Odpočet meračov tepla

Odpočet meračov tepla

Meranie odobratého množstva tepla a nevráteného média je vykonávané určenými meradlami dodávateľa na zmluvne dohodnutom odbernom mieste, v súlade s platnou legislatívou o určených meradlách.
Pravidelný mesačný odpočet stavu meradla, ktorý je podkladom pre fakturáciu, vykonáva dodávateľ fyzicky za účasti odberateľa, alebo formou diaľkového prenosu dát v termínoch, podľa rozpisu pre príslušný kalendárny rok. 

Ak dôjde k poruche alebo poškodeniu meradla, odberateľ je povinný bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť dodávateľovi (za poškodenie meradla sa považuje aj poškodenie overovacích a zabezpečovacích značiek).

 Kontakty na nahlásenie poruchy alebo poškodenia meradla:

Oddelenie Dostupnosť služby Telefón E-mail
Servis a opravy meračov tepla

pondelok - piatok

(6:00 - 14:00)

+421 55 619 2965

+421 918 800 255

bohac_ladislav@teko.sk

dzugas_vladimir@teko.sk

Dispečing teplárenskej sústavy Nonstop  +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk

 

Súvisiaca dokumentácia:

Plán odpočtov meračov tepla pre rok 2017