Ceny tepla

Omrvinkové navigácie

Ceny tepla na rok 2019

Maximálne ceny tepla na rok 2019 boli určené rozhodnutím č. 0039/2019/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena  nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2019-31.12.2019  0,0406  158,8082 1,7126 1,7126

 

CENY TEPLA V ROKU 2018

Maximálne ceny tepla na rok 2018 boli určené rozhodnutiami č. 001/2018/T a č. 0156/2018/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena  nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2018-31.07.2018  0,0328   153,1037   1,6725 1,6725
01.08.2018-31.12.2018  0,0361 153,1037  1,6725  1,6725

 

Komentár k zmene ceny tepla s účinnosťou od 1. augusta 2018.

ARCHÍV CIEN TEPLA

V archíve cien tepla sú prístupné informácie o vývoji ceny tepla za obdobie rokov 2011 až 2017.

 

INFORMÁCIA O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH PRI PRIPOJENÍ DO SÚSTAVY CZT

1.  technické parametre horúcovodnej siete - pre dimenzovanie izolácií, dilatácie a pevnostný výpočet:

  • skušobný tlak podľa STN EN 13480-5     1,43 násobok pmax.     3,57 MPa,
  • maximálny prevádzkový tlak                     (pmax)                           2,5  MPa,
  • maximálna prevádzková teplota               (prívod / spiatočka)   150°C/100°C

 

2. technické parametre horúcovodnej siete - pre výpočet prenášaného tepla:

  • maximálny prevádzkový tlak                   (pmax)                            2,5 MPa,
  • prevádzková teplota (prívod/spiatočka) v lete 80-90°C/40-60°C, v zime 130-140°C/60-70°C v závislosti od vonkajšej teploty.

 

Požiadavky na teplonosnú rúru a izoláciu:
Hrúbku stien potrubia dodržať podľa STN  (EN) pre príslušnú tlakovú radu a dodržať hrúbky stien potrubia, ktoré sa používajú v TEKO v súčasnosti.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti združenej konštrukcie v súlade s EN 253, λ50 menej nanajvýš rovné 0,029 W/mK.

Pre projektovanie výkonu nových odovzdávacích staníc tepla (OST) napojených na sústavu CZT Košice je potrebné vychádzať z výpočtových teplôt 130/60°C (alternatívne 120/50°C) pre vonkajšiu teplotu - 13°C pre mesto Košice.

 

Ďalšie parametre:
•    merná elektrická vodivosť média je maximálne 100 µS/cm,
•    celková tvrdosť média je maximálne 0,1 mmol/l,
•    maximálna teplota vracaného média u OST s doskovými výmenníkmi tepla alebo so špirálovými výmenníkmi tepla je 45°C,
•    maximálna teplota vráteného média u OST s vloženou vzduchotechnikou je 70°C,
•    diferenčný tlak média v primárnom HV systéme je regulovaný v rozsahu 900 kPa (zdroj) až 200 kPa (koncové uzlové body sústavy tepelných zariadení),
•    dispozičný tlak na vstupe do OST - cca 150-200 kPa

•    sieť je dvojtrubková, uzavretá