Odpočet meračov tepla

Odpočet meračov tepla

Meranie odobratého množstva tepla a nevráteného média je vykonávané určenými meradlami dodávateľa na zmluvne dohodnutom odbernom mieste, v súlade s platnou legislatívou o určených meradlách.
Pravidelný mesačný odpočet stavu meradla, ktorý je podkladom pre fakturáciu, vykonáva dodávateľ fyzicky za účasti odberateľa, alebo formou diaľkového prenosu dát v termínoch, podľa rozpisu pre príslušný kalendárny rok. 

 

PLÁN ODPOČTU MERAČOV TEPLA V ROKU 2019

 

1. OST V SPRÁVE TEKO / TEHO / VEOLIA / IBV

 Mesiac  Dátum  Deň
 Január  31.01.2019  štvrtok
 Február  28.02.2019  štvrtok
 Marec  29.03.2019  piatok
 Apríl  30.04.2019  utorok
 Máj  31.05.2019  piatok
 Jún  28.06.2019  piatok
 Júl  31.07.2019  streda
 August  30.08.2019  piatok
 September  30.09.2019  pondelok
 Október  31.10.2019  štvrtok
 November  29.11.2019  piatok
 December  31.12.2019  utorok

 

2. VEOLIA / OSTATNÍ

 Mesiac  Dátum  Deň
 Január  30.01.2019  streda
 Február  27.02.2019  streda
 Marec  01.04.2019  pondelok
 Apríl  29.04.2019  pondelok
 Máj  30.05.2019  štvrtok
 Jún  01.07.2019  pondelok
 Júl  30.07.2019  utorok
 August  28.08.2019  streda
 September  01.10.2019  utorok
 Október  30.10.2019  streda
 November  28.11.2019  štvrtok
 December  30.12.2019

 pondelok

 

UPOZORNENIE

Vážení odberatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť, aby ste vo Vašom záujme ako i v záujme korektných dodávateľsko-odberateľských vzťahov zapisovali denné odpočty stavov meračov tepla na odpočtový hárok, ktorý sa nachádza na príslušnom odbernom mieste pri merači tepla. V prípade poruchy merača tepla, Vám podľa bodu 5.4 "Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o dodávke a odbere tepla", vyplýva povinnosť bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť dodávateľovi tepla na telefónne čísla uvedené na odpočtovom zázname.
Za porozumenie Vám ďakujeme.

Ak dôjde k poruche alebo poškodeniu meradla, odberateľ je povinný bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť dodávateľovi (za poškodenie meradla sa považuje aj poškodenie overovacích a zabezpečovacích značiek).

 Kontakty na nahlásenie poruchy alebo poškodenia meradla:

Oddelenie Dostupnosť služby Telefón E-mail
Servis a opravy meračov tepla

pondelok - piatok

(6:00 - 14:00)

+421 55 619 2965

+421 918 800 255

bohac_ladislav@teko.sk

dzugas_vladimir@teko.sk

Dispečing teplárenskej sústavy Nonstop  +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk