Hospodárnosť prevádzky

HOSPODÁRNOSŤ PREVÁDZKY SÚSTAVY TEPELNÝCH ZARIADENÍ TEPLÁRNE KOŠICE, A. S. VYKAZUJE 100%

V zmysle platnej legislatívy sú výrobcovia tepla, ktorí využívajú tuhé alebo kvapalné fosílne palivá povinní vykonať overenie účinnosti svojich tepelných zariadení. Overenie hospodárnosti prevádzky tepelných zariadení v TEKO, a. s. vykonala v decembri 2016 oprávnená organizácia - Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) Košice. Kontrolou sa overovala účinnosť spaľovacieho procesu ekologizovaného parného kotla PK3e, rekonštruovaného kotla PK4s a nového, denitrifikovaného kotla PK4n pri troch rôznych výkonoch. Záverečná správa SEIA konštatuje, že Tepláreň Košice, a. s. spĺňa ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla.