Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC MAREC 2018

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,223
 SO2  27,304
 NOx  34,051
 CO  3,923
 ∑Corg  1,081
 CO2  57 769

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK1

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  1,1  5
 SO2  0,0  35
 NOx  87,2  100
 CO  0,8  100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,6  22
 SO2  141  199
 NOx  171  199
 CO  19  249

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Marec 2018
 Fe  mg/l  2  0,063

 NL /105oC/

 mg/l  30  0
 pH    6,0 - 9,0

 8,11

 t

 oC

 28  20,4

 CHSKCR

 mg/l  35  6,1
 NEL  mg/l  0,5  0

 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Marec 2018

 BSK5

 mg/l  30  1,52
 NL   mg/l  30  2,0
 pH    6,0 - 9,0  7,84

 RL/550o/

 mg/l  1000  496
 CHSKCR  mg/l  70  8,1
 NEL  mg/l  0,4  0,018
 Fe  mg/l  2  0,071
 t  oC  28  8


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  Marec 2018
 RL/550o/  mg/l  640  336
 NL /105oC/  mg/l  40  2,0
       

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad  0   ---
 ostatný odpad  3 953,06   ---
 ∑  3 953,06   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.