Dozorná rada

Omrvinkové navigácie

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Jej pôsobnosť a postavenie je upravené Stanovami a Štatútom Dozornej rady spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. Dozorná rada má troch členov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady.

 

V dňoch 25.-27. 9. 2017 boli vykonané voľby člena Dozornej rady spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., ktorého volia zamestnanci spoločnosti. Voľbami zo dňa 27. 9. 2017 bol nadpolovičnou väčšinou platných hlasov všetkých prítomných oprávnených voličov zvolený s účinnosťou od 28. 9. 2017 pre funkčné obdobie od 28. 9. 2017 na tri roky Ing. Juraj Petráš.

 

MH Manažment, a. s. menoval dňa 28. 6. 2018 nového člena dozornej rady, ktorým sa stal Ing. Roman Bánoczay.

 

Dozorná rada od 28. 6. 2018 pracuje v zložení: Ing. Marek Mitterpák, PhD. (predseda), Ing. Juraj Petráš (člen) a Ing. Roman Bánoczay (člen).

Ing. Marek Mitterpák
predseda dozornej rady
životopis

Doterajšie zamestnanie: 

2015 –             Úrad Košického samosprávneho kraja, Vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov
2013 – 2015   Úrad Košického samosprávneho kraja, Vedúci odboru implementácie sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP
2007 – 2013   Úrad Košického samosprávneho kraja, Referent pre podnikateľské prostredie a ekonomický rozvoj
2003 – 2007   Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Oddelenie správy majetku - Agenda civilnej ochrany, požiarnej ochrany, BOZP
                           a správca počítačovej siete
2000 – 2003   Zdroj Košice, a.s., Správca počítačovej siete
1996 – 2000   Zdroj Univers, a.s.,  Správca počítačovej siete
1996 – 1996   Národný úrad práce Košice – okolie, Správca počítačovej siete 
 
Vzdelanie:

2008 – 2016  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Ekonomika zemských zdrojov
2005 – 2007  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Manažérstvo zemských zdrojov 
2003 – 2005  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Informatizácia firemných a verejnosprávnych činností 
 
Cudzie jazyky: anglický jazyk - aktívne
 
Je členom politickej strany SMER - sociálna demokracia. 

Ing. Juraj Petráš
člen dozornej rady
životopis

Doterajšie zamestnanie: 
1992 –            Tepláreň, a. s. Košice v skratke TEKO, a. s.: 
2016 –            majster údržby (údržba zariadení kotolne, podporných prevádzok)
2016 – 2016   prevádzkový zámočník
2011 – 2016    strojník energetických zariadení (kurič - pochôdzkar)
1992 – 2011    prevádzkový zámočník

od 21.3.2014  do 25.9.2014 - člen Dozornej rady TEKO, a. s. - členstvo skončené vzdaním sa funkcie člena

Vzdelanie:
2013 – 2015    Technická univerzita Košice, Hutnícka fakulta, Tepelná energetika a plynárstvo
2010 – 2013    Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta, Všeobecné strojárstvo
2008 – 2010    SOU automobilová, Košice, výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
1988 – 1991    SOU Stavebné, Košice, mechanik opravár strojov a zariadení

Bez politickej príslušnosti
Jazykové znalosti:         ruský jazyk, anglický jazyk - úroveň A1

Ing. Roman Bánoczay
člen dozornej rady
životopis

Doterajšie zamestnanie:

2007-2013    konateľ spoločnosti Alcech
2007-2008    konateľ spoločnosti Tusculum
2007-2008    partner Goldman Sachs London pre SR, Maďarsko, Bulharsko, Srbsko, Albánsko
2006-2007    partner Merrill Lynch London pre SR, Maďarsko, Bulhar-sko, Srbsko, Albánsko
2005-2006    partner Barclays Capital London pre SR, Maďarsko, Bulharsko, Srbsko, Albánsko
2004-2007    partner SI Corporate Finance Praha
2004-2005    generálny riaditeľ KEY INVESTMENTS
2001-2004    partner Swiss Asset Management Zürich
2000-2001    generálny riaditeľ spoločnosti ŠTÚDIO KOLIBA
1999-2000    prokurista poradenskej spoločnosti CONSULTA
1995-2005    partner investičnej spoločnosti B&B Wien
1993-1996    riaditeľ SATUR Wien
1993-1995    riaditeľ SATUR
1992-1993    riaditeľ ČEDOK
1987-1992    finančný riaditeľ ČEDOK Wien
1981-1987    vedúci odboru ČEDOK
1976-1981    asistent riaditeľa ČEDOK

