Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC DECEMBER 2018

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,934
 SO2  30,722
 NOx  37,907
 CO  3,545
 ∑Corg  4,153
 CO2  57 953

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK1

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 1,0  5
 SO2 0,0  35
 NOx 91,5  100
 CO 0,3  100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,6  22
 SO2  156,6  199
 NOx  178,9  199
 CO  19,8  249

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  december 2018
 Fe  mg/l  2  0,065

 NL /105oC/

 mg/l  30  3,0
 pH    6,0 - 9,0

 8,13

 t

 oC

 28  13,30

 CHSKCR

 mg/l  35  9,3
 NEL  mg/l  0,5  0

 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  december 2018

 BSK5

 mg/l  30  1,36
 NL   mg/l  30  3,0
 pH    6,0 - 9,0  7,83

 RL/550o/

 mg/l  1000  640
 CHSKCR  mg/l  70  6,0
 NEL  mg/l  0,4  0,025
 Fe  mg/l  2  0,028
 t  oC  28  11


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  december 2018
 RL/550o/  mg/l  640  236
 NL /105oC/  mg/l  40 0
       

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad  0,0   ---
 ostatný odpad  4 505,55   ---
 ∑  4 505,55   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.