Dozorná rada

Omrvinkové navigácie

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Jej pôsobnosť a postavenie je upravené Stanovami a Štatútom Dozornej rady spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. Dozorná rada má troch členov. Predsedu dozornej rady volia členovia dozornej rady.

Ing. Marek Mitterpák
predseda dozornej rady
životopis

Doterajšie zamestnanie: 

2015 –             Úrad Košického samosprávneho kraja, Vedúci odboru investícií, prípravy a implementácie projektov
2013 – 2015   Úrad Košického samosprávneho kraja, Vedúci odboru implementácie sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre ROP
2007 – 2013   Úrad Košického samosprávneho kraja, Referent pre podnikateľské prostredie a ekonomický rozvoj
2003 – 2007   Miestny úrad Mestskej časti Košice – Západ, Oddelenie správy majetku - Agenda civilnej ochrany, požiarnej ochrany, BOZP
                           a správca počítačovej siete
2000 – 2003   Zdroj Košice, a.s., Správca počítačovej siete
1996 – 2000   Zdroj Univers, a.s.,  Správca počítačovej siete
1996 – 1996   Národný úrad práce Košice – okolie, Správca počítačovej siete 
 
Vzdelanie:

2008 – 2016  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Ekonomika zemských zdrojov
2005 – 2007  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Získavanie a spracovanie zemských zdrojov, Manažérstvo zemských zdrojov 
2003 – 2005  Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG, Informatizácia firemných a verejnosprávnych činností 
 
Cudzie jazyky: anglický jazyk - aktívne
 
Je členom politickej strany SMER - sociálna demokracia. 

Mgr. Martin Pastirik
člen dozornej rady
životopis

Doterajšie zamestnanie: 

2016 –               učiteľ na základnej škole Komenského, Sobrance
2009 – 2016     konateľ – AXXEN, s. r. o. 
 
Vzdelanie:

2014 –              Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, druhá atestácia 
2013 –              MPC Prešov, prvá atestácia
1993 – 1996    Univerzita P. J. Šafárika, Pedagogická fakulta Prešov, Odbor – učiteľstvo 
1988 – 1992    Gymnázium, Sobrance
 
Cudzie jazyky: anglický jazyk – aktívne, ruský jazyk – aktívne 
 
Je členom politickej strany Slovenská národná strana.

Ing. Miroslav Prokopič
člen dozornej rady - zástupca zamestnancov
životopis

Doterajšie zamestnanie:  v spoločnosti Tepláreň Košice, a. s.

2014 –                vedúci oddelenia údržby rozvodu tepla a odovzdávacích staníc tepla
2011 – 2014      špecialista HIM
1997 – 2011      vedúci oddelenia prevádzky rozvodu tepla
1992 – 1997      majster prevádzky rozvodu tepla
1991 – 1992      dispečer dispečingu teplárenskej sústavy
1990 – 1991      robotník energetických zariadení - kotolňa 
1984 – 1985      ČSD - Rušňové depo Humenné, elektromechanik


Vzdelanie: 

1985 – 1990      Technická univerzita v Košiciach, Elektrotechnická fakulta, odbor  Elektroenergetika - Výroba a rozvod elektrickej energie
1980 – 1984      Stredné odborné učilište železničné, odbor Mechanik silnoprúdových zariadení

Cudzie jazyky:   ruský jazyk - pasívne


Bez politickej príslušnosti.

 

ZASADNUTIA DOZORNEJ RADY

Dozorná rada spoločnosti zasadá v zmysle čl. V, bod 1 rokovacieho poriadku najmenej raz za kalendárny štvrťrok.

 

Prehľad zasadnutí dozornej rady  v roku 2017

 Rok 2017  Počet zasadnutí  Účasť
 1. štvrťrok  2  100%
 2. štvrťrok  2  100%
 3. štvrťrok    
 4. štvrťrok    

                              

Prehľad zasadnutí dozornej rady  v roku 2016

 Rok 2016  Počet zasadnutí  Účasť
 1. štvrťrok  1  100%
 2. štvrťrok  4  100%
 3. štvrťrok  3  100%
 4. štvrťrok  2  100%

 

Členovia Dozornej rady spoločnosti Tepláreň Košice, a. s., v skratke TEKO, a. s. majú uzatvorenú Mandátnu zmluvu na výkon funkcie člena dozornej rady akciovej spoločnosti uzatvorenú v súlade s ustanoveniami §§ 566 až 576 Obchodného zákonníka, z. č. 513/1991 Zb. v platnom znení.


Touto mandátnou zmluvou sa člen dozornej rady zaväzuje pre spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vykonávať na jeho účet činnosť, ktorá spočíva vo výkone činnosti člena dozornej rady obchodnej spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť mu za to odmenu dohodnutú v tejto zmluve.


Na vykonávanie činnosti člena dozornej rady sa vzťahujú ustanovenia IV. Časti, čl. XI. bod 19 stanov obchodnej spoločnosti a rokovací poriadok dozornej rady obchodnej spoločnosti.


Odmena za výkon funkcie predsedu dozornej rady je vyplácaná mesačne v sume 1.161,79 EUR. Člen dozornej rady poberá mesačnú odmenu vo výške 929,43 EUR.