Členstvo v orgánoch spoločností:

2006-2006    predseda predstavenstva spoločnosti OPERA
2005-2006    člen dozornej rady KEY INVESTMENTS
2004-2005    predseda predstavenstva KEY INVESTMENTS
2004-2004    predseda predstavenstva net4net Praha
2001-2004    člen predstavenstva SKI Jasná
2000-2005    predseda predstavenstva ŠTÚDIO KOLIBA
1999-2004    člen dozornej rady INTERTOUR
1994-2005    predseda dozornej rady Dominant investičná spoločnosť
1993-1996    predseda predstavenstva CASINOS SLOVAKIA

Aktuálne pozície:

od 2018    člen dozornej rady EXIMBANKA Slovenskej republiky
od 2015    konateľ spoločnosti W.M.A.
od 2007    predseda predstavenstva Swiss Finance Development
od 2001    predseda predstavenstva, konateľ spoločnosti Swiss Finance
od 1992    konateľ spoločnosti BAZUR

Vzdelanie:

Vysoká škola ekonomická Bratislava

Cudzie jazyky: ruský jazyk, nemecký jazyk

 

 

ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY

Dozorná rada spoločnosti zasadá v zmysle čl. V, bod 1 rokovacieho poriadku najmenej raz za kalendárny štvrťrok.

Prehľad zasadnutí dozornej rady  v roku 2019

 Rok 2019  Počet zasadnutí  Účasť Materiály a uznesenia
 1. štvrťrok 1 100 % Uznesenia 1.Q
 2. štvrťrok 1 100 % Plán činnosti 2.Q
 3. štvrťrok     Plán činnosti 3.Q
 4. štvrťrok     Plán činnosti 4.Q

 

 

Prehľad zasadnutí dozornej rady  v roku 2018

 Rok 2018  Počet zasadnutí  Účasť Materiály a uznesenia
 1. štvrťrok 1 100 % Uznesenia DR 1.Q
 2. štvrťrok 2 100 % Uznesenia DR 2.Q
 3. štvrťrok 2 100 % Uznesenia DR 3.Q
 4. štvrťrok 2 100 % Uznesenia DR 4.Q

 

Prehľad zasadnutí dozornej rady  v roku 2017

 Rok 2017  Počet zasadnutí  Účasť Materiály a uznesenia
 1. štvrťrok  2  100% Prerokované 1. Q
 2. štvrťrok  2  100% Prerokované 2. Q
 3. štvrťrok  3  100%

Prerokované 3. Q

 4. štvrťrok  2  100%

Prerokované 4. Q

Členovia Dozornej rady spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. majú uzatvorenú Mandátnu zmluvu na výkon funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti uzatvorenú v súlade s ustanoveniami §§ 566 až 576 Obchodného zákonníka, z. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.


Touto mandátnou zmluvou sa člen dozornej rady zaväzuje pre spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vykonávať na jeho účet činnosť, ktorá spočíva vo výkone činnosti člena dozornej rady obchodnej spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za to odmenu dohodnutú v tejto zmluve.


Na vykonávanie činnosti člena dozornej rady sa vzťahujú ustanovenia IV. Časti, čl. XI. bod 19 stanov obchodnej spoločnosti a rokovací poriadok dozornej rady obchodnej spoločnosti.


Odmena za výkon funkcie predsedu dozornej rady je vyplácaná mesačne v sume 1.161,79 EUR. Člen dozornej rady poberá mesačnú odmenu vo výške 929,43 EUR.