Elektrická energia

Výrobu elektrickej energie realizujeme spoločnou výrobou tepla a elektriny v zdrojoch TEKO I a TEKO II. Ako palivové zdroje používame čierne energetické uhlie a zemný plyn. V roku 2016 sa čierne uhlie na vyrobenej elektrine podieľalo 80,55 % a zemný plyn 19,45 %. Rozhodujúcimi zdrojmi výroby elektriny sú turbogenerátor TG1 s inštalovaným výkonom 55 MWe a turbogenerátor TG2 s inštalovaným výkonom 66 MWe.

Zjednodušená schéma pre Tepláreň Košice, a. s.

 

Kogenerácia
Kogenerácia predstavuje nielen ekologický, ale i ekonomický, vysoko efektívny spôsob súčasnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie (KVET). Na rozdiel od tradičných technológií - samostatnej výroby elektriny ako i samostatnej výroby tepla - sa pri kogenerácii lepšie zhodnocujú primárne energetické zdroje a šetria finančné prostriedky. Pri oddelenej výrobe v klasických tepelných elektrárniach predá para časť svojej energie pri prechode telesami turbín do výroby elektrickej energie, nepotrebná zvyšná energia v pare je potom bez akéhokoľvek úžitku spracovaná v kondenzátoroch a chladiacich vežiach. Oproti tomu pri spoločnej výrobe tepla a elektriny je zvyšná energia vo forme pary alebo horúcej vody vedená do výmeníkových staníc, kde ohrieva vodu pre ústredné kúrenie i k príprave teplej úžitkovej vody.
Pre rok 2017 je stanovená pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku elektriny vyrobenej technológiou kombinovanej výroby elektriny a tepla  Rozhodnutím ÚRSO č. 0079/2017/E-KV v znení neskorších zmien a doplnkov.                

Dôležitým argumentom v prospech kogenerácie je ochrana životného prostredia. Keďže na zabezpečenie rovnakého množstva energie potrebujeme menej paliva, vyprodukujeme aj menej emisií. Bližšie informácie v zmysle požiadaviek Zákona 251/2012 Z.z. o vplyve výroby elektriny na životné prostredie nájdete v časti Životné prostredie.

 

Notifications