Elektrina

Omrvinkové navigácie

Súčasne s teplom vyrábame aj elektrickú energiu

Výrobu elektrickej energie realizujeme spoločnou výrobou tepla a elektriny v zdrojoch TEKO I a TEKO II. Ako palivové zdroje používame čierne energetické uhlie a zemný plyn. V roku 2018 sa čierne uhlie na vyrobenej elektrine podieľalo 82,74 % a zemný plyn 17,26 %. Rozhodujúcimi zdrojmi výroby elektriny sú turbogenerátor TG1 s inštalovaným výkonom 50 MWe a turbogenerátor TG2 s inštalovaným výkonom 63 MWe.

Pre roky 2017 až 2021 je stanovená pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku elektriny vyrobenej technológiou kombinovanej výroby elektriny a tepla  rozhodnutím Úradu pre reguláciu v sieťových odvetviach.    

Zjednodušená schéma výroby a dodávky tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s.