nahlasovanie protispoločenskej činnosti

 Kriminalitu alebo protispoločenskú činnosť je možné nahlásiť:

1/ PÍSOMNE 

a) prostredníctvom pošty na adresu: Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s., Teplárenská 3, 042 92 Košice, s označením ,,PODNET - NEOTVÁRAŤ", 

b) osobne v podateľni Tepláreň Košice, a. s. s označením ,,PODNET - NEOTVÁRAŤ", 

c) prostredníctvom elektronického formuláru, ktorý zašlete na e-mailovú adresu info@teko.sk (formulár na stiahnutie)

2/ TELEFONICKY

na protikorupčnú linku spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., tel. č. 055 619 2345, ktorá je dostupná 24 hodín denne. 

 

Opatrenia súvisiace s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti Tepláreň Košice, a. s.  

Notifications