Etický kódex

Omrvinkové navigácie

Etický kódex

Pri pôsobení na verejnosti i v obchodnom prostredí je cieľom spoločnosti udržať dobrú povesť spoločnosti a napĺňať plán prosperity a rastu. Konkrétnou podobou tohto procesu je prejav odhodlania uskutočňovať našu podnikateľskú činnosť v súlade s právnymi predpismi a najvyšším štandardom podnikateľskej etiky.


Etický kódex spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. je súčasťou pracovného poriadku a je záväzný pre všetkých zamestnancov, členov orgánov spoločnosti a iné osoby konajúce v mene spoločnosti, ako aj pre spoločnosť samotnú.

 

Tepláreň Košice, a. s. neeviduje za rok 2017 porušenia etického kódexu.

Spoločnosť sa vo svojej činnosti pridržiava štandardných morálnych a etických princípov a prípadné rozpory môže pomocou etického kódexu kontrolovať. V roku 2016 bolo zaznamenané a riešené 1 porušenie Etického kódexu. 

 

Porušenie etického kódexu:

časť F Vzťahy medzi zamestnancami:     
„Zamestnanec zodpovedá za svoje správanie a konanie. Správa sa tak, aby svojim konaním nespôsobil ujmu sebe ani svojmu okoliu.“

 

Opis konania:

  • opakujúce sa nevhodné správanie k nadriadeným, neakceptovanie  postavenia a právomoci vedúceho zmeny,
  • neadekvátne diskusie a komentáre o správnosti, resp. nesprávnosti pokynov nadriadených a ich nariadení,
  • vnášanie nervozity a stresu na zmene, zbytočné komentovanie a hodnotenie činností iných zmien a iných kolegov,
  • nevhodné správanie sa voči nadriadeným a kolegom.

 

Uplatnený postih:

  • písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny.