Asignácia 2% z dane

Asignácia 2% zo splatnej dane

V prípade, že to hospodárske výsledky spoločnosti Tepláreň Košice, a. s. umožňujú, spoločnosť pravidelne prerozdeľuje 2% zo splatnej dane z príjmov na podporu organizácií, ktorých cieľom je predovšetkým poskytovanie sociálnej pomoci, podpora vzdelávania, ochrana životného prostredia a rozvoj športu v regióne. 

 

2% Z DANE Z PRÍJMOV ZA ROK 2017 PRIDELENÉ

 

Aj v roku 2018 sa na Tepláreň Košice, a. s. obrátili žiadatelia, pre ktorých poskytnutie 2% zo splanej dane našej spoločnosti by umožnilo zrealizovať niektoré plánované aktivity. Celkovo sme zaevidovali 10 žiadostí, vrátane žiadosti jediného akcionára MH Manažment, a. s. o príspevok pre Nadáciu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.  Výška príspevku, ktorá podliehala prerozdeleniu predstavovala 270,88 eur. Aj s ohľadom na túto skutočnosť rozhodlo predstavenstvo spoločnosti dňa 26. 3. 2018 o poukázanie 2% zo splatnej dane za rok 2018 vo výške 270,88 eur pre Nadáciu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Úspešný žiadateľ:
1.    Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky – poukázaný príspevok vo výške 270,88 eur.

Neúspešní žiadatelia:
1.    OZ JEN&JEN – Aktívny život s postihnutím
2.    Young Angels Academy, o.z.
3.    Nadácia profesora Čolláka
4.    OZ 500
5.    OZ Klub priateľov zrakovo postihnutej mládeže pre SOŠ internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím
6.    POMOCNÍČEK o.z.
7.    Slovenský červený kríž, Územný spolok Košice-okolie
8.    Nadácia Univertiry Pavla Jozefa Šafárika
9.    Zober loptu, nie drogy, n. o.

 

KOHO PODPORUJEME?

Pri prerozdeľovaní 2% z dane postupovala Tepláreň Košice, a. s. každoročne tak, že všetkým žiadateľom vyhovela a prerozdelila 2% z dane rovným dielom.  Rovnakým princípom sa bude riadiť TEKO, a. s. aj naďalej s tým, že pri väčšom počte žiadostí uprednostní žiadateľov z Košíc a okolia.
Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi ak účelom použitia a predmetom činnosti sú: ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, veda a výskum, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský Červený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja,
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

KTO ROZHODUJE O ASIGNÁCII 2% Z DANE?

O asignácii 2% z dane rozhoduje predstavenstvo spoločnosti, a to uvedením prijímateľov v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania.

AKO POŽIADAŤ O 2% Z DANE?

V prípade záujmu o podporu adresujte žiadosť na adresu spoločnosti v termíne do 15. marca príslušného roka. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zohľadnené. 

Náležitosti žiadosti o poskytnutie 2% z dane

 • názov a sídlo žiadateľa
 • IČO a právna forma
 • zdôvodnenie žiadosti o pridelenie 2% z dane
 • číslo, pod ktorým je žiadateľ registrovaný v Zozname prijímateľov pre použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
 • telefonický a mailový kontakt na žiadateľa 

 

Kontakty na zaslanie žiadosti o pridelenie 2% z dane:

Spôsob kontaktovania  
E-mailom

zaslaním žiadosti na adresu info@teko.sk

písomne Tepláreň Košice, a. s. 
Teplárenská 3
042 92 Košice
osobne Teplárenská č. 9 
(pondelok - piatok od 8:30 do 15:00)
telefonicky - informácie Ing. Martina Vasilíková
ekonóm
tel. č. +421 55 619 2407

 

Súvisiaca dokumentácia:  

Prehľad poberateľov 2% z dane za rok 2016
Prehľad poberateľov 2% z dane za roky 2012-2015