Na stiahnutie

Omrvinkové navigácie

FORMULÁRE A ŽIADOSTI

Žiadosť o pripojenie do sústavy CZT Košice
Žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí
Prihláška k odberu tepla - vykurovanie
Prihláška k odberu tepla - teplá úžitková voda
Prihláška k odberu tepla - výstup z primárnych rozvodov

 

PRE ODBERATEĽOV TEPLA

Žiadosť odberateľa tepla o vykonanie zmeny parametrov UK a TV a VZT
Žiadosť o aktualizáciu kontaktných údajov
Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste
Dispečerský poriadok teplárenskej sústavy Košice
Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o dodávke a odbere tepla platné od 1.8.2018
Technické podmienky dodávky tepla zo sústavy tepelných zariadení platné od 1.8.2018
Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o dodávke a odbere tepla platné od 1.8.2017
Technické podmienky dodávky tepla zo sústavy tepelných zariadení platné od 1.8.2017
Objednávka tepla na rok 2019

 

PRE VEREJNOSŤ

Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
Sadzobník úhrad nákladov za poskytnutie informácií
Etický kódex spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.
Oznámenie protispoločenskej činnosti
Opatrenia súvisiace s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti Tepláreň Košice, a. s.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou TEKO, a. s., verzia 10/2017
Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou TEKO, a. s., verzia 4/2016
Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou TEKO, a. s., verzia 3/2015
Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou TEKO, a. s., verzia 11/2013