Odpočet meračov tepla

Odpočet meračov tepla

Meranie odobratého množstva tepla a nevráteného média je vykonávané určenými meradlami dodávateľa na zmluvne dohodnutom odbernom mieste, v súlade s platnou legislatívou o určených meradlách.
Pravidelný mesačný odpočet stavu meradla, ktorý je podkladom pre fakturáciu, vykonáva dodávateľ fyzicky za účasti odberateľa, alebo formou diaľkového prenosu dát v termínoch, podľa rozpisu pre príslušný kalendárny rok. 

 

PLÁN ODPOČTU MERAČOV TEPLA V ROKU 2018

 

1. OST V SPRÁVE TEKO / TEHO / VEOLIA / IBV

 Mesiac  Dátum  Deň
 Január  31.01.2018  streda
 Február  28.02.2018  streda
 Marec  29.03.2018  štvrtok
 Apríl  30.04.2018  pondelok
 Máj  31.05.2018  štvrtok
 Jún  29.06.2018  piatok
 Júl  31.07.2018  utorok
 August  31.08.2018  piatok
 September  28.09.2018  piatok
 Október  31.10.2018  streda
 November  30.11.2018  piatok
 December  31.12.2018  pondelok

 

2. VEOLIA / OSTATNÍ

 Mesiac  Dátum  Deň
 Január  30.01.2018  utorok
 Február  27.02.2018  utorok
 Marec  28.03.2018  streda
 Apríl  27.04.2018  piatok
 Máj  30.05.2018  streda
 Jún  28.06.2018  štvrtok
 Júl  30.07.2018  pondelok
 August  30.08.2018  štvrtok
 September  27.09.2018  štvrtok
 Október  30.10.2018  utorok
 November  29.11.2018  štvrtok
 December  28.12.2018

 piatok

 

Ak dôjde k poruche alebo poškodeniu meradla, odberateľ je povinný bezodkladne túto skutočnosť nahlásiť dodávateľovi (za poškodenie meradla sa považuje aj poškodenie overovacích a zabezpečovacích značiek).

 Kontakty na nahlásenie poruchy alebo poškodenia meradla:

Oddelenie Dostupnosť služby Telefón E-mail
Servis a opravy meračov tepla

pondelok - piatok

(6:00 - 14:00)

+421 55 619 2965

+421 918 800 255

bohac_ladislav@teko.sk

dzugas_vladimir@teko.sk

Dispečing teplárenskej sústavy Nonstop  +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk