Zákaznícky servis

Omrvinkové navigácie

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

ZMENA CENY TEPLA PRE ROK 2019

 

Tepláreň Košice, a. s. pristúpila k zvýšeniu ceny tepla najmä kvôli výraznému nárastu cien emisných kvót. Kvóty na emisie uhlíka stúpli z necelých 8 eur na tonu na aktuálnych 24,01 eura za tonu, čo predstavuje trojnásobný nárast. Ceny povoleniek CO2 dosahujú historické maximá a tiež zemný plyn medziročne zdražel o tretinu. Tepláreň Košice, a. s. navýšila od 1. januára svoje predajné ceny o 6 percent.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil navýšenie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla z 0,0361 €/kWh na 0,0406 €/kWh a súčasne zvýšenie fixnej zložky maximálnej ceny tepla zo 153,1037 €/kW na 158,8082 €/kW. Cena tepla pre domácnosti, ktoré ho odoberajú priamo od teplárne, sa podľa rozhodnutia URSO zvýši približne o 2,30 eura mesačne.


Tepláreň Košice, a. s. nepredpokladá ďalšie zvyšovanie cien v tomto roku. Odvíjať sa to bude od vývoja na komoditných trhoch s plynom, uhlím a emisnými kvótami. To sú položky, ktoré majú najväčší vplyv na nárast alebo pokles ceny tepla.

 

ZMENA CENY TEPLA OD 1. AUGUSTA 2018

 

Od 1. augusta zvýšila Tepláreň Košice, a. s. svoje predajné ceny tepla o 7,2 percenta. Oproti doterajším cenám si priemerná domácnosť, ktorá spotrebuje 12 MWh tepla, priplatí v mesiacoch august až december 2018 približne 2,59 eura mesačne. Z pohľadu celého roka 2018 bude výsledná cena tepla vyššia o 4,2 % vyššia a priemerné náklady na domácnosť v tomto roku vzrastú o 1,51 eura za mesiac.

Tepláreň Košice a. s. zaslala ešte koncom júna Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) žiadosť o nové cenové konanie a zvýšenie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla pre zvyšok roka 2018. Na strane nákladov to spoločnosť zdôvodnila najmä výraznou zmenou cien povoleniek pre vypúšťanie oxidu uhličitého (CO2), u ktorých došlo k takmer 2,5-násobnému medziročného nárastu. Tým došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, na základe ktorých bola určená doterajšia cena.

TEKO v posledných rokoch investovalo do modernizácie výrobných zariadení vyše 125 miliónov eur. Tým sa im podarilo znížiť produkciu CO2 z čierneho energetického uhlia a zemného plynu o zhruba 20 percent a oxidov síry až o 80 percent. Po veľkej modernizácii výrobných zariadení sa tepláreň zaradila k najekologickejším teplárňam na Slovensku, no aj naďalej si potrebuje na burze nakúpiť veľké množstvo povoleniek CO2. Pre tento rok už spoločnosť nakúpila 350 000 ks povoleniek, ďalších 100 000 získala bezplatne z národného alokačného plánu prideleného pre Slovensko.

ÚRSO schválilo TEKO zvýšenie variabilnej zložky maximálnej ceny tepla zo súčasných 0,0328 €/kWh na 0,0361 €/kWh, čo predstavuje zvýšenie o 10 percent. ÚRSO ponechal v platnosti pre TEKO fixnú zložku maximálnej ceny tepla vo výške 153,1037 €/kW.

 

INFORMÁCIA O ZAČIATKU VYKUROVACEJ SEZÓNY 2018/2019

 

Tepláreň Košice a. s. bola dňom 1.9.2018  pripravená na zahájenie novej vykurovacej sezóny 2018/2019.

Vzhľadom na splnené podmienky na dodávku tepla v zmysle platnej legislatívy Vám oznamujeme, že aktuálna vykurovacia sezóna bola zahájená dňa 25.9.2018 s postupným nábehom jednotlivým etáp, odovzdávacích staníc tepla a odberných miest.

Všetkým odberateľom tepla, ktorí požiadali o predčasnú dodávku tepla, bol umožnený odber tepla pre účely vykurovania ešte pred splnením  zákonom stanovených podmienok pre zahájenie dodávok tepla.

STE NÁŠ PRIAMY ODBERATEĽ A POŽADUJETE DODÁVKU TEPLA?

Ak ste našim priamym odberateľom a dodávka tepla je realizovaná sekundárne z OST vo vlastníctve alebo správe TEKO, požiadavku na uvedenie odovzdávacej stanice tepla do prevádzky za účelom dodávky tepla prosím nahláste na náš dispečing  055/6192444  alebo 055/6741749.  Zároveň požadujeme súčinnosť zodpovednej osoby (správcu, energetika..)  na sekundárnej strane odberateľa, aby sa predišlo vzniku havarijných alebo neočakávaných situácii na strane koncových odberateľov tepla.  

