Odpredaj majetku

Odpredaj rekreačného zariadenia Šarpanec, Spišská Belá

Racionalizačné opatrenia a snaha manažmentu firmy o optimalizáciu výsledkov hospodárenia viedlo Tepláreň Košice, a. s. v roku 2016 k zrealizovaniu odpredaja rekreačného zariadenia Šarpanec, Spišská Belá. Ponuka bola zverejnená v máji a júni 2016 v denníkoch s celoplošnou pôsobnosťou (18.5.2016 a 20.-22.5.2016 v denníku Hospodárske noviny, 27.5.2016 v Korzár – Prešovský kraj, 18. a 20.5.2016 v denníku SME). Zároveň bola ponuka odoslaná realitným kanceláriám a informované bolo aj Mesto Spišská Belá, v katastri ktorého sa odpredávaný majetok nachádza. Napriek predbežnému záujmu žiaden záujemca finančnú zábezpeku nezložil a ponuku v termíne do 7. júla 2016 nepredložil.  V poradí druhý pokus o odpredaj majetku bol neúspešný. (Prvý pokus o odpredaj realizovalo TEKO, a. s. v roku 2014).

Po opakovanom neúspešnom pokuse o predaj majetku sa TEKO, a. s. zameralo na oslovenie štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré by vedeli objekt prevádzkovať na vlastné náklady a vedeli zabezpečiť jeho lepšie využitie. So súhlasom jediného akcionára – MH Manažment, a. s. zaslalo TEKO, a. s. ponuku na odkúpenie zariadenia štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Na túto ponuku zareagovalo kladne Ministerstvo obrany SR. Po rokovaniach o podmienkach prevodu vlastníckeho práva bola uzavretá kúpno-predajná zmluva dňa 21. 3. 2017 (č. zmluvy 46001723). Dodatkom č. 1 k zmluve boli doplnené súpisné čísla stavieb a garáže pre zrealizovanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.  Rozhodnutím Okresného úradu Kežmarok, katastrálneho odboru, číslo vkladu: V 1196/2017 zo dňa 30. 5. 2017, bol povolený vklad v prospech kupujúceho.

Zmluva o prevode vlastníckeho práva je prístupná v Centrálnom registri zmlúv SR.