Ceny tepla

Omrvinkové navigácie

Ceny tepla na rok 2018

Maximálne ceny tepla na rok 2018 boli určené rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena  nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2018-31.12.2021  0,0328   153,1037   1,6725 1,6725

 

ARCHÍV CIEN TEPLA

V archíve cien tepla sú prístupné informácie o vývoji ceny tepla za obdobie rokov 2011 až 2017.

 

INFORMÁCIA O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH PRI PRIPOJENÍ DO SÚSTAVY CZT

1.  technické parametre horúcovodnej siete - pre dimenzovanie izolácií, dilatácie a pevnostný výpočet:

  • skušobný tlak podľa STN EN 13480-5     1,43 násobok pmax.     3,57 MPa,
  • maximálny prevádzkový tlak                     (pmax)                           2,5  MPa,
  • maximálna prevádzková teplota               (prívod / spiatočka)   150°C/100°C

 

2. technické parametre horúcovodnej siete - pre výpočet prenášaného tepla:

  • maximálny prevádzkový tlak                   (pmax)                            2,5 MPa,
  • prevádzková teplota (prívod/spiatočka) v lete 80-90°C/40-60°C, v zime 130-140°C/60-70°C v závislosti od vonkajšej teploty.

 

Požiadavky na teplonosnú rúru a izoláciu:
Hrúbku stien potrubia dodržať podľa STN  (EN) pre príslušnú tlakovú radu a dodržať hrúbky stien potrubia, ktoré sa používajú v TEKO v súčasnosti.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti združenej konštrukcie v súlade s EN 253, λ50 menej nanajvýš rovné 0,029 W/mK.

Pre projektovanie výkonu nových odovzdávacích staníc tepla (OST) napojených na sústavu CZT Košice je potrebné vychádzať z výpočtových teplôt 130/60°C (alternatívne 120/50°C) pre vonkajšiu teplotu - 13°C pre mesto Košice.

 

Ďalšie parametre:
•    merná elektrická vodivosť média je maximálne 100 µS/cm,
•    celková tvrdosť média je maximálne 0,1 mmol/l,
•    maximálna teplota vracaného média u OST s doskovými výmenníkmi tepla alebo so špirálovými výmenníkmi tepla je 45°C,
•    maximálna teplota vráteného média u OST s vloženou vzduchotechnikou je 70°C,
•    diferenčný tlak média v primárnom HV systéme je regulovaný v rozsahu 900 kPa (zdroj) až 200 kPa (koncové uzlové body sústavy tepelných zariadení),
•    dispozičný tlak na vstupe do OST - cca 150-200 kPa

•    sieť je dvojtrubková, uzavretá