Poruchy/odstávky

PORUCHY

Vážení zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., 

dňa 16.10.2018 boli v čase o 22:50 hod. ukončené všetky práce na odstraňovaní poruchy na horúcovodnom systéme a následne obnovené dodávky tepla a teplej vody pre lokality: Československej armády (OST 12240, 12250, 12253, 12254, 15020, 15043),Jesenná (OST 15030, 15047), Zimná (OST 15041, 15042, 15046, 15060), Jarná (OST 15044), Pajorova (OST 15045), Jilemnického (OST 15048, 15049, 15050), Park Angelinum (OST 15080, 15100, 15110), Komenského (OST 15120, 15130), Strojárenská (OST 15140), Pri jazdiarni (OST 12070), Magurská (OST 12210, 12212), Karpatská (OST 12220), Zádielska (OST 12230), L.Novomeského (OST 12231, 12241), Kpt. Nálepku (OST 12260).

Zákazníkom spoločnosti sa za vzniknutú situáciu ešte raz ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

POSTUP PRI ZISTENÍ ZHORŠENIA KVALITY TEPLA A TÚ

  • Overiť, či nie je porucha spôsobená v rámci Vášho objektu nezávisle od dodávateľa tepla (napr. uzavretá stupačka, zle nastavený termostatický ventil a pod.)
  • Kontaktovať najskôr svojho správcu, ktorý je zodpovedný za dodávku tepla a teplej vody v rámci objektu.
  • Ak ste správca objektu a ste zákazníkom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., kontaktovať dispečing s 24-hodinovou službou na telefónnom čísle +421 55 619 2444.

 

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.
 

Kontakty na oznámenie poruchy:

Oddelenie Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk
PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY

Plánované odstávky tepla a TÚV sú realizované s cieľom zaistenia bezporuchových a stabilných dodávok aj nasledujúcom období. Plánované prerušena dodávky tepla pre odberateľov realizujeme v čo najkratšom čase pri dodržaní všetkych technologických postupov. Ďakujeme za porozumenie.

INFORMÁCIA O ODSTÁVKACH A PLÁN ODSTÁVOK NA ROK 2018

Odstávky začínajú uvedeným počiatočným dňom od 00:01 hod. a budú prebiehať maximálne do 24:00 hod. posledného dňa.

Našou snahou je minimalizovať dobu prerušenia dodávky tepla, a preto tepelné siete budú uvádzané do prevádzky hneď po ukončení bežných opráv. Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste prípadné manipulácie na primárnom potrubí dohodli so stálou pohotovostnou službou dispečingu teplárenskej sústavy mesta Košíc na tel. číslo +421 55 619 2444 alebo +421 55 674 1749.

 

Termín odstávky Tepelný rozvod
- etapa
Prerušenie dodávky tepla pre OST
   

 

 

Vysvetlivky: 
SCZT - sústava centralizovaného zásobovania teplom 
OST   - odovzdávacia stanica tepla 
IBV    - individuálna bytová výstavby

REAKCIA TEKO, A. S. NA PODNETY O OBOHACOVANÍ SA POČAS CELOSYSTÉMOVEJ ODSTÁVKY

Každý rok počas celosystémovej odstávky horúcovodného systému, to je odstávka teplej vody v Košiciach v mesiaci jún, dostávame od našich odberateľov pravidelne tú istú otázku: „Obohacuje sa tepláreň na úkor nás, odberateľov? Platíme za teplú vodu, aj keď z červeného kohútika vyteká studená voda?“ Odpoveď je jednoznačná: „Nie“. Počas odstávky sú všetky zariadenia na výrobu tepla odstavené, tepláreň v tomto čase nevyrába a nedodáva teplo. Fakturačné merače tepla, ktoré sú namontované na odberných miestach (na vstupe do odovzdávacej stanice tepla) žiadne odobraté teplo nezaznamenajú.