Podporné služby

Omrvinkové navigácie

Podporné služby

Podporné služby poskytujú výrobcovia elektriny prevádzkovateľovi prenosovej sústavy na zabezpečenie poskytovania systémových služieb potrebných na dodržanie kvality dodávky elektriny a na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti sústavy, pričom výsledkom ich poskytnutia je spravidla dodávka regulačnej elektriny.

Tepláreň Košice, a. s. je dodávateľom podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS, a.s. V súvislosti s povinnosťami výrobcu elektriny ustanovenými Zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, spoločnosť má inštalované a priebežne certifikované zariadenia na poskytovanie podporných služieb potrebných na zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR. 

Poskytujeme nasledujúce podporné služby:

  • primárna regulácia (PRV) - súbor technických prostriedkov a opatrení autonómne zabezpečujúci rýchlu zmenu výkonu blokov ako reakciu na zmenu frekvencie elektrizačnej sústavy (rádovo v sekundách)
  • sekundárna regulácia (SRV) - centralizovaná systémová služba prenosovej sústavy udržujúca saldo elektrizačnej sústavy SR a frekvenciu ES na zadaných hodnotách
  • terciárna regulácia kladná (TRV 15MIN+)  a terciárna regulácia záporná (TRV 15MIN-) - centrálna koordinovaná systémová služba, ktorej cieľom je podporovať udržiavanie potrebnej zálohy pre sekundárnu reguláciu výkonu
     

                                                                                                  bloková schéma PpS