Ďalšie služby

Omrvinkové navigácie

Bezplatné služby

Povinnosťou spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. ako správcu inžinierskych sietí a účastníka územného a stavebného konania je vyjadrovať sa k projektovej dokumentácii stavieb a územno-plánovacej dokumentácii v lokalite mesta Košice. Posudzujeme stret inžinierskych sieti v našej správe  s ostatnými novo navrhovanými inžinierskymi sieťami.

Bezplatne poskytujeme vyjadarenie k existencií inžinierskych sietí, zakreslenie inžinierskych sietí, stanovisko TEKO, a. s. k predloženej projektovej dokumentácii. Zákazníkom i verejnosti ponúkame možnosť bezplatnej konzultácie v oblasti energetického poradenstva.

Platené služby

Za úhradu poskytujeme verejnosti aj ďalšie služby. Najvyhľadávanejšou službou je vytýčenie inžinierskych služieb.

Tepláreň Košice, a. s. ponúka aj možnosť prenájmu optických sietí, služby akreditovaného skušobného laboratória.

Viac informácií o ponúkaných službách a cenníky nájdete v podsekciách.