Odpredaj majetku

ODPREDAJ VYRADENÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Vedenie spoločnosti rozhodlo v marci 2018 o vyradení a následnom odpredaji opotrebovaných vozidiel, prednostne zamestnancom, za cenu určenú znaleckým posudkom. Ponuka na odkúpenie vozidiel bola zverejnená na vývesných plochách spoločnosti a na intranete od 19.03.2018. Odpredaj bol realizovaný formou dražby na základe doručených žiadosti zamestnancov.

Predmetom odpredaja boli vozidlá: VW Transporter, Avia A31.1 L valníková a Karosa CAS K 25.

VW Transporter – rok výroby 2001, najazdených 173 379 km, prihlásilo sa 4 uchádzačov o kúpu vozidla. Dňa 9.4.2018 uskutočnená dražba a vozidlo bolo vydražené za 1.100,-€ s DPH. (kúpna zmluva č. 40001238). Avia A31.1 L valníková – rok výroby 1991, najazdených 209 970 km, nutná oprava. Prihlásil sa 1 záujemca o kúpu a vozidlo bolo predané za 262,-€ s DPH. (kúpna zmluva č. 40001239). Karosa CAS K 25 – rok výroby 1992, najazdených 25 953 km, nutná oprava. Prihlásil sa 1 záujemca o kúpu špeciálnej cisterny. Vozidlo bolo predané za 2.300,-€ s DPH. (kúpna zmluva č. 40001244).

Všetky zmluvy o prevode vlastníckych práv sú prístupné v Centrálnom registri zmlúv SR.

ODPREDAJ VYRADENÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Vedenie spoločnosti rozhodlo v apríli 2017 o vyradení a následnom odpredaji opotrebovaných vozidiel, prednostne zamestnancom, za cenu určenú znaleckým posudkom. Ponuka na odkúpene vozidiel bola zverejnená na vývesných plochách spoločnosti a na intranete od 09.05.2017. Odpredaj bol realizovaný formou dražby na základe doručených žiadostí zamestnancov.

Škoda Fabia - rok výroby 2003, najazdených 129 072 km, prihlásilo sa 5 uchádzačov o kúpu vozidla. Dňa 02.06.2017 uskutočnená dražba a vozidlo bolo vydražené za 1.260,-€ s DPH (kúpna zmluva č. 40001228).
Volkswagen Transporter - rok výroby 1996 bez platného osvedčenia TK, najazdených 295 783 km, nutná oprava. Prihlásili sa 2 záujemcovia o kúpu. Rovnakí záujemcovia sa prihlásili aj o kúpu vozidla Fiat Dobló Cargo combi - rok výroby 2011 najazdených 222 321 km, nutná nákladná výmena prevodovky. Dražba oboch vozidiel bola zrealizovaná dňa 16.05.2017. Fiat Dobló Cargo combi bolo vydražené za 1.200,-€ s DPH a Volkswagen Transporter za 900,-€ s DPH (kúpna zmluva č. 40001225).

Všetky zmluvy o prevode vlastníckych práv sú prístupné v Centrálnom registri zmlúv SR.

Odpredaj rekreačného zariadenia Šarpanec, Spišská Belá

Racionalizačné opatrenia a snaha manažmentu firmy o optimalizáciu výsledkov hospodárenia viedlo Tepláreň Košice, a. s. v roku 2016 k zrealizovaniu odpredaja rekreačného zariadenia Šarpanec, Spišská Belá. Ponuka bola zverejnená v máji a júni 2016 v denníkoch s celoplošnou pôsobnosťou (18.5.2016 a 20.-22.5.2016 v denníku Hospodárske noviny, 27.5.2016 v Korzár – Prešovský kraj, 18. a 20.5.2016 v denníku SME). Zároveň bola ponuka odoslaná realitným kanceláriám a informované bolo aj Mesto Spišská Belá, v katastri ktorého sa odpredávaný majetok nachádza. Napriek predbežnému záujmu žiaden záujemca finančnú zábezpeku nezložil a ponuku v termíne do 7. júla 2016 nepredložil.  V poradí druhý pokus o odpredaj majetku bol neúspešný. (Prvý pokus o odpredaj realizovalo TEKO, a. s. v roku 2014).

Po opakovanom neúspešnom pokuse o predaj majetku sa TEKO, a. s. zameralo na oslovenie štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré by vedeli objekt prevádzkovať na vlastné náklady a vedeli zabezpečiť jeho lepšie využitie. So súhlasom jediného akcionára – MH Manažment, a. s. zaslalo TEKO, a. s. ponuku na odkúpenie zariadenia štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Na túto ponuku zareagovalo kladne Ministerstvo obrany SR. Po rokovaniach o podmienkach prevodu vlastníckeho práva bola uzavretá kúpno-predajná zmluva dňa 21. 3. 2017 (č. zmluvy 46001723). Dodatkom č. 1 k zmluve boli doplnené súpisné čísla stavieb a garáže pre zrealizovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.  Rozhodnutím Okresného úradu Kežmarok, katastrálneho odboru, číslo vkladu: V 1196/2017 zo dňa 30. 5. 2017, bol povolený vklad v prospech kupujúceho.

Zmluva o prevode vlastníckeho práva je prístupná v Centrálnom registri zmlúv SR.