 08020, 08021, 08022, 08023, 08220, 08215
Južná trieda, Mudroňova, Smetanova, Rastislavova, Gemerská.

Práce boli zrealizované počas celosystémovej odstávky.

25.07.- 28.07.2017 časť 11. etapy
medzi šachtami
š. 11020 a š. 11090
 

časť OST na 11. etape – OST 11100, 11270, 11400, 11409,
11410, 11411, 11418, 114190, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426,
11427, a IBV 90321 a 90436 
Festivalové nám., Račí potok, Rastislavova, Ipeľská, Tr. SNP, Strážovská, Fatranská, Súľovská,
Popradská

 

Vysvetlivky: 
SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom 
OST   - odovzdávacia stanica tepla 
IBV    - individuálna bytová výstavby