Finančné a vecné dary

Poskytovanie finančných a vecných darov

Myšlienka humanitnej pomoci a finančnej podpory organizáciám, zdravotne a sociálne znevýhodneným jednotlivcom sprevádza Tepláreň Košice, a. s. už dlhé roky. TEKO, a. s. každoročne podporuje projekty so zameraním na humanitárnu, sociálnu a charitatívnu oblasť. 

 

OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O FINANČNÝ PRÍSPEVOK FORMOU DARU

Vážení žiadatelia o finančné dary,

dovoľujeme si Vás informovať, že v roku 2019 sme vyčerpali plánované rozpočtové prostriedky vo výške 7000 eur určené na dary.

Nové žiadosti o príspevok budeme opätovne prijímať od januára 2020, po schválení obchodného plánu a finančného rozpočtu na rok 2020 a stanovení výšky prostriedkov na dary.

Ďakujeme za pochopenie.

PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI

 

KOHO PODPORUJEME?

Lokálny charakter podnikania TEKO, a. s. predurčuje prístup vedenia spoločnosti k posudzovaným žiadostiam. Pri schvaľovaní finančných darov zohľadňuje miesto bydliska žiadateľa a uprednostňuje práve Košičanov. Každoročný objem finančných prostriedkov určený na dary umožňuje spoločnosti podporiť hlavne individuálnych žiadateľov o finančné a vecné dary, ktorých cieľom je skvalitnenie života telesne či mentálne postihnutých ľudí. V menšom rozsahu podporuje TEKO, a. s. aj finančne menej náročné projekty škôl, občianskych združení a neziskových organizácií.

KTO ROZHODUJE O PRIDEĽOVANÍ DAROV?

O použití finančných prostriedkov rozhoduje predstavenstvo spoločnosti jeden krát za kalendárny štvrťrok na základe výsledkov hospodárenia. 
Po schválení finančnej podpory uzavrie s individuálnym žiadateľom či podporenou organizáciou darovaciu zmluvu. Spoločnosť požaduje zdokladovanie použitia finančného príspevku.

AKO POŽIADAŤ O FINANČNÚ PODPORU?

V prípade záujmu o finančnú podporu adresujte žiadosť o podporu s vymedzením účelu použitia prostriedkov na jednu z uvedených kontaktných adries spoločnosti.

 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie finančného daru: 

fyzické osoby:

 • meno a priezvisko žiadateľa a obdarovaného/-ných 
 • adresa trvalého pobytu prípadne korešpondenčná adresa 
 • číslo účtu
 • potvrdenie o aktuálnom zdravotnom stave
 • vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov
 • požadovaná suma
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

právnické osoby: (neziskové organizácie..)

 • názov alebo obchodné meno žiadateľa
 • sídlo žiadateľa prípadne korešpondenčná adresa,
 • IČO, DIČ, DIČ DPH, číslo účtu
 • zriaďovateľskú listinu alebo doklad z príslušného registra organizácií
 • vymedzenie účelu použitia finančných prostriedkov
 • požadovaná suma
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o finančný alebo vecný dar:

Sposob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok  od 8:30 do 15:00)
informácie Mgr. Diana Kozáková
riaditeľka kancelárie predsedu predstavenstva
tel. č. +421 55 619 2010
mobil: +421 918 494 076

 

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov na dary v roku 2019

Žiadateľ Číslo zmluvy darcu Trvanie zmluvy  Účel Poskytnutý príspevok (€)
KVT Košičan, o.z. v spracovaní 1.-7.7.2019 príspevok na 66. celoslovenský zraz turistov v Košiciach 500
FynyGym, o.z. 46002105 2019 príspevok na Slovenský pohár detí vo fitness 500
Liberta, n. o. v spracovaní 2019 príspevok na rehabilitáciu pre deti zo sociálne slabej rodiny 600
Roman Tomečko a kolektív TEKO 46002087 18.5.2019 príspevok na 5. ročník turnaja o putovný pohár V. Bozogáňa 400
p. Rudolf Kapurik (zamestnanec) 46002093 2019 príspevok na liečebné náklady 1000
VIA ABA, o. z. 46002090 2019 príspevok na rekonštrukciu terapeutického centra v Košiciach 500
Ing. Tibor Jaško (zamestnanec) 46002070 2019 príspevok na liečebné náklady 1000
RNDr. Kristína Čurgáli

46002064

2019 príspevok na zakúpenie rehabilitačného prístroja 2500

 

Poskytnuté vecné dary

Žiadateľ číslo zmluvy darcu Predmet Účel
BMX Košický Šarkaň 46002089 darovanie vyradenej unimobunky využitie pre potreby klubu
Úsmev s čiarkou, o.z. bez zmluvy reklamné predmety vecné ceny pre deti s ráštepom podnebia a pery v tábore v termíne 24.-26.5.2019
Okresný úrad v Košiciach, odbor krízového riadenia bez zmluvy reklamné predmety vecné dary pre účastníkov 25. ročníka okresnej súťaže mladých záchranárov v Košiciach

 

Zamietnuté žiadosti o finančné a vecné dary

Žiadateľ Účel Dôvod zamietnutia
Subitis Auxilium, o.z., Humenné príspevok na prevádzku centra mimokošický žiadateľ
Mamy deťom, o.z., Ľ. Ž.(žiadateľka), Námestovo príspevok na starostlivosť o syna mimokošický žiadateľ
A. G. príspevok na výstavu obrazov pri príležitosti životného jubilea 55. rokov účel
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG príspevok na ples Geodetovica účel