Informácie o vplyve na ŽP

Mesačné informácie o vplyve na životné prostredie

 BILANCIE ZA MESIAC MÁJ 2019

 

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL  0,226
 SO2  6,704
 NOx  17,751
 CO  2,029
 ∑Corg  0,363
 CO2  25 520

Správa o oprávnenom meraní emisií tuhých znečisťujúcich látok

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK1

Správa o oprávnenom meraní emisií vybraných znečisťujúcich látok - PK4s, PK4n

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií

Zariadenie TEKO I 

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL -  5
 SO2 -  35
 NOx -  100
 CO -  100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1


Zariadenie TEKO II

  Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL  0,8  21
 SO2  73,8  199
 NOx  175,7  199
 CO  18,6  249

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e

Protokol emisného monitorovania PK4n

Protokol emisného monitorovania PK4s

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.


II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd

Výustný objekt do Seligovho Jazera

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  máj 2019
 Fe  mg/l  2  0,081

 NL /105oC/

 mg/l  30  2
 pH    6,0 - 9,0

 7,92

 t

 oC

 28  22,3

 CHSKCR

 mg/l  35  6,6
 NEL  mg/l  0,5  0

 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  máj 2019

 BSK5

 mg/l  30  0,79
 NL   mg/l  30  0
 pH    6,0 - 9,0  7,72

 RL/550o/

 mg/l  1000 316
 CHSKCR  mg/l  70  5
 NEL  mg/l  0,4  0
 Fe  mg/l  2  0,026
 t  oC  28  14,4


Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  máj 2019
 RL/550o/  mg/l  640  243
 NL /105oC/  mg/l  40 0
       

 

III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

 Druh odpadu v tonách [t]   limit / rok [t]
 nebezpečný odpad  5,05   ---
 ostatný odpad  2 561,01   ---
 ∑  2 566,06   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.