Poruchy/odstávky

PORUCHY

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.,

dňa 16.08.2017 boli v čase o 20:45 hod. ukončené všetky práce na odstraňovaní poruchy horúcovodného rozvodu 2xDN300 (električkové obratisko) na Nemcovej ulici a následne obnovené dodávky tepla a teplej vody na časti 16. etapy pre lokality: Watsonova (OST 16020), B. Nemcovej (OST 16022, OST 16023), Mánesova (OST 16030).

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.,

z dôvodu preložky horúcovodu 2xDN125 v objekte Mlynská bašta dôjde dňa 05.09.2017 od 00:01 hod. do 06.09.2017 do 24:00 hod. k plánovanému prerušeniu dodávky tepla a teplej vody na 14. etape pre lokalitu: Hlavná (OST 14050, OST 14060, OST 14071, OST 14072).

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla a teplej vody obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., 

z dôvodu opravy poruchy na horúcovodnom napájači 2xDN400 pri šachte š.25256 pred OC Optima dôjde dňa 14.09.2017 od 00:01 hod. do 17.09.2017 do 24:00 hod. k plánovanému prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre lokalitu: Moldavská cesta (OST 25680, OST 25681, OST 25682).

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ospravedlňujeme a dodávku tepla a teplej vody obnovíme okamžite po ukončení prác.

 

POSTUP PRI ZISTENÍ ZHORŠENIA KVALITY TEPLA A TÚ

  • Overiť, či nie je porucha spôsobená v rámci Vášho objektu nezávisle od dodávateľa tepla (napr. uzavretá stupačka, zle nastavený termostatický ventil a pod.)
  • Kontaktovať najskôr svojho správcu, ktorý je zodpovedný za dodávku tepla a teplej vody v rámci objektu.
  • Ak ste správca objektu a ste zákazníkom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., kontaktovať dispečing s 24-hodinovou službou na telefónnom čísle +421 55 619 2444.

 

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.
 

Kontakty na oznámenie poruchy:

Oddelenie Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk
PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Plánované odstávky tepla a TÚV sú realizované s cieľom zaistenia bezporuchových a stabilných dodávok aj nasledujúcom období. Plánované prerušena dodávky tepla pre odberateľov realizujeme v čo najkratšom čase pri dodržaní všetkych technologických postupov. Ďakujeme za porozumenie.

INFORMÁCIA O ODSTÁVKACH A PLÁN ODSTÁVOK NA ROK 2017

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod. posledného dňa.

Našou snahou je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. číslo +421 55 619 2444 alebo +421 55 674 1749.

REAKCIA TEKO, A. S. NA PODNETY O OBOHACOVANÍ SA POČAS CELOSYSTÉMOVEJ ODSTÁVKY

Každý rok počas celosystémovej odstávky horúcovodného systému, to je odstávka teplej vody v Košiciach v mesiaci jún, dostávame od našich odberateľov pravidelne tú istú otázku: „Obohacuje sa tepláreň na úkor nás, odberateľov? Platíme za teplú vodu, aj keď z červeného kohútika vyteká studená voda?“ Odpoveď je jednoznačná: „Nie“. Počas odstávky sú všetky zariadenia na výrobu tepla odstavené, tepláreň v tomto čase nevyrába a nedodáva teplo. Fakturačné merače tepla, ktoré sú namontované na odberných miestach (na vstupe do odovzdávacej stanice tepla) žiadne odobraté teplo nezaznamenajú.

 

 

Termín odstávky Tepelný rozvod
- etapa
Prerušenie dodávky tepla pre OST
     
25.07.- 28.07.2017 časť 11. etapy
medzi šachtami
š. 11020 a š. 11090
 

časť OST na 11. etape – OST 11100, 11270, 11400, 11409,
11410, 11411, 11418, 114190, 11420, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426,
11427, a IBV 90321 a 90436 
Festivalové nám., Račí potok, Rastislavova, Ipeľská, Tr. SNP, Strážovská, Fatranská, Súľovská,
Popradská

 

Vysvetlivky: 
SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom 
OST   - odovzdávacia stanica tepla 
IBV    - individuálna bytová výstavby