NIE STE NÁŠ PRIAMY ODBERATEĽ A POŽADUJETE DODÁVKU TEPLA?

V prípade, ak nie ste našim priamym odberateľom tepla prosím kontaktujte dodávateľa tepla alebo Vášho správcu objektu, s ktorým máte uzatvorený zmluvný vzťah.

 

POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ POŽIADAVIEK NA ZMENU PARAMETROV

 • Požiadavku o vykonanie zmeny hlásia odberatelia tepla telefonicky na dispečing TEKO a následne to potvrdia svojim e-mailom, ktorého súčasťou je žiadosť na zmenu parametrov.
 • Po telefonickom nahlásení požiadavky na zmenu parametrov, dodávateľ zabezpečí zmenu parametrov čo najskôr, s prihliadnutím na prevádzkové možnosti  sústavy centralizovaného zásobovania teplom.
 • Odberateľ tepla môže požiadať o zmenu parametrov len raz denne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Pri riešení mimoriadnych a havarijných stavov čas nie je rozhodujúci.
 • Nasledujúca zmena parametrov môže byť požadovaná po uplynutí 24 hodín od realizácie predchádzajúcej zmeny parametrov.
 • Počas dní prac. voľna a sviatkov je možná zmena parametrov operatívne telefonicky so zamestnancom dispečingu, následne požadujeme, aby bola žiadosť zaslaná písomne najneskôr nasledujúci pracovný deň do 9:00 hod.
 • Požiadavky našich odberateľov tepla a TÚV riešime operatívne a ústretovo. Určením pravidiel sledujeme okrem spokojnosti zákazníkov aj skvalitnenie štandardov kvality pri dodávke tepla a odstránenie nekorektných alebo nadštandardných požiadaviek.

Za účelom skvalitnenia služieb si Vás dovoľujeme informovať o tom, že všetky prichádzajúce hovory na dispečing teplárenskej sústavy ako i na bezplatnú telefonickú linku sú nahrávané.

Pred ďalším krokom si prosím overte, či je Vašim dodávateľom tepla Tepláreň Košice, a. s. Zmeny parametrov vykurovania je možné vykonať len u odberateľov, ktorých OST máme v správe. 

Kontakty na dispečing teplárenskej sústavy

Kontaktná osoba Telefón E-mail
Dispečing teplárenskej sústavy +421 55 619 2444 odberatel@teko.sk

Podnikanie je v dnešnej dobe považované za veľmi dynamické. Pomerne často dochádza k zmenám ako zmena sídla, názvu spoločnosti, kontaktných osôb čo môže mať za následok nežiadúci šum pri výmene informácii. Aktualizácia zoznamu kontaktných osôb a telefónnych čísiel oprávnených osôb má zásadný význam pre komunikáciu s dispečingom teplárenskej sústavy a s pracovníkmi rozvodu tepla. 

V zmysle platnej energetickej legislatívy je zákazník povinný oznámiť zmeny súvisiace so zmenou vlastníckych vzťahov. 

 • Na uzatvorenie novej zmluvy potrebujeme údaje o novom vlastníkovi / odberateľovi. Túto zmenu nám obe strany hlásia formou spoločnej písomnej „Žiadosti o zmenu odberateľa na odbernom mieste“ 
 • Zašlite žiadosť poštou alebo e-mailom na energeticke_poradenstvo@teko.sk, kde uvediete všetky potrebné informácie a doplníte podklady, na základe ktorých proces zmeny odberateľa začne
   

Kontakty na starostlivosť o zákazníkov:

 Kontaktná osoba Funkcia  Telefón  E-mail
 Mgr. Vladimír Arbet ekonóm oddelenia
obchodu s teplom a rozvoja SCZT
 +421 55 619 2923   arbet_vlado@teko.sk
Vykurovacia sezóna

Podľa zákona o tepelnej energetike a vykonávacej vyhlášky MH SR o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa začína vykurovacia sezóna 1. septembra a končí 31. mája.
Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, teplo na vykurovanie dodáva TEKO, a. s. svojim odberateľom, ak sú splnené nasledovné podmienky:

 • vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu a
 • vonkajšia priemerná denná teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu vonkajších teplôt meraných o 7.00 h, o 14.00 h a o 21.00 h v tieni s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien bytových domov, pričom teplota meraná o 21.00 h sa započítava dvakrát, nie je vyššia ako 13 oC.