Odpredaj majetku

Odpredaj rekreačného zariadenia Šarpanec, Spišská Belá

Racionalizačné opatrenia a snaha manažmentu firmy o optimalizáciu výsledkov hospodárenia viedlo Tepláreň Košice, a. s. v roku 2016 k zrealizovaniu odpredaja rekreačného zariadenia Šarpanec, Spišská Belá. Ponuka bola zverejnená v máji a júni 2016 v denníkoch s celoplošnou pôsobnosťou (18.5.2016 a 20.-22.5.2016 v denníku Hospodárske noviny, 27.5.2016 v Korzár – Prešovský kraj, 18. a 20.5.2016 v denníku SME). Zároveň bola ponuka odoslaná realitným kanceláriám a informované bolo aj Mesto Spišská Belá, v katastri ktorého sa odpredávaný majetok nachádza. Napriek predbežnému záujmu žiaden záujemca finančnú zábezpeku nezložil a ponuku v termíne do 7. júla 2016 nepredložil.  V poradí druhý pokus o odpredaj majetku bol neúspešný. (Prvý pokus o odpredaj realizovalo TEKO, a. s. v roku 2014).

Po opakovanom neúspešnom pokuse o predaj majetku sa TEKO, a. s. zameralo na oslovenie štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré by vedeli objekt prevádzkovať na vlastné náklady a vedeli zabezpečiť jeho lepšie využitie. So súhlasom jediného akcionára – MH Manažment, a. s. zaslalo TEKO, a. s. ponuku na odkúpenie zariadenia štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Na túto ponuku zareagovalo kladne Ministerstvo obrany SR. Po rokovaniach o podmienkach prevodu vlastníckeho práva bola uzavretá kúpno-predajná zmluva dňa 21. 3. 2017 (č. zmluvy 46001723)

Zmluva o prevode vlastníckeho práva je prístupná v Centrálnom registri zmlúv SR.

Odpredaj náhradných dielov a materiálu

Tepláreň Košice, a. s. ponúka na odpredaj nespotrebované náhradné diely a materiál. Bližšiu špecifikáciu tovaru nájdete v priložených súboroch a fotogalérii. Položky je možné odkúpiť aj jednotlivo za cenu uvedenú v tabuľke. Ponúkaný tovar sprístupníme k nahliadnutiu po dohode so záujemcom.

 

Kontakt pre bližšie informácie o ponúkanom tovare:

Kontaktná osoba Funkcia Telefonický kontakt E-mail
Ing. Anton Zsigmondy vedúci odboru zásobovania +421 55 619 2420 zsigmondy_anton@teko.sk

 

Súvisiaca dokumentácia:

Elektro materiál
Hutný materiál