Podmienky pripojenia na sústavu CZT Košice

Dodávateľ tepla Tepláreň Košice, a. s. je riadiacim dodávateľom do Sústavy centralizovaného zásobovania teplom Košice (ďalej SCZT Košice) a držiteľom Povolenia č. 2006T 0268 na výrobu a rozvod tepla.
 
Dodávateľ tepla je povinný v súlade s uzavretou písomnou zmluvou o dodávke tepla dodávať teplo priamemu odberateľovi tepla, ktorý má zriadenú tepelnú prípojku a odberné tepelné zariadenie v súlade s technickými požiadavkami dodávateľa tepla a v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
 
Uvedené zásady vydáva Tepláreň Košice, a. s. pre potreby zjednotenia postupu a podmienok pripojenia nových a inovovaných odberných miest pripojených na sústavu CZT Košice. Neustále sa zvyšujúce nároky na prevádzkovateľa rozvodných tepelných zariadení z hľadiska bezpečnosti a kvality dodávok jednotlivým odberateľom a nutnosti riadenia sústavy ako celku v zmysle §3 ods. 5 vyhlášky 15/1999 nútia TEKO, a. s. stanoviť podmienky aj v tejto oblasti.
 
Dodávateľom tepla je držiteľ povolenia na výrobu alebo rozvod tepla, ktorý dodáva teplo podľa uzavretej zmluvy o dodávke tepla priamemu odberateľovi tepla.

Odberným miestom je zmluvne dohodnuté miesto, na ktorom je umiestnené určené meradlo na meranie dodaného tepla pre jedného priameho odberateľa tepla

Všeobecné požiadavky
Sústava tepelných zariadení alebo tepelná prípojka vo vlastníctve alebo prenájme odberateľa v súlade s technickými a bezpečnostnými predpismi.
Splnenie podmienok týkajúcich sa miesta, spôsobu a termínu pripojenia stanovené držiteľom povolenia.
Súhlas vlastníka dotknutej nehnuteľnosti k realizácií úprav a výstavby tepelno-technického zariadenia.
Pri novom alebo inovovanom odbernom mieste prejednanie spôsobu pripojenia s dodávateľom.
Pre každé nové odberné miesto podať "Žiadosť o pripojenie na SCZT Košice".

Na základe "Žiadosti o pripojenie na SCZT Košice" dodávateľ tepla TEKO, a. s. zhodnotí možnosť pripojenia na SCZT Košice a písomne oznámi stanovisko žiadateľovi.
V prípade ekonomickej návratnosti investície zabezpečí výstavbu tepelnej prípojky prípadne aj výstavbu odovzdávacej stanice tepla.

Sústavou tepelných zariadení sú zariadenia na výrobu, rozvod a spotrebu tepla.
Tepelnou prípojkou je časť tepelnej siete od verejného rozvodu po odberné miesto na dodávku tepla jedinému priamemu odberateľovi tepla.


Požiadavky na projektovú dokumentáciu
Všetky pripojenia nových tepelných zariadení na SCZT Košice alebo ich inovácie budú realizované na základe vypracovanej projektovej dokumentácie.
 
Všeobecné požiadavky na projektovú dokumentáciu sú:
 
Projekt zariadenia k odberu tepla spracovaný oprávnenou osobou.
Projekt ešte v koncepte v priebehu vypracovania predloží projektant odberateľa na prekonzultovanie dodávateľovi tepla.
Ak má dodávateľ tepla k tomuto projektu oprávnené pripomienky, projektant opraví projekt podľa požiadaviek dodávateľa tepla.
Po dokončení projektu predloží odberateľ dodávateľovi tepla tento projekt ku konečnému schváleniu. Dodávateľ si ponechá jednu kópiu projektu.
Po dokončení tepelno-technických zariadení odberateľ tepla predloží dodávateľovi tepla schému sekundárnych rozvodov tepla.
V prípade nesplnenia požiadaviek dodávateľa tepla pri vypracovaní projektu, má právo dodávateľ tepla od predaja tepla ustúpiť bez nároku odberateľa na úhradu škody týmto postupom vzniknutej.

Technické parametre primárnych sietí
 
1. Teplotné parametre v parnej sieti:
parné potrubie:  
  - skúšobný tlak 1,6 MPa
  - maximálna teplota 250 oC
  - prevádzkový tlak 1,0 MPa
  - prevádzková teplota 220 oC +/-10o
     
kondenzátne potrubie:   
  - skúšobný tlak 1,6 MPa
  - maximálna teplota 100 oC
  - prevádzkový tlak 0,6 MPa
  - prevádzková teplota 60 oC
    (Sieť je strednotlaká, s dvoma parnými napájačmi a so zberným potrubím vrátneho kondenzátu.)
  
2. Teplotné parametre v horúcovodnej sieti: 
  - skúšobný tlak 3,2 MPa
  - maximálna teplota 150 oC prívod
  - maximálny prevádzkový tlak 2,5 MPa
  - prevádzková teplota (prívod/spiatočka) HV TS:
  - leto:     90/40 oC
  - zima: 150/70 oC
    (je to výpočtová teplota na projektovanie rozvodov TS t.j. hrúbka izolácií, dilatácia potrubí, ...)
  - požadované vychladenie vody na OST 150/60 oC
    (Sieť je dvojtrubková, uzavretá.)

Notifications