Dozorná rada

Omrvinkové navigácie

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Jej pôsobnosť a postavenie je upravené Stanovami a Štatútom Dozornej rady spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. Dozorná rada má troch členov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady.

 

V dňoch 25.-27. 9. 2017 boli vykonané voľby člena Dozornej rady spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., ktorého volia zamestnanci spoločnosti. Voľbami zo dňa 27. 9. 2017 bol nadpolovičnou väčšinou platných hlasov všetkých prítomných oprávnených voličov zvolený s účinnosťou od 28. 9. 2017 pre funkčné obdobie od 28. 9. 2017 na tri roky Ing. Juraj Petráš.

 

MH Manažment, a. s. menoval dňa 28. 6. 2018 nového člena dozornej rady, ktorým sa stal Ing. Roman Bánoczay.

 

Dozorná rada od 28. 6. 2018 pracuje v zložení: Ing. Marek Mitterpák, PhD. (predseda), Ing. Juraj Petráš (člen) a Ing. Roman Bánoczay (člen).

Ing. Marek Mitterpák
predseda dozornej rady
životopis

Doterajšie zamestnanie: 

2015 –             Úrad Košického samosprávneho kraja, Vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov
2013 – 2015   Úrad Košického samosprávneho kraja, Vedúci odboru implementácie sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP
2007 – 2013   Úrad Košického samosprávneho kraja, Referent pre podnikateľské prostredie a ekonomický rozvoj
2003 – 2007   Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Oddelenie správy majetku - Agenda civilnej ochrany, požiarnej ochrany, BOZP
                           a správca počítačovej siete
2000 – 2003   Zdroj Košice, a.s., Správca počítačovej siete
1996 – 2000   Zdroj Univers, a.s.,  Správca počítačovej siete
1996 – 1996   Národný úrad práce Košice – okolie, Správca počítačovej siete 
 
Vzdelanie:

2008 – 2016  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Ekonomika zemských zdrojov
2005 – 2007  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Manažérstvo zemských zdrojov 
2003 – 2005  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Informatizácia firemných a verejnosprávnych činností 
 
Cudzie jazyky: anglický jazyk - aktívne
 
Je členom politickej strany SMER - sociálna demokracia. 

Ing. Juraj Petráš
člen dozornej rady
životopis

Doterajšie zamestnanie: 
1992 –            Tepláreň, a. s. Košice v skratke TEKO, a. s.: 
2016 –            majster údržby (údržba zariadení kotolne, podporných prevádzok)
2016 – 2016   prevádzkový zámočník
2011 – 2016    strojník energetických zariadení (kurič - pochôdzkar)
1992 – 2011    prevádzkový zámočník

od 21.3.2014  do 25.9.2014 - člen Dozornej rady TEKO, a. s. - členstvo skončené vzdaním sa funkcie člena

Vzdelanie:
2013 – 2015    Technická univerzita Košice, Hutnícka fakulta, Tepelná energetika a plynárstvo
2010 – 2013    Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Všeobecné strojárstvo
2008 – 2010    SOU automobilová, Košice, výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
1988 – 1991    SOU Stavebné, Košice, mechanik opravár strojov a zariadení

Bez politickej príslušnosti
Jazykové znalosti:         ruský, anglicky úroveň A1

 

ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY

Dozorná rada spoločnosti zasadá v zmysle čl. V, bod 1 rokovacieho poriadku najmenej raz za kalendárny štvrťrok.

 

Prehľad zasadnutí dozornej rady  v roku 2018

 Rok 2018  Počet zasadnutí  Účasť Materiály a uznesenia
 1. štvrťrok 1 100 % Uznesenia DR 1.Q
 2. štvrťrok 2 100 % Plán činnosti 2. Q
 3. štvrťrok     Plán činnosti 3. Q
 4. štvrťrok     Plán činnosti 4. Q

 

Prehľad zasadnutí dozornej rady  v roku 2017

 Rok 2017  Počet zasadnutí  Účasť Materiály a uznesenia
 1. štvrťrok  2  100% Prerokované 1. Q
 2. štvrťrok  2  100% Prerokované 2. Q
 3. štvrťrok  3  100%

Prerokované 3. Q

 4. štvrťrok  2  100%

Prerokované 4. Q

Členovia Dozornej rady spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. majú uzatvorenú Mandátnu zmluvu na výkon funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti uzatvorenú v súlade s ustanoveniami §§ 566 až 576 Obchodného zákonníka, z. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.


Touto mandátnou zmluvou sa člen dozornej rady zaväzuje pre spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vykonávať na jeho účet činnosť, ktorá spočíva vo výkone činnosti člena dozornej rady obchodnej spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za to odmenu dohodnutú v tejto zmluve.


Na vykonávanie činnosti člena dozornej rady sa vzťahujú ustanovenia IV. Časti, čl. XI. bod 19 stanov obchodnej spoločnosti a rokovací poriadok dozornej rady obchodnej spoločnosti.


Odmena za výkon funkcie predsedu dozornej rady je vyplácaná mesačne v sume 1.161,79 EUR. Člen dozornej rady poberá mesačnú odmenu vo výške 929,43 EUR.