Vyhodnotenie 2019

INFORMÁCIE O VPLYVE TEKO NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ZA ROK 2019

I. OVZDUŠIE - bilancia emisií znečisťujúcich látok

 Znečisťujúca látka v tonách [t]
 TZL 3,956
 SO2 171,669
 NOx 248,534
 CO 34,961
 ∑Corg 8,361
 CO2 382 694

  

Porovnanie emisných limitov a skutočných koncentrácií
- priemerné hodnoty za rok 2019:

 

Zariadenie TEKO I 

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 0,2 5
 SO2 0,0 35
 NOx 85,2 100
 CO 0,2 100

Protokol emisného monitorovania TEKO I z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK1 z automatizovaného meracieho systému (AMS)


Zariadenie TEKO II

 Znečisťujúca látka  koncentrácia [mg.m-3]

 Emisný limit [mg.m-3]

 TZL 1,4 20
 SO2 121 200
 NOx 166 200
 CO 22 250

Protokol emisného monitorovania TEKO II z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK3e z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK4n z automatizovaného meracieho systému (AMS)

Protokol emisného monitorovania PK4s z automatizovaného meracieho systému (AMS)

 

Emisné limity stanovené vyhláškou MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší boli dodržané.

 

II. VODA - kvalitatívne ukazovatele odpadových vôd - priemerné hodnoty

Výustný objekt do Seligovho Jazera 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2019
 Fe  mg/l 2 0,063

 NL /105oC/

 mg/l 30 2,0
 pH   6,0 - 9,0

7,93

 t

 oC

28 22,3

 CHSKCR

 mg/l 35 7,1
 NEL  mg/l 0,5 0,001


 

Výustný objekt do Hornádu z ČOV 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2019

 BSK5

 mg/l 30 1,52
 NL  mg/l 30 2,0
 pH   6,0 - 9,0 7,69

 RL/550o/

 mg/l 1000 444
 CHSKCR  mg/l 70 7,30
 NEL  mg/l 0,4 0,016
 Fe  mg/l 2 0,008
 t  oC 28 21


 

Výustný objekt z odkaliska do recipienta Bezmenný potok 

 Sledovaný ukazovateľ  Merná jednotka  Limitné hodnoty  rok 2019
 RL/550o/  mg/l 640 279
 NL /105oC/  mg/l 40 1,0
 pH   6,0 - 9,0 7,93

 

 III. ODPADY - bilancia produkcie odpadov

Druh odpadu v tonách [t] limit / rok [t]
nebezpečný odpad 13,28   ---
ostatný odpad 32 018,87   ---

32 032,15   ---

 

Pri výrobe tepla a elektrickej energie v TEKO, a. s. nevzniká rádioaktívny odpad.