Finančné a vecné dary

Poskytovanie finančných a vecných darov

Myšlienka humanitnej pomoci a finančnej podpory organizáciám, zdravotne a sociálne znevýhodneným jednotlivcom sprevádza Tepláreň Košice, a. s. už dlhé roky. TEKO, a. s. každoročne podporuje projekty so zameraním na humanitárnu, sociálnu a charitatívnu oblasť. 

1.    KOHO PODPORUJEME?

Lokálny charakter podnikania TEKO, a. s. predurčuje prístup vedenia spoločnosti k posudzovaným žiadostiam. Pri schvaľovaní finančných darov zohľadňuje miesto bydliska žiadateľa a uprednostňuje práve Košičanov. Každoročný objem finančných prostriedkov určený na dary umožňuje spoločnosti podporiť hlavne individuálnych žiadateľov o finančné a vecné dary, ktorých cieľom je skvalitnenie života telesne či mentálne postihnutých ľudí. V menšom rozsahu podporuje TEKO, a. s. aj finančne menej náročné projekty škôl, občianskych združení a neziskových organizácií.

2.    KTO ROZHODUJE O PRIDEĽOVANÍ DAROV?

O použití finančných prostriedkov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti jeden krát za kalendárny štvrťrok na základe výsledkov hospodárenia. 
Po schválení finančnej podpory uzavrie s individuálnym žiadateľom či podporenou organizáciou darovaciu zmluvu. Spoločnosť požaduje zdokladovanie použitia finančného príspevku.

3.    AKO POŽIADAŤ O FINANČNÚ PODPORU?

V prípade záujmu o finančnú podporu adresujte žiadosť o podporu s vymedzením účelu použitia prostriedkov na jednu z uvedených kontaktných adries spoločnosti.


Náležitosti žiadosti o poskytnutie finančného daru: 

fyzické osoby:

 • meno a priezvisko žiadateľa a obdarovaného/-ných 
 • adresa trvalého pobytu prípadne korešpondenčná adresa 
 • číslo účtu
 • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave
 • vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov
 • požadovaná suma
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

právnické osoby: (neziskové organizácie..)

 • názov alebo obchodné meno žiadateľa
 • sídlo žiadateľa prípadne korešpondenčná adresa,
 • IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo účtu
 • zriaďovateľskú listinu alebo doklad z príslušného registra organizácií
 • vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov
 • požadovaná suma
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o finančný alebo vecný dar:

Sposob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
informácie Mgr. Diana Kozáková
riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva
tel. č. +421 55 619 2010
mobil: +421 918 494 076

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na dary v roku 2018

Žiadateľ Číslo zmluvy darcu Trvanie zmluvy  Účel Poskytnutý príspevok (€)
Mestská časť Košice - Juh 46001887 9.-10.2.2018 príspevok na 24 hodinové nonstop korčuľovanie 250
Liberta n.o. 46001891 jednorázový príspevok príspevok na rekonštrukciu priestorov zariadenia pre komplexnú pomoc zdravotne postihnutým deťom a ich rodinám 500
OZ Detský famózny svet 46001892 22.-28.3.2018 príspevok na akciu Viva Talent Festival v Košiciach 250
TJ Lokomotíva 46001893 sezóna 2017/2018 príspevok na podporu Klubu dievčenského futbalu v Košiciach 500
p. R. Tomečko a zamestnanci TEKO 46001920 26.5.2018 príspevok na memoriál "Putovný pohár V. Bozogáňa" (býv. zamestnanec TEKO) 400
Rollerskating Race Team Cassovia v spracovaní sezóna 2018 príspevok na činnosť klubu 500
BMX klub Košický Šarkaň v spracovaní sezóna 2018 príspevok na činnosť klubu 500

 

Poskytnuté vecné dary v roku 2018

Žiadateľ Účel Schválený príspevok

Monika Krešáková, Košice

OZ Úsmev s čiarkou - deti s ráštepom pery a podnebia

vecné dary pre deti - účastníkov letného kempu reklamné predmety
Okresný úrad Košice, Odbor krízového riadenia vecné dary pre účastníkov 24.ročníka Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany reklamné predmety

 

 

Neposkytnuté finančné prostriedky v roku 2018

Žiadateľ Účel Dôvod zamietnutia
Jana Mrižová, Topolčany príspevok na liečbu dcéry s postihnutím mimo košický žiadateľ
Silvia Hrachiarová, Plešivec príspevok na liečbu syna s postihnutím mimo košický žiadateľ
Monika Džupinová, Trebišov príspevok na MDD v obci Novosad mimo košický žiadateľ