Obstarávanie

Obstarávanie

PROFIL OBSTARÁVATEĽA

Tepláreň Košice, a. s. je obstarávateľom v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • Proces obstarávania v spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. sa riadi nasledujúcimi princípmi: rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparenosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZÁCIA ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ 

Výrazný podiel na efektívnom vynakladaní finančných prostriedkov má využívanie elektronických nástrojov v procese obstarávania. Tepláreň Košice, a. s. využíva za účelom dosiahnutia čo najnižšej obstarávacej ceny elektronické aukcie už od roku 2011.
    
Elektronická aukcia sa uplatňuje pri všetkých formách obstarávania: 

  •  Pri prieskumoch trhu - ak víťazná jednotlivá súhrnná cena ponúkaného tovaru alebo služby je 1000,- € bez DPH alebo vyššia
  •  Pri súťažiach podľa interných pokynov a obstarávaní nadlimitných zákaziek – do elektronickej aukcie sú pozvaní všetci účastníci, ktorí v zmysle zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa splnili podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch

 

INFORMÁCIA O ÚSPORACH DOSIAHNUTÝCH REALIZÁCIOU ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ:

Vyhodnotenie za rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet zrealizovaných e-aukcií 226 195 212 225 225 186 201
Priemerná úspora na 1 aukciu v % 6,69 4,98 6,06 4,98 5,32 4,91 4,32
Celková úspora v € 3 141 288 2 328 134 3 492 418 755 275 1 625 449 3 017 566,97 2 292 918,92

 

 

Kontakty:

Kontaktná osoba Funkcia Telefón E-mail
 Ing. Lenka Halušková  špecialista - agenda obstarávania  +421 55 619 2440  haluskova_lenka@teko.sk
 Ing. Daniel Daraš  vedúci oddelenia nákupu  +421 55 619 2421  daras_daniel@teko.sk
 Ing. Anton Zsigmondy  vedúci odboru zásobovania  +421 55 619 2420  zsigmondy_anton@teko.sk

 

PRESTÍŽNE OCENENIA ZA VYUŽÍVANIE ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJOV PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIA A FIREMNÝ NÁKUP

1. miesto v súťaži Fair Sourcing Awards  (Cena čestného nákupu) v roku 2013 

kategória TREND

 

Fair Sourcing Awards sa udeľujú jedenkrát ročne pri príležitosti konania konferencie eBF (e-biz forum). Jedná sa o najväčšiu medzinárodnú konferenciu v centrálnej Európe zameranú na zdieľanie skúseností vo využívaní e-aukcií a ďalších e-nástrojov. 
    

kategória TREND


Tepláreň Košice, a. s. získala toto ocenenie za využívanie predností e-aukčných systémov a ďalších e-nástrojov spôsobom, otvárajúcim pre užívateľov e-nástrojov nové príležitosti k ich využitiu. Popri takýchto inovačných prístupoch boli tiež ocenené manažérske rozhodnutia podporujúce rast elektronizácie nákupu a verejného obstarávania, koncepčnosť alebo dlhodobá úspešnosť využívania e-nástrojov, celkový finančný objem vysúťažený prostredníctvom  e-nástrojov, počet súťaží, podpora zvyšovania transparentnosti, využitie elektronizácie nákupu k skvalitneniu dodávateľských vzťahov. 

Od získania hlavnej ceny v roku 2013 je odbornosť našich zamestnancov vysoko hodnotená, preto boli nominovaní do hodnotiacej poroty spolu s ďalšími verejne uznávanými osobnosťami z oblasti verejného obstarávania a firemného nákupu a so zástupcami APUeN-u. V roku 2015 bola členkou poroty súťaže Fair Sourcing Awards pre rok 2015 Ing. Lenka Halušková, špecialista odboru Zásobovanie.