Ceny tepla

Omrvinkové navigácie

Ceny tepla

Ceny tepla na rok 2022

Maximálne ceny tepla na rok 2022 boli určené rozhodnutím č. 0003/2022/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Maximálnou cenou sa rozumie cena, ktorú nie je možné pri fakturácii prekročiť.

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

01.01.2022-31.12.2022  0,0508  138,8436 1,8218

 

Ceny tepla na rok 2021

Maximálne ceny tepla na rok 2021 boli určené rozhodnutiami č. 0038/2021/T  a č. 0120/2021/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
 

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.08.2021-31.12.2021  0,0489 170,7154 1,7417 1,7417

 

K navýšeniu ceny za teplo musel MH Teplárenský holding pristúpiť kvôli nárastu ceny emisných povoleniek o viac ako 60%. 

To, čoho sme dnes v energetike svedkami, je dôsledok nekompromisnej politiky dekarbonizácie v Európskom priestore. Tento fakt zvyšuje ceny emisných povoleniek a tlačí na výrobcov, aby vyrábali z ekologickejších zdrojov a efektívne. Rozumieme týmto snahám a odchod od uhlia teplárne v Košiciach je jednoznačnou odpoveďou. 

Z tohto dôvodu sme boli nútení zvýšiť iba variabilnú zložku ceny tepla, čo v koncoročnom zúčtovaní pevne veríme nespôsobí zvýšenie nákladov za teplo pre domácnosti a občanov, nakoľko MHTH pokračuje v úsporných opatreniach, ktoré sa pozitívne prejavia v znížení nákladov na výrobu tepla.
 
Konečná priemerná cena tepla pre odberateľa za rok 2021 by mala zostať na pôvodnej úrovni pokiaľ nedôjde k ďalšiemu nepredvídateľnému zvýšeniu nákladov na emisie. Prioritou je udržanie ceny za teplo pre občana, preto sme nastavili chod teplárne tak, aby sa pri výrobe tepla minimalizovala produkcia CO2 a ďalšie prevádzkové náklady. 
 

 Obdobie

Variabilná zložka ceny tepla
(€/kWh bez DPH)

Fixná zložka ceny tepla
(€/kW bez DPH)

Cena doplnkovej vody
(€/m3 bez DPH)

Cena nevráteného kondenzátu
(€/t bez DPH)

01.01.2021-31.07.2021  0,0371 170,7154 1,7417 1,7417

 

ARCHÍV CIEN TEPLA

V archíve cien tepla sú prístupné informácie o vývoji ceny tepla za obdobie rokov 2011 až 2020.

 

INFORMÁCIA O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH PRI PRIPOJENÍ DO SÚSTAVY CZT

1.  technické parametre horúcovodnej siete - pre dimenzovanie izolácií, dilatácie a pevnostný výpočet:

  • skušobný tlak podľa STN EN 13480-5     1,43 násobok pmax.     3,57 MPa,
  • maximálny prevádzkový tlak                     (pmax)                           2,5  MPa,
  • maximálna prevádzková teplota               (prívod / spiatočka)   150°C/100°C

 

2. technické parametre horúcovodnej siete - pre výpočet prenášaného tepla:

  • maximálny prevádzkový tlak                   (pmax)                            2,5 MPa,
  • prevádzková teplota (prívod/spiatočka) v lete 80-90°C/40-60°C, v zime 130-140°C/60-70°C v závislosti od vonkajšej teploty.

 

Požiadavky na teplonosnú rúru a izoláciu:
Hrúbku stien potrubia dodržať podľa STN  (EN) pre príslušnú tlakovú radu a dodržať hrúbky stien potrubia, ktoré sa používajú v MHTH v súčasnosti.
Súčiniteľ tepelnej vodivosti združenej konštrukcie v súlade s EN 253, λ50 menej nanajvýš rovné 0,029 W/mK.

Pre projektovanie výkonu nových odovzdávacích staníc tepla (OST) napojených na sústavu CZT Košice je potrebné vychádzať z výpočtových teplôt 130/60°C pre vonkajšiu teplotu - 13°C pre mesto Košice.

 

Ďalšie parametre:
•    merná elektrická vodivosť média je maximálne 100 µS/cm,
•    celková tvrdosť média je maximálne 0,1 mmol/l,
•    maximálna teplota vracaného média u OST s doskovými výmenníkmi tepla alebo so špirálovými výmenníkmi tepla je 45°C,
•    maximálna teplota vráteného média u OST s vloženou vzduchotechnikou je 70°C,
•    diferenčný tlak média v primárnom HV systéme je regulovaný v rozsahu 900 kPa (zdroj) až 200 kPa (koncové uzlové body sústavy tepelných zariadení),
•    dispozičný tlak na vstupe do OST - cca 150-200 kPa

•    sieť je dvojtrubková, uzavretá