Asignácia 2% z dane

Asignácia 2% zo splatnej dane

V prípade, že to hospodárske výsledky spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. umožňujú, spoločnosť pravidelne prerozdeľuje 2% zo splatnej dane z príjmov na podporu organizácií, ktorých cieľom je predovšetkým poskytovanie sociálnej pomoci, podpora vzdelávania, ochrana životného prostredia a rozvoj športu v regióne. 

 

INFORMÁCIA

Tepláreň Košice v roku 2021 neprerozdelila 2% z dane nakoľko nespĺňala podmienky pridelenia 2%.

 

KOHO PODPORUJEME?

Pri prerozdeľovaní 2% z dane postupuje Tepláreň Košice, a. s. tak, že žiadateľom vyhovuje a prerozdeľuje 2% z dane rovným dielom.
Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi ak účelom použitia a predmetom činnosti sú: ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, veda a výskum, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

KTO ROZHODUJE O ASIGNÁCII 2% Z DANE?

O asignácii 2% z dane rozhoduje vedenie spoločnosti, a to uvedením prijímateľov v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania.

Pri väčšom počte žiadostí uprednostňuje žiadateľov z Košíc a okolia. Ak je suma na prerozdelenie nízka, predstavenstvo spoločnosti vyberie spravidla len jedného zo žiadateľov, ktorého vyberie na základe hlasovania.

AKO POŽIADAŤ O 2% Z DANE?

V prípade záujmu o podporu adresujte žiadosť na adresu spoločnosti v termíne do 15. marca príslušného roka. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zohľadnené. 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie 2% z dane

 • názov a sídlo žiadateľa
 • IČO a právna forma
 • zdôvodnenie žiadosti o pridelenie 2% z dane
 • číslo, pod ktorým je žiadateľ registrovaný v Zozname prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o pridelenie 2% z dane:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok od 8:30 do 15:00)
telefonicky - informácie Ing. Martina Vasilíková
ekonóm
tel. č. +421 55 619 2407

 

Zoznam poberateľov 2% z dane za predchádzajúce roky