Energetické poradenstvo

Energetické poradenstvo - otázky a odpovede

Zorientujte sa v problematike teplárenstva a nájdite odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s pripojením na rozvody centrálneho zásobovania teplom, prevádzkou tepelných zariadení, odstávkami či cenou.

Nenašli ste odpoveď na otázku, ktorá Vás zaujíma? Napíšte nám na energeticke_poradenstvo@teko.sk

 

1. PRIPOJENIE NA ROZVODY SPOLOČNOSTI TEPLÁREŇ KOŠICE, A. S.

 • Aký priestor si vyžaduje odovzdávacia stanica tepla (OST, tzv. výmenníková stanica)?

Približne 20 m2. Vhodné sú napr. práčovne, kočikárne a pod.

 • Je zariadenie OST hlučné?

Hlučnosť OST je porovnateľná s hlučnosťou bežnej chladničky v domácnosti (cca 42 dB). Pri inštalácii OST sa priestor odhluční protihlukovou izoláciou.

 • Kto platí spotrebu elektrickej energie počas výstavby OST?

Náklady spojené s realizáciou novej OST sú nákladom realizátora OST.

 • Koľko trvá proces pripojenia na rozvody Tepláreň Košice, a. s.?

Novým odberateľom približne 6 mesiacov (závisí to najmä od prípravy projektovej dokumentácie a získania súvisiacich povolení).

 • Aký je postup pri pripojení na rozvody Tepláreň Košice, a. s.?

1. Podanie „Žiadosti o pripojenie". Na základe žiadosti zhodnotíme možnosti pripojenia a so žiadateľom prerokujeme podmienky pripojenia a ďalšie záležitosti.

2. Odsúhlasenie projektu Žiadateľ v rámci spracovania projektovej dokumentácie požiada o upresnenie bodu napojenia  do sústavy CZT a odsúhlasenie projektu (horúcovodná prípojka, odovzdávacia stanica tepla). Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. dohodne so žiadateľom budúci odber tepla.

3. Napojenie na sústavu CZT Vysadenie odbočky, resp. ostrého prepoja zabezpečuje dodávateľ (Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.) alebo odberateľ. Osadenie určených meradiel na dodávku tepla zabezpečuje v rámci vlastných nákladov Tepláreň Košice a. s. na zmluvne dohodnutom odbernom mieste v súlade s platnou legislatívou.

4. Podpísanie zmluvy o odbere tepla medzi odberateľom a dodávateľom. Na základe podpísanej zmluvy spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. začne dodávať teplo.


2. CENA TEPLA

 • Ak sme zateplili bytový dom, prejaví sa to na faktúre za teplo?

Zateplením bytového domu sa spotreba tepla na vykurovanie pre dom zníži približne o 20 až 30 %.


Doplňujúce informácie:

1. Cena tepla je rozdelená na fixnú a variabilnú zložku.
Od roku 2009 sa platba za fixnú zložku určuje podľa regulačného príkonu na odbernom mieste v eur/kW a počas roka sa nemení. Regulačný príkon na odbernom mieste sa vypočíta podľa predchádzajúcej ročnej spotreby tepla alebo u nových odberateľov podľa objednaného množstva tepla. V podstate je to platba odberateľa tepla za pripojenie do siete.
Variabilná zložka sa počíta v EUR/kWh podľa nameraného odobratého množstva tepla. Túto časť ceny tepla môže odberateľ ovplyvňovať svojím správaním (zateplenie, termostatizácia, teplota v miestnostiach), čo sa prejaví na spotrebe kWh na merači tepla a následne vo faktúre.
2. Rozúčtovanie robí správca - správca objektu platbu za odobraté teplo rozúčtuje na konečných spotrebiteľov podľa vyhlášky ÚRSO 630/2005 Z. z. v platnom znení.


3. RÔZNE

 • Kam, prípadne komu máme volať v prípade poruchy?

1. V prípade, že ste správca objektu a ste zákazníkom spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., k dispozícii je Vám náš dispečing s 24-hodinovou službou na telefónnom čísle 055 / 619 2444. Prosíme, skôr ako kontaktujete náš dispečing, preverte si, či nie je porucha spôsobená v rámci Vášho objektu nezávisle od dodávateľa tepla (napr. uzavretá stupačka, zle nastavený termostatický ventil a pod.).
2. V prípade, že nie ste správca objektu, kontaktujte najskôr svojho správcu, ktorý je zodpovedný za dodávku tepla a teplej vody v rámci objektu.

3. Pomerne často sa stáva, že nás kontaktujú zákazníci iných spoločností, ktoré taktiež dodávajú teplo na vykurovanie a teplú vodu. Prosíme, preverte si, či je spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. Vaším dodávateľom tepla.

 • Sú odstávky teplej vody v letných mesiacoch nevyhnutné?

Áno a to z dôvodu dlhodobo plánovaných opráv, ktoré nie je možné uskutočniť bez odstavenia horúcovodného rozvodu. Zákazníci spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. sú o plánovaných odstávkach informovaní v zmysle zákona 657/2004 Z. z., minimálne 15 dní vopred.

 • Vykonáva Vaša spoločnosť aj rozbor vody? 

Áno. Skúšobné laboratórium spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. túto službu poskytuje aj pre externé subjekty.  Pracovisko je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

 • Aké sú odporúčané teploty v obytných priestoroch?

Podľa vyhlášky MH SR č. 152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sú odporúčané teploty nasledovné: pre obývacie miestnosti 21 °C, pre kúpeľne 24 °C, pre vykurované chodby 15 °C, pre kancelárie 20 °C, atď.

 • Vypínať či nevypínať radiátory pri dlhšom odchode?

Radiátory sa odporúča nevypínať, len nastaviť nižšiu teplotu. Pri úplnom zatvorení ventilov dochádza k podchladeniu priestoru a nábeh vykurovania na požadovanú teplotu trvá dlhšie a vyžaduje si vyššiu spotrebu tepla.

 • Ako vetrať?

Vetrať treba intenzívne a krátko. Tak, aby sa vymenil vzduch v miestnosti, ale aby nedošlo ku nadmernému vychladeniu priestoru.

 • Ako najefektívnejšie využívať radiátory?

Radiátory (vykurovacie telesá) odovzdávajú teplo sálaním a prúdením do miestnosti. Preto sa nemá pred ne umiestňovať nábytok (napríklad pohovky) či zakrývať záclonami alebo závesmi, ktoré siahajú až po podlahu. Ideálne sú také záclony, ktoré končia asi 5 cm nad parapetnou doskou. Chladný vzduch z okien tak klesá priamo k radiátoru, kde sa ohreje a následne prúdi do miestnosti. Zvýšenie výkonnosti vykurovacích telies sa dá dosiahnuť aj osadením izolačnej vrstvy na stenu pod okno za teleso (napríklad polystyrén, korok a podobne), prípadne jej doplnením reflexnou vrstvou z hliníkovej fólie.